HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  08. Lý Duyên Khởi.

  Saturday, June 24, 20176:33 AM(View: 2476)

  Bài 8: Lý Duyên Khởi.
  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 21 tháng 6 năm 2017.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,260,209