HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

08. Lý Duyên Khởi.

Saturday, June 24, 20176:33 AM(View: 3728)

Bài 8: Lý Duyên Khởi.
Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 21 tháng 6 năm 2017.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256