HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

06. Tổng Kết Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã.

Monday, June 19, 201711:53 PM(View: 3275)

Bài 6: Tổng Kết Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã.
Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 17 tháng 6 năm 2017.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256