HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  06. Tổng Kết Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã.

  Monday, June 19, 201711:53 PM(View: 2009)

  Bài 6: Tổng Kết Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã.
  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 17 tháng 6 năm 2017.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,255,571