HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  05. Tổng Kết Lớp Trung Cấp 3 Bát Nhã.

  Monday, June 19, 201711:49 PM(View: 2114)

  Bài 5: Tổng Kết Lớp Trung Cấp 3 Bát Nhã.
  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng tại đạo tràng Nam Cali ngày 9 tháng 6 năm 2017.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,260,192