HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

05. Tổng Kết Lớp Trung Cấp 3 Bát Nhã.

Monday, June 19, 201711:49 PM(View: 3390)

Bài 5: Tổng Kết Lớp Trung Cấp 3 Bát Nhã.
Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng tại đạo tràng Nam Cali ngày 9 tháng 6 năm 2017.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256