HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

03. Tổng Kết 4 Kỳ Kết Tập Kinh Điển Phật Giáo.

Monday, June 19, 201711:41 PM(View: 3044)

Bài 3: Tổng Kết 4 Kỳ Kết Tập Kinh Điển Phật Giáo.
Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng tại đạo tràng Houston ngày 25 tháng 5 năm 2017.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256