HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

02. Tổng Kết Khóa Trung Cấp 4 Bát Nhã Tại Paris.

Monday, June 19, 201711:37 PM(View: 3641)

Bài 2: Tổng Kết Khóa Trung Cấp 4 Bát Nhã Tại Paris.
Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng tại đạo tràng Paris ngày 17 tháng 5 năm 2017.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256