HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  02. Tổng Kết Khóa Trung Cấp 4 Bát Nhã Tại Paris.

  Monday, June 19, 201711:37 PM(View: 2315)

  Bài 2: Tổng Kết Khóa Trung Cấp 4 Bát Nhã Tại Paris.
  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng tại đạo tràng Paris ngày 17 tháng 5 năm 2017.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,260,257