HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  01. Tổng Kết Khóa Thiền Căn Bản Tại Tổ Đình.

  Monday, June 19, 201711:31 PM(View: 2012)

  Bài 1: Tổng Kết Khóa Thiền Căn Bản Tại Tổ Đình
  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng tại Tổ Đình ngày 11 tháng 4 năm 2017.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,260,232