HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

01. Tổng Kết Khóa Thiền Căn Bản Tại Tổ Đình.

Monday, June 19, 201711:31 PM(View: 3145)

Bài 1: Tổng Kết Khóa Thiền Căn Bản Tại Tổ Đình
Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng tại Tổ Đình ngày 11 tháng 4 năm 2017.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256