HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

6. Tổng Kết Về Nhận Thức

Tuesday, October 11, 201611:02 PM(View: 4320)
Bài 6: Tổng Kết Về Nhận Thức
Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Lớp Trung Cấp 2 Bát Nhã tại đạo tràng San Jose ngày 22 tháng 1 năm 2014.

Xin click vào PLAY để nghe
hay Right Click và Save (audio) as để tải xuống máy.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Tuesday, October 11, 2016(View: 5703)
Bài giảng tại đạo tràng Houston ngày 3 tháng 1 năm 2016.
Tuesday, October 11, 2016(View: 5351)
Tổng Kết Lớp Trung Cấp 4 Bát Nhã tại đạo tràng Sacramento ngày 30 tháng 7 năm 2016.
Tuesday, October 11, 2016(View: 4901)
Bài giảng tại Berlin, Đức ngày 20 tháng 8 năm 2016.
Tuesday, October 11, 2016(View: 5527)
Bài giảng tại đạo tràng Houston ngày 2 tháng 10 năm 2016.
Tuesday, October 11, 2016(View: 4573)
Bài giảng tại đạo tràng Houston ngày 2 tháng 10 năm 2016.
Tuesday, October 11, 2016(View: 4505)
Bài giảng tại đạo tràng Houston ngày 8 tháng 10 năm 2016.
Thursday, April 13, 2017(View: 3895)
Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 28 tháng 12 năm 2016.
69,256