HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Tháng 11, 2015 - Tại Bắc Cali

Monday, December 29, 201411:04 AM(View: 4771)

SAN JOSE (Webcast)

-       Khóa Bát nhã 47 lớp trung cấp 1

Từ thứ bảy 31 tháng 10 tới thứ bảy 7 tháng 11

-       Khóa Bát nhã trung cấp 3

Từ chủ nhật 8 tới chủ nhật 15

Trưởng Đạo tràng: anh Hoằng Phương <tandiem999@yahoo.com>

 

 

SACRAMENTO

-       Khóa Căn Bản 122:

Từ thứ hai 16 tới chủ nhật 22

-       Khóa Bát nhã lớp trung cấp 3

Từ thứ hai 23 tới 1 tháng 12

Ban tổ chức: Trưởng Đạo tràng: Ông Chí Hải: 530- 758 7410

Email: <chuongvphan@yahoo.com>

Trưởng ban tu học: Cô Uyển Như: <uyennguyen4@yahoo.com>

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,162,321