HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Tháng 8, 2015 - Tại Canada và San Jose

Monday, December 29, 201410:58 AM(View: 4310)

TORONRO: Webcast

- Khóa Căn bản 120
Từ thứ bảy 8 tới 14 (hay 2 weekends)
- Khóa Bát nhã trung cấp 3 (8 ngày)
Từ thứ bảy 15 tháng 8 tới thứ bảy 22 tháng 8
Ban tổ chức: Hội trưởng TTK Ontario: Ông Ngô Gia Trung: thientanhkhongontario@gmail.com

SAN JOSE

-       Khóa Nhập Thất Chuyên Tu Định Huệ XXII (tại Black Mountain)
Từ thứ sáu 28 tháng 8 đến thứ sáu 4 tháng 9 (7 ngày)

-       Hướng dẫn Thiền tậpKhí công cho đại chúng

Từ thứ bảy 5 và chủ nhật 6 tháng 9

Ban tổ chức:
Trưởng Đạo tràng: Anh Hoằng Phương <tandiem999@yahoo.com>

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,167,852