HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DANH SÁCH THIỀN SINH ĐÃ GHI DANH Tham dự các khóa tu học tháng 2&3, 2015 tại Thiền Viện

Tuesday, October 14, 20149:00 PM(View: 11676)

DANH SÁCH THIỀN SINH ĐÃ GHI DANH

Tham dự các khóa tu học tháng 2&3, 2015 tại Thiền Viện

(do Ni Sư Triệt Như hướng dẫn theo Giáo trình và chứng minh của Thầy Thiền Chủ)

1.   KHÓA TU HỌC ĐẶC BIỆT TẠI THIỀN VIỆN 4 ngày từ 23/2, 2014 đến 26/2, 2015

 Chủ đề: KỸ THUẬT KHAI THÁC NĂNG LƯỢNG BÊN TRONG PRECUNEUS BẰNG PHƯƠNG PHÁP “5 W” VÀ “1 H”
2.   KHÓA GIÁO THỌ TU HỌC THƯỜNG NIÊN: 5 ngày:  từ 27/2, 2015 đến 3/3, 2015


3.   KHÓA 2 NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC, LẢNH ĐẠO VÀ  ĐIỀU HÀNH HỘI, ĐẠO TRÀNG: 5 ngày Từ 4/3, 2015 - đến 8/3, 2015

Thông báo chi tiết khóa tu, phiếu ghi danh có tại LINK:
http://tanhkhong.org/p106a518/thong-bao-cac-khoa-tu-hoc-dac-biet-tai-thien-vien-vao-thang-2-va-thang-3-2015

 Xin click vào để tải về: Phiếu Ghi Danh

ID

Họ & Tên

Pháp Danh

Pre

Cu

neus

Khóa Giáo Thọ

Điều Hành Đạo Tràng

Nội Trú

Nam Nữ

Đạo Tràng

38

Trương Huỳnh Kỳ

Quang Lý

P

GT

ĐHĐT

Nội Trú

Nam

Australia

39

Lưu Thị Song

Minh Đạo

P

GT

ĐHĐT

Nội Trú

Nữ

Australia

28

Ngô Gia Trung

P

GT

Nội Trú

Nam

Canada

29

Ngô Vân Anh

Minh Tâm

P

GT

Nội Trú

Nữ

Canada

43

Đoàn Thanh Hà

Như Hà

P

GT

Nội Trú

Nữ

Canada

44

Như Anh

P

GT

Nội Trú

Nữ

Canada

45

Như Hoa

P

GT

Nội Trú

Nữ

Canada

62

Phạm Thúy Vân

Huệ Vân

P

GT

Nội Trú

Nữ

Canada

96

 

Diệu Định

P

 

 

Nội Trú

Nữ

Canada

97

Kim Dung

 

 

 

 

Nội Trú

Nữ

Canada

103

Nguyễn Thanh Thủy

Thanh Như

P

GT

 

Nội Trú

Nữ

Canada

72

Đỗ Thị Vinh

Minh Huệ

 

GT

Nội Trú

Nữ

Germany

73

Nguyễn Tường Bách

Nguyên Châu

 

GT

Nội Trú

Nam

Germany

74

Tô Đình Hải

Quang Nguyên

 

GT

Nội Trú

Nam

Germany

75

Pham Văn Phú

Quang Trí

 

GT

Nội Trú

Nam

Germany

76

Liêu Quý Báu

Quang Không

 

GT

Nội Trú

Nam

Germany

77

Nguyễn Tấn Lợi

P

GT

ĐHĐT

Nội Trú

Nam

Germany

78

Nguyễn Châu Minh Phương

Minh Kiên

P

GT

ĐHĐT

Nội Trú

Nữ

Germany

79

Trần Thị Thanh Tâm

Trí Thanh

P

GT

Nội Trú

Nữ

Germany

13

Hà Phan Quỳnh

P

Nội Trú

Nữ

Hoa Thịnh Đốn

40

Vo, Puan T

Tâm Diệu Phú

P

Nội Trú

Nữ

Hoa Thịnh Đốn

46

Lê Quang Chơn

Tuệ Quang

P

 

Nội Trú

Nam

Hoa Thịnh Đốn

47

Hoàng Mỹ Hiền

Chơn Như

P

GT

Nội Trú

Nữ

Hoa Thịnh Đốn

50

Nguyễn Viết Danh

Thanh Long

P

GT

Nội Trú

Nam

Hoa Thịnh Đốn

64

Trần Đoàn

Nguyên Tu

P

GT

Nam

Hoa Thịnh Đốn

65

Trần Phan Nhơn

Nguyên Nghĩa

P

GT

Nội Trú

Nữ

Hoa Thịnh Đốn

68

Tu Thanh Danh

P

Nội Trú

Nam

Hoa Thịnh Đốn

69

Banh Phuoc Qua

Phước Thọ

P

Nội Trú

Nữ

Hoa Thịnh Đốn

25

Đoàn Chi Mai

Huệ Không

P

GT

Nội Trú

Nữ

Houston

26

Nguyễn Thị Minh Tuyết

Minh Tuyết

P

GT

Nội Trú

Nữ

Houston

31

Hồ Thanh Thủy

Diệu Như

P

GT

Nội Trú

Nữ

Houston

32

Dương T Ngọc Dung

Huệ Ngộ

P

GT

Nội Trú

Nữ

Houston

33

Hiếu Như

P

GT

Nội Trú

Nữ

Houston

34

Tịnh Hạnh

P

GT

Nội Trú

Nữ

Houston

35

Diệu Hồng

P

GT

Nội Trú

Nữ

Houston

36

Võ Thị Bé

Tâm Như

P

GT

Nội Trú

Nữ

Houston

37

Hà văn Đúng

Không Giác

P

GT

Nội Trú

Nam

Houston

42

Nguyễn Hoài Thi

Diệu Thiện

P

GT

Nội Trú

Nữ

Houston

52

Chu Bá Học

Trí Thắng

P

Nội Trú

Nam

Houston

53

Nguyễn Văn Khánh

Thịnh Vân

P

Nội Trú

Nữ

Houston

54

Thuần Tuệ

P

GT

DHDT

Nội Trú

Nam

Houston

59

Mai Duong Nuyen

Hạnh Phổ

P

Nội Trú

Nữ

Houston

70

Trần Minh Tâm

Không Minh

P

Nội Trú

Nam

Houston

03

Phạm Sương

Như Sương

P

GT

ĐHĐT

Nội Trú

Nữ

Nam Cali

04

Tô Đăng Khoa

Tuệ Huy

P

GT

Nam

Nam Cali

05

Anh Tuấn

Tuệ Nguyên

P

GT

ĐHĐT

Nội Trú

Nam

Nam Cali

06

Nguyễn Thị Hiền

Huệ Chiếu

P

GT

Nội Trú

Nữ

Nam Cali

07

Lê Công Dũng

Tuệ Chiếu

P

GT

 

Nội Trú

Nam

Nam Cali

08

Võ Đông Phong

 Huệ Đăng

P

GT

 

Nội Trú

Nữ

Nam Cali

09

Thảo Nguyễn

Duyên Như

P

GT

ĐHĐT

Nội Trú

Nữ

Nam Cali

10

Đoàn Thế Định

Quảng Đức An

P

Nam

Nam Cali

100

Hồ Ngọc Chi

 

P

 

 

 

Nữ

Nam Cali

11

Lâm Thị Cúc

Quảng Đức Hoa

P

Nội Trú

Nữ

Nam Cali

21

Phan Mỹ Hạnh

 Tu Man

P

Nội Trú

Nữ

Nam Cali

22

Lê Công Quyền

Tuệ Thông

P

GT

Nội Trú

Nam

Nam Cali

24

Đặng Danh

Minh Tâm

P

Nam

Nam Cali

27

Ly Lisa

P

Dự Thính

Nội Trú

Nữ

Nam Cali

30

Lâm Nam Sơn

Chúc Hải

P

GT

Nội Trú

Nam

Nam Cali

51

Phan Ngọc Thọ

P

Nội Trú

Nam

Nam Cali

60

Lương Mạc

Không Giới

P

GT

ĐHĐT

P

Nam

Nam Cali

61

Ngô Nga

Thuần Chánh Tín

P

GT

ĐHĐT

Nội Trú

Nữ

Nam Cali

63

Lê Khánh Nga

Như Tâm

P

Nội Trú

Nữ

Nam Cali

66

Trần Lê Phương Ngọc

P

Nội Trú

Nữ

Nam Cali

94

Ly Cuc My

Nhu My

P

 

 

Nội Trú

Nữ

Nam Cali

95

Phan Đông Khánh

 

P

 

 

Nội Trú

Nam

Sacramento

99

Nguyễn Thị Hoàng Tâm

Diệu Thanh

P

 

 

 

Nữ

Nam Cali

101

Phạm Văn Đốc

Chánh Thanh Tuấn

P

 

 

0

Nam

Nam Cali

104

Bạch Yến Nguyễn

Huệ Xuân

P

GT

 

Nội Trú

Nữ

Nam Cali

102

Lê Thị Bé

Diệu Tâm

P

 

 

0

Nữ

Nam Cali

81

Hồ Mộng Lan

Chân Bảo Thành

P

 

 

 

Nữ

NamCali

82

Hồ Văn Quyền

Chân Minh Trí

P

 

 

 

 

NamCali

83

Trương Xuân Lan

Chân Minh Hoa

P

 

 

 

 

NamCali

71

Bùi thị Nũng

Từ Nhẫn

P

Nội Trú

Nữ

Oklahoma

14

Trần Hồng Vũ

Quang Đạo

P

GT

Nội Trú

Nam

Paris

15

Trần Hồng Yến

Minh Y

P

GT

Nội Trú

Nữ

Paris

16

Ngô Đức Thưởng

Quang Triết

P

GT

Nội Trú

Nam

Paris

17

Ngô Minh Thủy

Minh Diệu

P

GT

Nội Trú

Nữ

Paris

18

Châu Ngọc Dung

Từ Tâm Chánh

P

GT

Nội Trú

Nữ

Paris

19

Trần Điền

Minh Từ

P

GT

Nội Trú

Nữ

Paris

23

Nguyễn Thị Phú

Minh Trí

P

GT

ĐHĐT

Nội Trú

Nữ

Paris

55

Hồ Đình Quý

P

GT

Nội Trú

Nam

Paris

58

Nguyễn Ngọc Lan-Hương

Huệ Thông

P

GT

Nội Trú

Nữ

Paris

20

Lê Thị Ngọc Phụng

Tiềm Như

P

GT

Nội Trú

Nữ

Poitiers

85

Kim Trần

Như Ý

P

 

 

Nội Trú

Nữ 1961

Sacramento

02

Hứa Bích Như

Như Thật

P

Nội Trú

Nữ

Sacramento

12

Trần, Lê

Diệu Nhân

P

GT

ĐHĐT

Nội Trú

Nữ

Sacramento

49

Nguyễn Thị Yến

Uyễn Như

P

GT

Nội Trú

Nữ

Sacramento

96

Hoàng Thanh

Tâm Tuế

P

GT

 

Nội Trú

Nữ 1940

Sacramento

48

Nguyễn Thu Hà

Hương Ngọc

P

GT

Nội Trú

Nữ

San Jose

56

Nguyễn Văn Qui

Không Định

P

GT

Nội Trú

Nam

San Jose

57

Pham Thi Ngọc Trân

P

Nội Trú

Nữ

San Jose

84

Luu, Jennifer

 

P

 

 

Nội Trú

Nữ

San Jose

86

Nguyễn Văn Tấn

Hoằng Phương

P

GT

ĐHĐT

Nội Trú

Nam

San Jose

87

Trần Ngọc Điểm

Viên Quang

P

GT

 

Nội Trú

Nữ

San Jose

88

Lê Thị Kim Tuyết

Huệ Như

P

GT

 

Nội Trú

Nữ

San Jose

89

Nguyễn Thị Phượng

Huệ Châu

P

 

 

Nội Trú

Nữ

San Jose

92

Tran Minh Duong

 

P

 

 

Nội Trú

Nam

San Jose

93

Luu My Dang

Tịnh Dang

P

 

 

Nội Trú

Nữ

San Jose

98

Lý Cúc Mỹ

Như Mỹ

P

 

 

Nội Trú

Nữ

San Jose

100

Lê Kim Hoàng

Minh Như

P

 

 

Nội Trú

Nữ

San Jose

80

Cao, Hue

Hoàn Như

(Từ Cảm)

P

 

 

Nội Trú

Nữ

SanJose

41

Bùi Mai Hương

Huệ Thuần

P

GT

ĐHĐT

Nội Trú

Nữ

Thụy Sỹ

67

Nguyễn Thị Thanh Yến

P

 

Nội Trú

Nữ

Thụy Sỹ

90

Nguyễn Liên Phương

 

P

 

 

Nội Trú

Nữ

Thụy Sỹ

91

Nguyễn Anh Dũng

 

P

 

 

Nội Trú

Nam

Thụy Sỹ

01

Huỳnh Thị Anh

Minh Anh

P

GT

 

Nội Trú

Nữ

Toulouse


3.   KHÓA TU HỌC ĐẶC BIỆT TẠI THIỀN VIỆN 4 ngày

 Chủ đề: KỸ THUẬT KHAI THÁC NĂNG LƯỢNG BÊN TRONG PRECUNEUS BẰNG PHUƠNG PHÁP “5 W” VÀ “1 H”

 Khai Giảng: 9 am ngày 23 tháng 2, 2014 - Bế giảng: 5 pm ngày 26 tháng 2, 2015

2.    KHÓA GIÁO THỌ TU HỌC THƯỜNG NIÊN: 5 ngày

Khai Giảng: 9 am ngày 27 tháng 2, 2015 Bế giảng: 5 pm ngày 3 tháng 3, 2015

3.    KHÓA 2 NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC, LẢNH ĐẠO VÀ  ĐIỀU HÀNH HỘI, ĐẠO TRÀNG: 5 ngày

Khai Giảng: 9 am ngày 4 tháng 3, 2015 - Bế giảng: 5 pm ngày 8 tháng 3, 2015

 

Thông báo chi tiết các khóa tu học, phiếu ghi danh có tại LINK:
http://tanhkhong.org/p106a518/thong-bao-cac-khoa-tu-hoc-dac-biet-tai-thien-vien-vao-thang-2-va-thang-3-2015

Để ghi danh tất cả các khóa học trên xin Email và attach Phiếu Ghi Danh về:

NS Triệt Như <trietnhu@yahoo. com>

Tuệ Nguyên <toanhtuan@yahoo.com>

Cập nhật danh sách Thiền Sinh đã ghi danh có tại LINK:
http://tanhkhong.org/p106a519/danh-sach-thien-sinh-da-ghi-danh-tham-du-cac-khoa-tu-hoc-thang-2-3-2015-tai-thien-vien


 Xin click vào để tải về: Phiếu Ghi Danh

 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, May 22, 2024(View: 96)
MONTREAL Khóa tu cuối tuần: 3 ngày TORONTO Khóa tu tại chùa Tích Lan Thứ năm 20- thứ năm 27 (7 ngày)
Wednesday, May 1, 2024(View: 473)
TOULOUSE Khóa nhập thất song ngữ Việt- Pháp tại Moissac PARIs:Khóa song ngữ Việt- Pháp BERLIN Khóa nhập thất:
Wednesday, March 6, 2024(View: 1385)
Ban điều hành các Đạo tràng hiện tại sẽ đứng ra thành lập, điều hành Ban tổ chức bầu cử và ra thông báo cụ thể các chi tiết bầu cử cho đạo tràng mình.
Sunday, November 26, 2023(View: 1492)
1. Khóa tu 7 ngày Thứ Sáu 15 tháng 12 năm 2023 đến thứ Năm 21 tháng 12 năm 2023 2. Khóa tu 5 ngày Thứ Sáu 29 tháng 12 năm 2023 đến thứ Ba 2 tháng 1 năm 2024
Thursday, November 16, 2023(View: 1887)
BERLIN Khóa nhập thất: Từ Chủ nhật 19 (chiều )- đến Thứ sáu 24 (5 ngày)
Tuesday, May 14, 2024(View: 240)
Kính mời quý anh chị Thiền sinh Tánh Không và Thân Hữu cùng tham dự ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN Tổ chức lúc 10 giờ sáng (giờ Cali) ngày Thứ bảy, 18 tháng 5, 2024 Tại THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG
Thursday, April 4, 2024(View: 863)
Chương trình tham dự trên Zoom chỉ giới hạn trong bài giảng của Ni sư BUỔI SÁNG: từ 10am đến 11am BUỔI CHIẾU: tư 2pm dến 3pm Thời gian: 5 ngày từ sáng thứ hai 8/4/2024 tới chiều Thứ sáu 12/4/2024. Tối Thứ sáu 12/4/2024: MÃN KHÓA - ĐÊM HOA ĐĂNG từ 7pm Khóa tu dành cho mọi thiền sinh có nhu cầu, Ni sư khuyến khích các ban điều hành đạo tràng, các ban giáo thọ của đạo tràng cùng tham gia để ôn lại đường lối tu tập chung của chúng ta.
Wednesday, April 3, 2024(View: 1306)
CHƯƠNG TRÌNH: các Đạo tràng ở xa xin vui lòng chuẩn bị trước, khi thấy trong Chương Trình sắp đến phần phát biểu của đạo tràng mình
Monday, March 25, 2024(View: 930)
Theo Truyền thống ngày HỌP MẶT THIỀN SINH TÁNH KHÔNG toàn thế giới năm 2024 sẽ được tổ chức: vào ngày Chủ nhật 7- 4- 2024 lúc 10:00am (Giờ Cali) tại Tổ đình thiền viện Tánh Không. và trên mang ZOOM toàn cầu
Thursday, March 14, 2024(View: 370)
Quý vị có thể tham dự trực tiếp tại: THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG nam Cali - Quý vị cũng có thể tham dự buổi thuyết giảng của Ni sư trên ZOOM theo LINK:
Thursday, February 29, 2024(View: 619)
Quý vị có thể tham dự trực tiếp tại: TỔ ĐÌNH TÁNH KHÔNG Quý vị cũng có thể tham dự buổi thuyết giảng của Ni sư trên ZOOM theo LINK bên dưới:
Friday, February 16, 2024(View: 421)
Quý vị có thể tham dự trực tiếp tại: THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG Quý vị cũng có thể tham dự buổi thuyết giảng của Ni sư trên ZOOM theo LINK bên dưới:
Tuesday, February 13, 2024(View: 961)
Cô gởi lại bản Thanh Quy để chúng ta khảo sát lại đường lối tu và hướng dẫn thiền sinh trong đạo tràng của mình. Mỗi khi họp mặt sinh hoạt chung, thường chúng ta có thể dành ra 5 phút nhắc nhở vài điều cần thiết nào đó trong sinh hoạt tập thể, đây lả phần giới đức rất quan trọng trên con đường Giới- Định- Tuệ của mỗi người chúng ta
Thursday, January 11, 2024(View: 639)
Quý vị có thể tham dự trực tiếp tại: THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG hoặc tham dự buổi thuyết giảng của Ni sư trên ZOOM theo LINK
Wednesday, January 3, 2024(View: 794)
Quý vị có thể tham dự trực tiếp tại TỔ ĐÌNH TÁNH KHÔNG: Hoặc Quý vị cũng có thể tham dự buổi thuyết giảng của Ni sư trên ZOOM theo LINK
Tuesday, May 30, 2023(View: 1558)
NGÀY KHAI GIẢNG: 2 giờ chiều Thứ Bảy 3 tháng 6, 2023 trực tiếp tại THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG 13071 Brookhurst St #197, Garden Grove, CA 92843 và trên mạng ZOOM toàn cầu
Monday, May 15, 2023(View: 1767)
NGÀY KHAI GIẢNG: Thứ Bảy 3 tháng 6, 2023 và kéo dài 7 kỳ học. Bắt đầu từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều (giờ Cali) vào mỗi Thứ Bảy hằng tuần. Ngày Bế giảng 15 tháng 7- 2023.
Monday, December 12, 2022(View: 1400)
Hội Thiền Tánh Không Paris đã đổi trang mạng mới và tên miền mới : https://meditation-sunyata.paris
Wednesday, May 11, 2022(View: 2812)
THƯ MỜI THAM DỰ Lễ Phật Đản 10 giờ sáng (giờ Cali) ngày Thứ bảy, 14 tháng 5, 2022 tại Thiền đường Tánh Không - và trên MẠNG LƯỚI ZOOM toàn cầu
Tuesday, May 3, 2022(View: 2360)
Địa điểm: Chùa Quang Minh Melbourne số 18 Burke Street, Braybrook VIC 3019. Thời gian từ ngày Thứ Bảy 1/10 đến Thứ Hai 10/10/2022
Thursday, April 28, 2022(View: 2710)
NGÀY KHAI GIẢNG: Thứ Bảy 7 tháng 5, 2022 và kéo dài 7 kỳ học. Bắt đầu từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều (giờ Cali) vào mỗi Thứ Bảy cách tuần (1 tuần học, 1 tuần nghĩ). Ngày Bế giảng 23 tháng 7- 2022.
Wednesday, March 30, 2022(View: 2051)
HỌP MẶT NGÀY TRUYỀN THỐNG 2022 Tổ chức lúc 10 giờ sáng (giờ Cali) ngày Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2022 Tại TỔ ĐÌNH THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG và trên MẠNG ZOOM toàn cầu
Thursday, March 3, 2022(View: 2017)
THƯ MỜI Tham Dự Buổi thuyết giảng của Ni sư Thích Nữ Triệt Như Chủ đề: BÀI KHAI THÔNG số 3 lúc 10 giờ sáng ngày Thứ Bảy, 5 tháng 3 năm 2022
Thursday, March 3, 2022(View: 2344)
1- Bầu Ban Điều Hành Đạo Tràng: 2- Khóa Hội Thảo: Ngày Thứ Bảy 2 Tháng 4, 2022: 3- Ngày Truyền Thống 2022: Ngày Chủ Nhật 3- 4- 2022 4- Khóa Nhập Thất Chuyên Tu Định và Huệ Tại Tổ Đình: 5- Khóa Nhập Thất Chuyên Tu Định và Huệ Tại Thụy Sỹ: 6- Khóa Nhập Thất Chuyên Tu Định và Huệ Tại Úc Châu: 7- Đạo Tràng Saigon VN: 8- Tiếp Tục Tổ Chức Các Khóa Bát Nhã Qua Zoom
Wednesday, February 16, 2022(View: 2310)
Buổi Giảng tổ chức tại Thiền Đường Tánh Không 13071 Brookhurst St #197, Garden Grove, CA 92843 vào lúc 2 giờ chiều Thứ Bảy 19 tháng 2 năm 2022. Chương trinh có trực tiếp trên Zoom.
Thursday, January 27, 2022(View: 2328)
CHƯƠNG TRÌNH TẾT NGUYÊN ĐÁN tại Tổ Đình
Thursday, December 16, 2021(View: 2940)
Một lòng tưởng niệm ân sư Tăng Đoàn sẽ tổ chức TƯỞNG NIỆM: Lễ Húy Kỵ lần thứ 2 Hòa Thượng Thiền Chủ THÍCH THÔNG TRIỆT Lúc 10 giờ sáng (giờ Cali) ngày thứ hai 27 Tháng 12, 2021 Tại TỔ ĐÌNH THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG + Zoom meeting.
Thursday, December 9, 2021(View: 2722)
Nhập Thất Chuyên Tu Định-Huệ Song Ngữ Việt-Pháp và Khí Công dưới sự giảng dạy của Ni Sư Triệt Như. Tham quan 3 ngày sau khóa tu.
Thursday, December 9, 2021(View: 2981)
Retraite méditative bouddhique bilingue et QiGong sous la direction de la Vénérable Bhikkhuni Triệt Như.
Thursday, December 9, 2021(View: 2578)
Tăng Đoàn sẽ tổ chức TƯỞNG NIỆM: LỄ BÁCH NHẬT –100 ngày Thầy THÍCH KHÔNG CHIẾU và LỄ CHUNG THẤT – 49 ngày Thầy THÍCH TUỆ CHÂN Lúc 10 giờ sáng (giờ Cali) ngày thứ báy 18 Tháng 12, 2021 Tại TỔ ĐÌNH THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG
Thursday, November 25, 2021(View: 3252)
Như một truyền thống trong mùa Lễ Tạ Ơn, Thân mời quý anh chị Thiền Sinh và Thân Hữu (nếu có điều kiện) xin cùng về Tổ Đình quây quần bên nhau trong 1 buổi cơm thân mật như thuở Thầy còn trụ thế Hẹn nhau: 10am ngày thứ bảy 27 tháng 11, 2021 tại Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không (Reverside) Cùng nhau ghi nhớ Ơn Phật, Ơn Pháp, Ơn Thầy Tổ, Ơn Chư Tăng...
Thursday, October 14, 2021(View: 2829)
Trương mục của Tổ đình Tánh Không: SUNYATA MEDITATION ASSOCIATION Trương mục của Thiền Viện Chân Như: SUNYATA MEDITATION ASSOCIATION of Texas Trương mục của Thiền Đường Tánh Không Nam Cali: SUNYATA FOUNDATION
Tuesday, October 5, 2021(View: 3511)
Tăng đoàn Tánh Không sẽ làm lễ Xuất gia cho thiền sinh MAI NGUYỄN, đạo tràng Sacramento ngày : chủ nhật 24- 10- 2021 lúc 10am tại Tổ Đình thiền viện Tánh Không - Riverside
Thursday, September 23, 2021(View: 2328)
Khóa bát nhã, lớp trung cấp 2 online không có lớp ngày 25 tháng 9, 2021 Zoom meeting kỳ 3 sẽ được dời lại vào ngày 9 tháng 10, 2021
Wednesday, August 11, 2021(View: 3514)
NGÀY KHAI GIẢNG: Thứ bảy 28 tháng 8, 2021 và kéo dài 7 kỳ học. Bắt đầu lúc 2 giờ chiều (giờ Cali) vào mỗi Thứ Bảy (1 tuần học, 1 tuần nghĩ). Ngày Bế giảng 20 tháng 11- 2021
Wednesday, August 4, 2021(View: 3314)
1- Bầu Ban Điều hành đạo tràng- 2- Khóa An Cư nhập Xuân của Tăng Đoàn Tánh Không- 3- Ngày Truyền Thống năm 2022 lễ Xuất Gia, lễ Xuất gia gieo duyên và lễ Quy y - 4- khóa Hội Thảo: 3 ngày -5- Một khóa đặc biệt: dành cho các bạn giáo thọ, huấn luyện viên - 6- Khóa nhập thất chuyên tu Định và Huệ tại Tổ Đình - 7- Khóa nhập thất chuyên tu Định và Huệ tại Thụy Sỹ - 8- Khóa nhập thất chuyên tu Định và Huệ tại Úc Châu -9- Đạo tràng Saigon VN - 10- Tiếp tục tổ chức các khóa Bát Nhã qua Zoom:
Wednesday, May 19, 2021(View: 3569)
Đại Lễ Phật Đản Tổ chức lúc 10 giờ sáng (giờ Cali) ngày Thứ bảy, 29 tháng 5, 2021 Tại TỔ ĐÌNH THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG
Wednesday, March 17, 2021(View: 3825)
THÔNG BÁO NGÀY TRUYỀN THỐNG 4- 4- 2021 Hội Thiền Tánh Không Trung Ương sẽ tổ chức ngày LỄ TRUYỀN THỐNG năm nay. Ngày : chủ nhật: 4 tháng 4- 2021 Thời gian: 9:00AM- 12:00PM (giờ Cali) Địa điểm: Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không
Wednesday, March 3, 2021(View: 7734)
Khai giảng ngày thứ bảy 1 tháng 5, 2021 và kéo dài 6 kỳ học. Bắt đầu lúc 2 giờ chiều (giờ Cali) mỗi Thứ Bảy tuần lể đầu tiên và tuần lể thứ 3 của tháng. Ngày Bế giảng 17 tháng 7- 2021.
Wednesday, March 3, 2021(View: 4441)
PHƯƠNG CÁCH CÚNG DƯỜNG Ni sư, các khóa tu học hoặc Xây Dựng lại Thiền Đường A. Đối với những Thiền sinh ở TRONG Hoa Kỳ có 3 cách: B. Đối với những Thiền sinh ở các quốc gia NGOÀI Hoa Kỳ:
Thursday, February 11, 2021(View: 3272)
Thân mến gởi Tăng đoàn, các ban Điều Hành Đạo tràng Tánh Không, và tất cả các bạn thiền,
Thursday, February 11, 2021(View: 2641)
Họp mặt cùng Tăng Đoàn Lễ Phật, Lễ Thầy Mừng Xuân Mới qua mạng Zoom Lúc 2 giờ chiều (giờ Cali) ngày mùng 2 Tết (13 tháng 2, 2021) Tại TỔ ĐÌNH THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG
Wednesday, December 9, 2020(View: 2939)
2 giờ chiều ngày Thứ Bảy 12 tháng 12, 2020: Thầy Thích Không Chiếu thuyết giảng đề tài: THẾ GIỚI TƯƠNG ĐỐI
Tuesday, December 1, 2020(View: 5921)
Ngày Khai giảng: Thứ Bảy 5 tháng 12, 2020 bắt đầu đúng 2pm chấm dứt lúc 4pm (giờ California - Pacific time)
Wednesday, November 11, 2020(View: 3194)
ZOOM MEETING 10am ngày Thứ Bảy 14 tháng 11, 2020 Thầy Thích Không Chiếu thuyết giảng đề tài: THẾ GIAN và PHẬT
Wednesday, November 4, 2020(View: 3688)
ZOOM MEETING do Ni sư Triệt Như chủ trì mỗi tuần lễ đầu tiên của tháng THỨ SÁU 6 tháng 11, 2020 bắt đầu lúc 5 PM - giờ Cali THỨ BẢY 7 tháng 11, 2020 bắt đầu lúc 9 AM - giờ Cali
Thursday, October 29, 2020(View: 9284)
Thời hạn ghi danh: đến hết ngày 30 tháng 11 Ngày khai giảng: Thứ Bảy 5 tháng 12, 2020 bắt đầu lúc 2pm (giờ California) Nội Dung tu học: Cối lõi THIỀN CĂN BẢN
Wednesday, October 21, 2020(View: 3182)
Một lòng tưởng nhớ Thầy, chúng ta cùng chung sức thực hiện các Bộ Ảnh
Wednesday, October 14, 2020(View: 3006)
ZOOM MEETING: SINH HOẠT CHUNG CÁC ĐẠO TRÀNG tại Tổ Đình do Ni sư Triệt Như chủ trì THỨ BẢY 17 THÁNG 10, 2020 BẮT ĐẦU LÚC 9AM
Wednesday, October 7, 2020(View: 3427)
CHƯƠNG TRÌNH: 09am - 10am: Thầy Thích Không Chiếu thuyết giảng đề tài: Thiền trong thời mới (phần 3/3) 10am - 11am: ZOOM THĂM HỎI: Chúng ta sẽ có dịp gặp mặt thăm hỏi các trưởng lảo trong Tăng Đoàn Tánh Không Thầy Tuệ Chân, Cô Phúc Trí, Thầy Không Phổ, cô Hạnh Như... 11am - 12 am: Lễ Chung Thất 100 ngày Thiền sinh NGUYỄN THỊ MY Pháp danh Minh Ngộ (cô Sáu)
Wednesday, September 30, 2020(View: 5110)
Thứ sáu: 2 tháng 10, 2020 từ 5pm đến 7pm Pacific Time (US and Canada): chương trình thuận tiện cho các đạo tràng tại Úc Châu, Việt Nam, Mỹ Châu - Thứ bảy 3 tháng 10, 2020 từ 9am đến 11am Pacific Time (US and Canada) - chương trình thuận tiện cho các đạo tràng tại Hoa Kỳ, Canada và Âu Châu
Thursday, August 27, 2020(View: 4944)
- Thứ sáu tuần lễ đầu tiên của tháng: từ 5pm đến 7pm Pacific Time (US and Canada): chương trình dành cho các đạo tràng mới thành lập tại Úc Châu và Việt Nam - Thứ Bảy tuần lễ đầu tiên của tháng: từ 9am đến 11am Pacific Time (US and Canada): chương trình dành cho các đạo tràng tại Bắc Mỹ và Âu Châu
Wednesday, August 5, 2020(View: 3742)
1./ Đáp ứng cho nhu cầu tu học 2./ Chia sẻ kinh nghiệm tu tập, 3./ Tăng trưởng mối giây liên lạc, tình đoàn kết, và tinh thần CÙNG NHAU TU HỌC giữa các Thiền Sinh và giữa các Đạo Tràng
Friday, March 6, 2020(View: 3739)
Theo dõi tình hình về sự phát triển của dịch Corona virus hiện nay, cô thông báo quyết định không thể tổ chức : + Ngày Truyền Thống 5-4-2020 tại Tổ Đình + và các khóa sinh hoạt & tu nghiệp tiếp theo sau ngày Truyền Thống.
Friday, February 28, 2020(View: 4114)
các khóa Tu Định từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2020 sẽ bị hủy bỏ bởi dịch Covid- 19. Tất cả những khóa tu sẽ được hướng dẫn bởi Ni Cô Nhất Như.
Monday, January 13, 2020(View: 3892)
Danh Sách đã ghi tên tham gia Khóa An Cư Kiết Đông tại Tổ Đình tháng 2, 2020
Friday, December 27, 2019(View: 6345)
Hoà thượng tôn sư thượng THÔNG hạ TRIỆT, đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 12 giờ 04 phút sáng ngày thứ Sáu 27 tháng 12 năm 2019
Thursday, October 10, 2019(View: 3900)
Thông Báo Khóa An cư kiết Đông tại Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không Nam Cali, Tháng 2, 2020 với sự chủ trì của Thầy Không Chiếu và NS Triệt Như.
Friday, May 24, 2019(View: 3639)
KHÓA DỤNG CÔNG TU TẬP THIỀN ĐỊNH - TẠI BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG NĂM 2019 Thời gian: bắt đầu ngày Thứ Sáu 18 tháng 10 năm 2019, chấm dứt ngày Thứ Năm 31 tháng 10 năm 2019
Tuesday, January 8, 2019(View: 4383)
KHÓA 10 NGÀY CHUYÊN TU ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ Thời gian: Từ ngày 29-05-2019 đến ngày 07-06-2019 KHÓA 10 NGÀY HUẤN LUYỆN VIÊN TU ĐỊNH - Thời gian: Từ ngày 09-6-2019 đến ngày 18-6-2019 KHÓA 4 NGÀY CHUYÊN TU CHỈ KỸ THUẬT KHÔNG NÓI. Thời gian: Từ ngày 19-6-2019 đến ngày 22-6-2019
Saturday, December 29, 2018(View: 6123)
Khóa I: ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ tháng 5 (KTKT) (10 ngày) Thứ 5 ngày 2 tháng 5 Khóa II: ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ tháng 8 (KTKT) (10 ngày) Thứ 5 ngày 1 tháng 8 Khóa III: ĐỊNH CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC tháng 8 (CNTG) (10 ngày) Thứ 5 ngày 15 tháng 8 Khóa IV: AN TRÚ TRONG VÙNG PRECUNEUS (18 ngày) Thứ 4 ngày 28 tháng 8 Khóa V: KHÓA TU NGHIỆP (14 ngày) Thứ 4 ngày 18 tháng 9
Thursday, January 18, 2018(View: 6772)
Khóa Tu Nghiệp Giáo Thọ Thiền Căn bản (3 ngày) Từ ngày 1 đến ngày 3 - Khóa Tu Nghiệp Huấn Luyện viên Thiền Định (2 ngày) Từ ngày 4 đến ngày 5 - Khóa Tu Nghiệp Huấn Luyện viên Khí Công (2 ngày) Từ ngày 5 đến ngày 7 - Ngày Truyền Thống chủ nhật 8 tháng 4, 2018 - Khóa Tu Nghiệp Giáo thọ khóa Bát nhã, Lớp Trung cấp 1 (4 ngày) Từ ngày 9 đến ngày 12
Sunday, December 3, 2017(View: 6996)
Thầy Thiền Chủ sẽ mở 4 khóa liên tiếp về chuyên tu định tại Thiền Viện Chân Như ở Navasota TX bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 năm 2018 cho đến ngày 18 tháng 9 năm 2018.
Wednesday, September 20, 2017(View: 5705)
1./ KHÓA LÃNH ĐẠO VÀ ĐIỀU HÀNH ĐẠO TRÀNG: 20 ngày 2./ KHÓA ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN VIÊN KHÍ CÔNG: 6 ngày
Tuesday, June 13, 2017(View: 14565)
Nếu đủ duyên, Ni Sư sẽ tổ chức chuyến Hành Hương Ấn Độ – Nepal lần thứ 8 trong vòng 15 ngày. Khởi hành ngày thứ bảy 3 tháng 11 năm 2018, về ngày thứ bảy 17 tháng 11 năm 2018 và Chuyến Hành Hương Ấn Độ – Nepal lần thứ 9 trong vòng 14 ngày. Khởi hành ngày chủ nhật 6 tháng 1 năm 2019, về ngày thứ bảy 19 tháng 1 năm 2019.
Friday, April 28, 2017(View: 9832)
Tháng 8: Khóa nhập thất chuyên tu Định, nội dung gồm ba cấp lớp Tháng 9: khóa Tu nghiệp cho các vị Huấn Luyện Viên Định Tháng 11: Khóa Tuyển chọn Huấn luyện viên Khí công trung ương
Thursday, January 12, 2017(View: 7396)
Năm 2017, Thầy cho phép các đạo tràng và các cá nhân có thể cất thêm 10 cốc tại tổ đình
Sunday, November 13, 2016(View: 5752)
Tổ chức tại: Trung tâm thiền định Navasota. ( Thiền Thất Chân Như) TX 77868 Thời gian 10 ngày: Từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 28 tháng 3 năm 2017.
Thursday, June 23, 2016(View: 7976)
Hội Thiền Tánh Không Sacramento tổ chức Khóa Chuyên Tu Nhập Thất Định Huệ XXIII dưới sự hướng dẫn của Thầy Thiền Chủ và Ni Sư Thích Nữ Triệt Như trọn 7 ngày, từ 10 tháng 12 đến 17 tháng 12 năm 2016. - DANH SÁCH GHI DANH
Tuesday, May 3, 2016(View: 9828)
Nhắm tạo điều kiện cho các Giáo Thọ, các thiền sinh Tánh Không có điều kiện và khả năng thể nhập các từng thiền định, mùa Thu năm nay Thầy Thiền Chủ tâm nguyện sẽ tổ chức các khóa huấn luyện chuyên viên Thiền Định:
Monday, April 18, 2016(View: 12210)
Danh Sách Thiền Sinh Đi Hành Hương Ấn Độ từ 1 đến 19 tháng 11 năm 2016.
Saturday, March 12, 2016(View: 6298)
Chủ Đề: THIỀN ĐI VÀO ĐỜI SỐNG Địa điểm: THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG Học vào các ngày cuối tuần: 19, 20; và 26, 27 tháng 3; ngày 1, 2 và 9 tháng 4, 2016
Monday, November 23, 2015(View: 7027)
Monday, September 14, 2015(View: 10577)
Nếu đủ duyên Ban Điều Hành Trung ương sẽ tổ chức 1 chuyến Hành Hương Ấn Độ- Nepal trong vòng 20 ngày. Từ ngày thứ ba 1 tới chủ nhật 20 tháng 11, 2016
Monday, August 31, 2015(View: 8707)
KHÓA NHẬP THẤT AN CƯ KIẾT ĐÔNG CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC đặc biệt KHÓA BÁT NHÃ - LỚP TRUNG CẤP 4
69,256