HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Tháng 12, 2014- tu học tại San Jose.

Friday, January 10, 201412:05 AM(View: 6616)
THÁNG 12

  San Jose, California

  Khóa Bát Nhã lớp Trung cấp 2

  Học từ thứ Hai 1 đến thứ Sáu 12 tháng 12 (12 ngày) (học trọn ngày thứ bảy & chủ nhật; ngày thường: học buổi tối)

  Khóa Căn Bản 113

  Học từ thứ Bảy 13 đến Chủ Nhật 21 tháng 12 (9 ngày) (học trọn ngày thứ bảy & chủ nhật; ngày thường: học buổi tối)

  Liên lạc:
  - Trưởng Đạo tràng: anh Hoằng Phương; email: tandiem999@yahoo.com

  Tăng Ni an cư kiết đông tại thiền viện 3 tháng: 9, 10 và 12.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,167,854