HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Tháng 10, 2014 - tu học tại Nam Cali và Hoa Thịnh Đốn.

Friday, January 10, 201412:03 AM(View: 6970)

THÁNG 10

Nam California

Khóa Bát Nhã lớp Trung cấp 3

Học 10 ngày, từ thứ Sáu 3 đến Chủ nhật 12 tháng 10

Liên lạc:
- Hội Trưởng: anh Tuệ Huy; email: khoato@yahoo.com
- Trưởng Đạo tràng: cô Huệ Hải; email: maigl72@yahoo.com
- Ban Tu học: cô Huệ Tuyền; email: thuvanduong@sbcglobal.net

Hoa Thịnh Đốn

Khóa Bát Nhã lớp Trung cấp 3 tại chùa Hoa Nghiêm

Học 7 ngày, từ thứ Bảy 18 đến thứ Sáu 24 tháng 10

Khóa Căn Bản 112 tại Tịnh xá Huơng Thiền

Học 7 ngày, từ Chủ Nhật 26 đến thứ Bảy 1 tháng 11

Liên lạc Trưởng nhóm Thiền Tánh Không Hoa Thịnh Đốn:
- Cô Tâm Diệu Phú; email: xuan.vo@fda.hhs.gov; phone: 703-407-4976

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,162,334