HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Tháng 9, 2014 - tại Canada.

Friday, January 10, 201412:02 AM(View: 6188)

THÁNG 9

Montreal, Canada

Giảng đại chúng ngày thứ Bảy 30 tháng 8

Khóa Thiền Căn Bản 111

Học 6 ngày, từ Chủ Nhật 31 tháng 8 tới thứ Sáu 5 tháng 9

Ban tổ chức: cô Như Chiếu <hoangthanhusa@yahoo.com>

Toronto, Canada

Khóa Bát Nhã 42 lớp Trung cấp 1

Học 7 ngày, từ Chủ Nhật 7 tới thứ Bảy 13 tháng 9

Khóa Bát Nhã Trung Cấp 2 (7 ngày)

Từ thứ Hai 15 đến Chủ Nhật 21 tháng 9

Liên lạc:
- Hội Trưởng: anh Ngô Gia Trung; email: tanhkhongontario@gmail.com
- Trưởng ban Tu học: cô Minh Hải; email: grene_thumb35@yahoo.com; phone: 905-764-6765

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,170,053