HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Tháng 5, 2014 - tại Toronto, Canada, Toulouse, Pháp và Đức

Friday, January 10, 201412:00 AM(View: 5535)

THÁNG 5

Toronto
Giảng đại chúng ngày thứ Bảy 3 tháng 5

Ban tổ chức: Hội trưởng TTK Ontario: Ông Ngô Gia Trung <tanhkhongontario@gmail.com>

Toulouse, Pháp

Khóa Thiền song ngữ Pháp-Việt

Từ thứ Bảy 17 đến thứ Tư 21 tháng 5
Trình độ Căn Bản học 2 ngày (17 & 18); Trình độ Bát Nhã học 3 ngày (19 tới 21)

Liên lạc:
- Hội Trưởng: cô Minh Anh; email: hnhanh@hotmail.com; phone: 33 5 61 44 33 46

Đức

Thuyết trình song ngữ ngày lễ Phật Đản

Thứ Bảy 18 tháng 5 do các Hội Đoàn Phật Giáo Đức Quốc tổ chức tại Linden Museum

Khóa Thiền Căn Bản 108 song ngữ (nhập thất 5 ngày)

Từ thứ Bảy 24 đến thứ Tư 28 tháng 5

Khóa Bát Nhã 40 lớp Trung cấp 1 (nhập thất 5 ngày)

Từ thứ Năm 29 tháng 5 đến thứ Hai 2 tháng 6

Liên lạc:

- Hội Trưởng: cô Thanh Tâm; email: spthanhtam@yahoo.de
- Ban Tu học: Cô Minh Tuyền; email: phamluong@gmx.de

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,167,851