HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Tháng 4, 2014 - tại Sydney, Úc Châu, Hoa Thịnh Đốn và Houston, Texas.

Friday, January 10, 201412:00 AM(View: 5866)

THÁNG 4

Sydney, Úc Châu

Khóa Thiền Căn Bản 107

Học 7 ngày, từ Chủ Nhật 30 tháng 3 đến thứ Bảy 5 tháng 4

Khóa Bát Nhã lớp Trung cấp 1 (nhập thất 5 ngày)

Từ thứ Hai 7 đến thứ Sáu 11 tháng 4

Khóa Bát Nhã 39 lớp Trung cp 2 (nhập thất 5 ngày)

Từ thứ Bảy 12 đến thứ Tư 16 tháng 4

Liên lạc:
- Trưởng Đạo tràng: cô Minh Đạo; email: tamkhongk@hotmail.com; phone: 02 97 02 17 95
- Trưởng Ban Tu Học: cô Minh Thường; email: minhthuongucchau@yahoo.com.au; phone: 04 00 22 59 59

Hoa Thịnh Đốn

Khóa Nhập thất chuyên tu Thiền Định XV tại Thiền đường Hương Vân (7 ngày)

Từ thứ Bảy 19 đến thứ Sáu 25 tháng 4

Giảng Thiềnthực tập tại chùa Xá Lợi trong chương trình Chiêm Bái Phật Ngọc Hòa Bình

Ngày thứ bảy 26

Giảng Thiềnthực tập tại Tịnh xá Hương Thiền.

Ngày chủ nhật 27

Liên lạc Trưởng nhóm Thiền Tánh Không Hoa Thịnh Đốn:
- Cô Tâm Diệu Phú; email: xuan.vo@fda.hhs.gov; phone: 703-407-4976

Houston, Texas do Thầy Thiền Chủ hướng dẫn

Khóa Nhập Thất chuyên tu Định XVI (10 ngày)
Từ ngày thứ Sáu 18 đến ngày thứ Hai 28 tháng 4

Khóa Truyền Y Giáo Thọ thứ 2 (6 ngày)
Từ ngày thứ Hai 28 tháng 4 đến ngày Chủ Nhật 4 tháng 5

Ban tổ chức: Hội Trưởng: cô Tâm Như: ĐT: 281-495 1061

Email:<bethivo2@yahoo.com>

Trưởng ban Tu học: cô Hạnh Phổ: <saomai121@gmail.com>

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,162,323