HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Tháng 3, 2014 - tại Houston, Texas và Adelaide, Úc Châu.

Friday, January 10, 201412:00 AM(View: 5690)

THÁNG 3

Houston, Texas

Khóa Thiền Căn Bản 105

Học 7 ngày, từ thứ Bảy 1 đến thứ Sáu 7 tháng 3

Khóa Bát Nhã 38 lớp Trung cấp 1

Học 7 ngày, từ thứ Bảy 8 đến thứ Sáu 14 tháng 3

Liên lạc:
- Hội Trưởng: cô Tâm Như; email: bethivo@yahoo.com; phone: 281-495-1061
- Trưởng Ban Tu học: cô Hạnh Phổ; email: saomai121@gmail.com

Adelaide, Úc Châu

Giảng đại chúng tối thứ Sáu 21 tháng 3

Khóa Thiền Căn Bản 106

Học 7 ngày, từ thứ Bảy 22 đến thứ Sáu 28 tháng 3

Liên lạc:
- Trưởng Đạo tràng: cô Minh Đạo; email: tamkhongk@hotmail.com; phone: 02 97 02 17 95
- Trưởng Ban Tu Học: cô Minh Thường; email: minhthuongucchau@yahoo.com.au; phone: 04 00 22 59 59

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,170,056