HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0530 Tuệ Chiếu: Sáu Ba-la-mật và Kỹ Thuật Không Nói

Tuesday, May 23, 20232:09 PM(View: 1377)

Sáu Ba-la-mật[1] và Kỹ Thuật Không Nói

blank

MỞ ĐẦU

Ngày mùng 4 tết năm 1982[2], Thầy Thiền Chủ hoàn toàn chứng ngộnhận ra vọng tưởng chính là lời nói thầm trong não.  Kỹ thuật Không Nói từ đó đã được đem ra giảng dạy và thực hành trong suốt quá trình hoằng pháp của Thầy Thiền Chủ bắt đầu từ năm 1995.  Từ năm 2007, Thầy đã nhờ khoa học chụp hình não bộ bằng máy fMRI để đối chiếu với sự thực hành Thiền qua chương trình thử nghiệm tại trường Đại Học Y Khoa Tübingen.  Đến năm 2010, qua kết quả chụp hình não bộ, Thầy đã chứng minh được vị trí 4 Tánh trong não bộ mà nổi bật nhất là vùng Phật Tánh (Precuneus[3]).  Từ đó kỹ thuật Không Nói được công thức hóa qua chủ đề “7 Bước An Trú Trong Tâm Tathā[4]”.  Kỹ thuật này cũng là một Ba-la-mật vì nó có khả năng đưa người hành giả từ bờ mê qua bờ giác, từ tâm phàm phu đến tâm Tathā, từ có lời đến chỗ hoàn toàn không lời, từ chân lý qui ước đến chân lý tối hậu.  Kỹ thuật Không Nói nói riêng (Thiền Phật Giáo nói chung) là một Khoa Học Tâm Linh[5] vì kỹ thuật này được đối chiếu với Khoa học, không dựa vào đức tin hay mê tínhoàn toàn tự lực.  Dùng “Hồi đáp sinh học[6]” để xác minh rằng khi thực hành kỹ thuật Không Nói sẽ tác động đến các vùng nào trên não bộ mà không sợ bị sai lệch và đem lại kết quả tức thời.  Kỹ thuật Không Nói cũng tác động đến vùng Precuneus tức là vùng trí tuệ Tâm linh nên trực tiếp tác động đến vùng tiềm năng giác ngộ.  Do đó, người thực hành sẽ có sáng kiến mới, từ trường tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả sẽ có mặt và biện tài được phát huy.  Kỹ thuật Không Nói trở thành một công thức thực nghiệm vì dựa vào kết quả tự chứng của Thầy Thiền chủ, của các Tăng Ni và các Thiền sinh.

Trên phạm vi Thiền Phật giáo, Ba-la-mật là đức hạnh kiện toàn hay siêu vượt nhằm phát triển tâm linh qua các giai đoạn tu tập theo từng Ba-la-mật.  Tác dụng tối hậu của Ba-la-mật là “phương tiện chuyên chở người qua biển sinh tử đến Niết bàn, đạt được giải thoát tối hậu”.

Như vậy, nếu khéo léo thực hành các Ba-la-mật qua Kỹ thuật Không Nói, người tu có khả năng đến bờ bên kia ngay trong một kiếp hay nhiều kiếp.

BA-LA-MẬT LÀ GÌ?

Ba-la-mật hay Ba-la-mật-đa được dịch âm từ chữ Pāramī hay Pāramitā và dịch nghĩa là “đáo bỉ ngạn” tức là “đến bờ bên kia”.  Đến bờ bên kia được hiểu là “Niết Bàn” hay đạt được sự giải thoát tối hậu.  Ba-la-mật cũng là đức hạnh, đại hạnh của Bồ tát.  Ba-la-mật còn có nghĩa là cứu cánh rốt ráo.  Mục đích của đời tu, cũng như bản hoài của chư Phật đối với tất cả chúng sanh, là nhận ra và hằng sống với bản tâm vốn tự thanh tịnh của chính mình.  Đó là Phật tánh, Chân tâm, Bản lai diện mục... Nhận ra tiềm năng giác ngộ là chánh nhân thành Phật, hằng sống trọn vẹn với Tâm Như là viên mãn Phật quả.

Theo hệ Phát Triển thì Sáu Ba-la-mật  hay Lục độ Ba-la-mật là pháp tu của những Bồ Tát gồm tu sĩcư sĩ hướng đến giác ngộgiải thoát, được hiểu một cách khái quát là sáu phương tiện đưa người từ bờ mê qua bờ giác gồm:

  1. Bố thí Ba-la-mật: (Dāna Pāramitā  Perfection of giving/generosity/charity).
  2. Trì giới Ba-la-mật: (Śīla Pāramitā  Perfection of morality/moral conduct/virtue).
  3. Nhẫn nhục Ba-la-mật: (Kśānti Pāramitā  Perfection of patience/patient endurance).
  4. Tinh tấn Ba-la-mật: (Vīrya Pāramitā  Perfection of vigour/energy/devotion).
  5. Thiền Định Ba-la-mật: (Dhyāna/Samādhi Pāramitā  Perfection of Zen meditation).
  6. Trí tuệ Ba-la-mật: (Prajñā Pāramitā  Perfection of wisdom).

Trong phạm vi Thiền Phật giáo gồm chung 3 hệ: Nguyên Thủy, Phát Triển và Thiền Tông, Ba-la-mật là đức hạnh kiện toàn hay siêu vượt (transcendental) của người áp dụng nó để nhằm phát triển tâm linh qua các giai đoạn tu tập theo từng Ba-la-mật.  Tuy nhiên, tác dụng tối hậu của Ba-la-mật mang 2 ý nghĩa cơ bản.  Với hệ Nguyên Thủy, các Ba-la-mật là phương tiện chở người qua biển sanh tử đến Niết bàn, đạt được giải thoát tối hậu; không còn trở lại 3 cõi, sáu đường. Với hệ Phát Triển và Thiền Tông, các Ba-la-mật là phương tiện chở người qua biển sinh tử, đạt được giải thoátthành Phật (Buddhahood), có đầy đủ phương tiện thiện xảo để đời đời độ lại chúng sinh cùng thoát ra khỏi biển sinh tửphiền não, khổ đau.

KỸ THUẬT LÀ GÌ?

Kỹ thuật là một phương tiện thiện xảo (phương tiện khéo léo, phương tiện thành công: P: upāya: skillful means, means of success).  Nội dung chủ yếu của nó là dạy ta cách thực hành đặc biệt để đạt được mục tiêu của pháp học trong từng giai đoạn.  Nó là phần đặc biệt nằm trong pháp hành mà trong giáo lý không có đề cập đến nó.  Giáo lý như chiếc bè, kỹ thuật như mái chèo hay cây sào, chiêu thức như cách chèo, cách chống.  Người giỏi Giáo lý như là người có chiếc bè, nhưng không có cây sào hay dầm bơi, và cũng không biết cách chèo, chống như thế nào để qua sông. Bờ bên kia tuy nhìn thấy, nhưng vị ấy đành ngồi trên chiếc bè, thả trôi theo dòng nước; không biết cách làm sao để đến được bờ bên kia.

TẠI SAO KHÔNG NÓI?

Do nói thầmTâm không bao giờ yên nghỉ ngay cả khi đang ngủ, nói thầm chính là nhiên liệu của sự yêu thích (Tham), ghét bỏ (Sân) và của những đam mê ghiền nghiện, những truyền thống, những ràng buộc của gia đình, xã hội v...v… Nó chính là nguồn gốc của Khổ (Si) vì chính nó là đầu mối tạo ra các bệnh tâm thể, gây ra tranh chấp với mọi người và tạo ra sự mất cân bằng với môi trường sống.  Do nhận thức được sự tai hại của lời nói thầm, ta mới biết được những kỹ thuật nào khiến cho vùng nói thầm yên lặng (hàng phục vọng tâm) để cho dòng biết không lời được vững chắc (an trụ chân tâm) thì kỹ thuật này mới có khả năng giúp ta thoát khỏi biển sinh tử.  Ta có thể sử dụng kỹ thuật “Không Nói” của dòng Thiền Tánh Không để thực hành.  Kỹ thuật này sử dụng “đơn niệm biết” của Trí năng tỉnh ngộ để thành lập ký ức mã số “Không Nói” cất giữ vào các vùng của các Tánh Thấy, Nghe, Xúc Chạm và Tánh Nhận Thức.  Hành giả nếu thực hành đều đặn sẽ tự nhận biết trong não có lúc hoàn toàn không có lời nói thầm và không có sự đối thoại qua lại nào trong đầu.  Thuật ngữ Thiền gọi là Không Tầm Không Tứ Định hay “Thầm Nhận Biết Không Lời” hay Ngôn hành không động.  Nếu tiếp tục thực hành thì sẽ tự nhận ra Tâm càng lúc càng không dính mắc với các đối tượng nữa.  Tâm trở nên khách quan và có khả năng thấy vật như đang là.  Giai đoạn này được gọi là “Chánh Niệm Tỉnh Giác” hay Thọ Tưởng Biết mà không dính hay Ý hành không động.  Nếu tinh tấn thực hành cho đến lúc tâm thường trực yên lặng, rỗng rang và sáng suốt thì được xem là thành tựu bất động (ba hành không động[7]); trí tuệ sẽ khởi sanh. Ngay lúc này xem như Trạng thái Không Nói đã nội tại trong vùng Nhận Thức.  Giai đoạn này được xem là đã thành tựu Niết bàn.

KỸ THUẬT KHÔNG NÓI VÀ SÁU BA-LA-MẬT

Bố thí không chỉ có nghĩa là chia xẻ, ban cho hay cung cấp mà còn có nghĩa là không nắm giữ hay buông xả.  Người thực hành Không Nói có trí năng tỉnh ngộ sắc bén nên không còn chấp trước, không có sở đắc, hạn chế nhân duyêntri kiến thế gian.  Tất cả mọi ham muốn, mong cầu, mọi tạo tác hay tham vọng đều hoàn toàn buông xả hay cất vào hộc tủ.  Khi tiếp xúc với mọi cảnh duyêntâm không dính mắc, không khởi niệm chính là hành động buông xả phù hợp với ý nghĩa sâu xa của Bố thí ba-la-mật.  Kỹ thuật Không Nói giúp người thực hànhkinh nghiệm “Không Lời”, “Biết Không Khái Niệm” hay đạt được “vô ngã”. Trong tiến trình này, vị ấy kinh nghiệm được “Không Tôi = Không Người Cho”, “Không Cái Của Tôi = Không Vật Cho”, va` “Không Người Được Cho”.  Đây chính là tam luân không tịch và cũng là Bố thí Ba-la-mật.

Người thực hành Không Nói có Chánh kiếnhiểu biết đúng đắn theo lời Phật dạy, có Chánh trí là biết rõ ràng đối tượng mà không suy luận hay suy đoán.  Người thực hành Không Nói không vọng ngữ, luôn duy trì giới thể “Không Nói” nên thân, khẩu, ý luôn thanh tịnh nhờ đó ý thức tự chuyển hóa, đạo đức trở nên trong sạch.  Do thực hành Không Nói mà lậu hoặc bị cô lậpngã chấp bị cắt đứt.  Vì có “không ngã” ta mới lìa xa được các nhơ bợn và ô nhiễm trong tâm.  Khi không ngã, Tâm Như sẽ hiện tiền. Tâm Bồ tát thường trực an trú trong Tâm Như đó chính là Trì giới Ba-la-mật.

Người thực hành Không Nói có tinh thần vô chấp, hiểu rõ chân tánh vạn pháp nên không đầu hàng nghịch cảnh hay chướng duyên hay những hoàn cảnh đói khổ, khát, lạnh, nóng và thời tiết gió mùa hay bệnh tật… người thực hành Không Nói vẫn kiên nhẫn vuợt qua.  Khi thực hành Không Nói sẽ có cái Biết không lời nên Biết tất cả mà không phản ứng dù thuận hay nghịch duyên và sẵn sàng xả bỏ tất cả.  Đây chính là hạnh Nhẫn nhục Ba-la-mật.

Việc hành đạo của Bồ tát là không buông lung, phóng dật, đó là tinh tấn.  Tinh tấn không nhất thiếtcố gắng hay ráng sức mà chỉ cần thường xuyên trở lại với chủ đề liên hệ nhằm đem tâm về với thực tại đang là.  Thiếu tinh tấn thì bệnh đổ thừa dễ dàng xuất hiện đưa đến giải đãi, lười biếng.  Người thực hành Không Nói hoàn toàn buông lỏng và thư giãn, chỉ thường xuyên khởi ý Không Nói trong 4 oai nghi.  Lúc mới bắt đầu có thể nói ra lời hay nói thầm cho đến lúc chỉ cần thỉnh thoảng gợi lên trạng thái Không Nói và cuối cùngthường xuyên ở trong trạng thái Không Nói hay gọi là an trú trong Không Nói.  Người tinh tấn không trụ vào các thành quả đạt được.  Đây chính là Tinh tấn Ba-la-mật.

Kỹ thuật Không Nói là kỹ thuật Thiền Định.  Đối nghịch với Thiền là sự dao động tâm.  Kỹ thuật Không Nói là phương tiện chủ yếu của kinh nghiệmthành tựu được trạng thái tâm yên lặng. Kỹ thuật Không Nói có 4 mức độ: Có Tầm Không Tứ Định, Không Tầm Không Tứ Định hay Thầm Nhận Biết, Chánh Niệm Tỉnh Giác hay Tỉnh Thức Biết và Chánh Định hay Nhận Thức Biết.  Kỹ thuật Không Nói chuyển hóa trí thế gian trở thành “tự tánh chân như” trong đó tất cả nhận thức đều rõ ràng mà không bị dao động về tự và tha, năng và sở, trong và ngoài. Trong thực chất đây chính là nhận thức biết không lời như đã nói ở trên.  Chính nhận thức biết này tự nhận ra trạng thái Tâm Như của Tâm và thực tại tối hậu chính là Chân Như của hiện tượng thế gian. Đây chính là Thiền Định Ba-la-mật.

Kỹ thuật Không nói làm dịu tất cả tư duy biện luận mà cơ bản là dừng được tiến trình hoạt động của trí năng (citta) để đạt được hiểu biết không khái niệm, cái biết không nhị nguyên tức cái biết của tánh giác.  Khi tánh giác trở thành năng lực vững chắc, tuệ giác liền có mặt do thấy, nghe, xúc chạm như thật, tiềm năng giác ngộ trở thành một năng lực hiện thực.  Trí tuệ này không phải loại nhận thức suy luận theo luận lý triết học mà trong nhận thức bằng giác quan (phản xạ giác quan) và ngoài giác quan (phản xạ thụ động) hay siêu lý luận.  Trí tuệ này cũng vắng bóng vấn đề siêu hình của duy tâm thần bí như tôn sùng Thượng đế, tôn sùng các vị Thần linh hay các vị Bồ tát trong tín ngưỡng hay tôn giáo.  Để đạt cứu cánh trí tuệ Bát nhã, Phật thiết lập nhiều pháp nồng cốt mà theo hệ Phát triển gồm có: Chân Như, Không và Huyễn.  Thành tựu kỹ thuật Không Nói chính là thể nhập Chân Như hay là thành tựu Trí tuệ Ba-la-mật.

Đặc biệt, muốn đạt được Kỹ thuật Không Nói Ba-la-mật, ta phải áp dụng nguyên lý tâm linh bằng cách thiết lập Bản Đồ Nhận Thức, dựa trên qui luật “Tác động-Tác dụng”.

KẾT LUẬN

Thực hành kỹ thuật Không Nói không bị lệ thuộc vào hình thức, không có triết lý, không có siêu hình.  Nếu thực hành Sáu Ba-la-mật qua kỹ thuật Không Nói một cách thiện xảo thì người thực hành sẽ có khả năng đến bờ bên kia trong đời này.  Khi thành tựu được kỹ thuật Không Nói Ba-la-mật, hành giả sẽ kinh nghiệm được những kết quả như sau:

-        Chuyển hóa tâm phàm phu thành tâm giác ngộ.

-        Hài hòa thân, tâm và môi trường xung quanh.

-        Phát triển trí tuệ trực giác.

-        Thoát ly sinh tử. Kinh nghiệm Niết bàn hiện đời.

-        Vô trụ Niết bàn.

-        Tứ vô lượng tâm.

-        Biện tài vô ngại.

 [1] Bài Đọc Thêm Lớp Trung Cấp 3 Bát Nhã: “BA LA MẬT”, năm 2001.

[2] Bài thơ “Sau Đêm Ấy Đời Thay Đổi”, ngày mùng 4 Tết năm 1982.

[3] Vùng Precuneus được Thầy Thiền Chủ đem vào giáo trình giảng dạy ở Lớp Trung Cấp 4 Bát Nhã năm 2011.

[4] Slides “7 Bước An Trú Trong Tâm Tathā”, năm 2013.

[5] Sách “Thiền và Kiến Thức Thời Đại”, tr. 62, xuất bản năm 2014.

[6] Sách “Tìm Hiểu và Ứng Dung Thiền Phật Giáo”, Tập 2, Cuốn 2, tr. 321, xuất bản năm 2005.

[7] Sách “Tiến Trình Tu Chứng Của Đức Phật”, tr. 139, tái xuất bản năm 2007.

Các bài đọc thêm, bài thơ, slides và sách đều do Hòa Thượng Thích Thông Triệt biên soạn.

Tuệ Chiếu
Trích Đặc San Tánh Không 2015

Reader's Comment
Friday, May 26, 20233:30 PM
Guest
Anh cho email, để đóng góp ý kiến, vì cứ bị xóa mà không có trả lời
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, July 17, 20248:44 AM(View: 57)
Dường như chiếc lá cứ mặc tình vui chơi. Nó thả mình theo chiều gió. Lúc thấp lúc cao. Khi tạt qua bên phải, khi sang trái, khi lên khi xuống. Có lúc nó rà rà mặt đất. Có khi nó lượn lờ qua lại. Sao mà nó thảnh thơi đến thế?
Tuesday, July 16, 20247:02 AM(View: 187)
Biển Sông, Sông Biển thong dong Không chia bờ mé, mà lồng vào nhau Sóng là Sông, Biển khác nào ! Cho nên, Biển, Sông cùng Sóng dạt dào đùa nhau !
Sunday, July 7, 20243:14 PM(View: 427)
Hằng ngày trâu và tôi. Miên mật dùng Pháp Thở. Để tu dưởng thân tâm. Luôn sống trong Chánh Niệm. Gột rửa Tham, Sân, Si. Quay lại với chính mình. Thân và Tâm an trú. Bây giờ và Ở đây...
Friday, July 5, 20246:16 PM(View: 135)
Thưa quý thiền sinh xa gần Thật hiệu quả, thật nhiệm mầu, bạn ơi ! Thiệt đó! chớ không phải chơi ! Tôi xin trân trọng kính mời, uống đi !!!
Friday, July 5, 20245:13 PM(View: 132)
Ba trăm sáu mươi lăm ngày đủ Thức dậy, thì đã đúng một năm Ngày về cố quốc, không xa nữa Mà đã gần lắm, thật quá gần
Saturday, June 29, 202411:23 AM(View: 160)
Lão quỳ xuống bạch: Thầy ơi! TRE nay đã lớn khôn rồi, thành thân! TRE mang Pháp THẦY khắp trần Đại chúng cùng nhau rần rần đến nghe!!!
Friday, June 28, 20245:11 PM(View: 233)
Quảy gánh Thiền Pháp Tánh Không - Đường mây khắp chốn, tây đông truyền thừa - Bát Thập hơn! sức vẫn thừa - Không gậy! nhẹ gót nhặt thưa bước đều!
Wednesday, June 26, 20249:34 AM(View: 203)
Thoảng như giọt nước mưa sa. Lang thang một cõi đời ta vô thường. Tim ta chất chứa ngàn thương. Chia tay trong nỗi vấn vương ngọt ngào ...
Monday, June 24, 202410:14 AM(View: 183)
Cái Già nay đến thật gần Nó đang đột nhập vào thân ta rồi Ta hỏi Ta : có bồi hồi ? Ta trả lời : Tuyệt vời lắm thay ! Nếu sợ, già có hết ngay? Nếu không, thì cứ ngó ngay”Cái Già “
Monday, June 24, 20249:09 AM(View: 312)
Không biết mình đang cẩn thận trong việc đi đứng, ăn uống, nghĩ suy là VÔ MINH. Biết rõ mình đang cẩn thận trong việc đi đứng, ăn uống, nghĩ suy là TỈNH THỨC. Tôi nghĩ Phật đã dạy chúng ta những điều đơn giản đó trong bài kinh Tứ Niệm Xứ. Và như vậy là ta Tu theo Phật.
Saturday, June 15, 20249:15 PM(View: 578)
Phần trình bày hôm nay, cô tạm xếp loại cho gọn những ý nghĩa khác nhau của từ Dhamma. Phần này là cô xếp loại chứ không có trong kinh sách nào hết, thành ra quý vị cứ nghe rồi suy gẫm lại. Qua bài giảng này, cô muốn giới thiệu thêm với quý vị là ở trong đời sống hàng ngày của mình, mình có thể nhận ra tất cả những sự thật trong cuộc đời bằng cách là quan sát vào mỗi hiện tượng thế gian mà mình tiếp xúc để nhận ra những lời nhắc nhở của Đức Phật.
Saturday, June 15, 202411:36 AM(View: 183)
Tôi quỳ xuống, xá Ông Tàng Thức Đã hiễn linh, dẫn đến mức này Dầu rằng, không tỏ rõ bóng này Nhưng tự Tâm, đã THẦM NHẬN BIẾT !!!
Saturday, June 15, 202411:21 AM(View: 186)
“Giữa khuya trống rỗng, trống trơn Chung quanh tĩnh lặng như đờn đứt dây Công phu xong, Lão ngồi đây Bỗng nhiên Lão thấy nhớ THẦY của mình !!!”
Tuesday, June 11, 20245:34 PM(View: 209)
CÂY CHỔI TÂM - Trong ta có cây CHỔI TÂM. Sao không chịu quét, để nằm êm rơ? Thật ra, có người không ngờ. Cũng có người biết, làm lơ, sợ phiền!
Thursday, June 6, 202411:21 AM(View: 740)
Ngày xưa vượt biển khổ đủ điều Hãi hùng biển cả, đời như tiêu Hôm nay đủ duyên du thuyền hưởng Nhờ bởi có tu phước lộc nhiều.
Wednesday, June 5, 202412:28 PM(View: 314)
Nhìn Ni Sư đi đường quá xa chỉ để dạy đệ tử … không chịu đi tìm thầy học đạo, tôi tự nghĩ sao chúng ta không qua Tổ đình học để Ni Sư khỏi lặn lội gian nan?
Tuesday, June 4, 20243:14 PM(View: 251)
Khi vui, vui cả bầu trời- Buồn? thì không có, nên đời Lạc Không- Đó là nghĩa, tên của Ông- Mang pháp danh là: họ Không tên Lạc
Tuesday, June 4, 202411:21 AM(View: 310)
một email đã gửi về cho ban biên tập, nhận thấy rất hữu ích, nên xin chia sẻ ở dây: Bài rất hay dành cho người có tuổi BIẾT ƠN MÌNH BS. Đỗ Hồng Ngọc
Tuesday, May 28, 20245:51 PM(View: 255)
Muốn đào được TỐI LINH Tâm phải luôn TỐI TỊNH Từng bước TỐI TỈNH THỨC Đôi cước phải TỐI LẶNG
Sunday, May 26, 20246:09 PM(View: 296)
Hiểu rồi! thì thật nhiệm mầu Bao nhiêu huyền bí trong sâu, não mình Đê đầu vọng bái Thầy mình Thương tình, Thầy đã chỉ mình, Tối Linh!!!
Saturday, May 25, 20246:44 PM(View: 326)
Nhờ TỈNH THỨC nên không dính mắc vào bất cứ điều gì xảy ra trong tâm và quanh ta, Tâm Thức tự yên lặng, thuần nhất với vũ trụ Tâm, không do tạo tác mà có, nên vô ngã, đó là Chánh Định của Đạo Phật; định bất xuất bất nhập mà Lục Tổ Huệ Năng xiển dương. Đạo Phật là tỉnh thức và vô ngã.
Monday, May 20, 20247:35 AM(View: 239)
Vị tu, khi đã ĐÁO BĨ NGẠN Liền tức khắc, cạn hết cả nguồn Tất cả phương tiện, bè, ghe, xuồng Bỏ lại bến, buớc luôn lên bờ!!!
Monday, May 20, 20247:20 AM(View: 615)
Thở là nguồn sống của sanh linh Hơi thơ là thọ mạng của mình Hơi thở đăng trình vô, ta biết! Hơi thở ra, triệt để lặng thinh!
Tuesday, May 14, 20243:46 PM(View: 585)
PHẢI CHĂNG LÀ ĐỊNH MỆNH? PHẢI CHĂNG SỐ MẠNG ĐÃ AN BÀI? ĐỊNH MỆNH, CÓ HAY KHÔNG? ĐỊNH LUẬT NHÂN QUẢ - NHÂN QUẢ, CÓ THAY ĐỔI ĐƯỢC KHÔNG?
Tuesday, May 14, 20243:43 PM(View: 284)
Ngày rằm trăng sáng lung linh Cỏ cây hoa lá, trông xinh đẹp nào! Lòng em sao thấy nao nao, Phật Đản lại đến, dâng trào niềm vui .
Tuesday, May 14, 20243:39 PM(View: 292)
Mừng Phật đản quay trở về tĩnh lặng Nhớ ơn Ngài gieo hạt giống từ bi Trong nước biển chỉ toàn là vị mặn Pháp của Ngài , vị Giải Thoát tử sinh !
Wednesday, May 8, 20243:52 PM(View: 429)
Gốc rễ của khổ đau nằm ở việc tìm kiếm sự thỏa mãn lâu dài từ những thứ không thể cung cấp sự thỏa mãn lâu dài. Sự thấu hiểu này không chỉ là bước đầu tiên trong hành trình thoát khổ mà còn là chìa khóa mở ra cánh cửa giải thoát, dẫn lối đến sự bình an và giác ngộ.
Wednesday, May 8, 20247:37 AM(View: 311)
Một sáng trời xanh mây trắng bay. Cả đời lo nắm nước trong tay. Sẽ mang được gì về bên ấy. Một cõi đi về, ai có hay!
Saturday, May 4, 20248:42 AM(View: 338)
Bài thơ viết, về TÌNH CỦA MẸ Dù tu Thiền, Tâm nhẹ từ lâu Nhưng hôm nay, bỗng thấy trong đầu Sức nặng nào, có thể so được!!!
Saturday, May 4, 20248:26 AM(View: 340)
Đã sống trong cõi tần ai Mấy ai tránh khỏi mượn vay, nghiệp trần Lũy kiếp, ta đã ngu đần Hôm nay Sám Hối, trả lần nghiệp vay
Wednesday, May 1, 202411:16 AM(View: 345)
Hôm nay 30 tháng 4 , 2024 kỷ niệm 3 năm ngày Thiền Đường Tánh Không bị cháy, đọc lại bài KINH LỬA CHÁY
Sunday, April 28, 202410:08 AM(View: 498)
Tôi già! thấy ai cũng già! Cho nên Lão xin thiết tha gọi mời Thương thân cát bụi cõi đời Ăn uống cẫn thận, thân đời khỏe nghe!
Sunday, April 28, 20249:12 AM(View: 320)
Ai Chê cũng chẳng giận, Ai khen cũng chẳng ưa, Mỗi ngày chẳng nắng mưa Hỏi : Hỏi đã THƯỜNG chưa ?
Wednesday, April 24, 202410:37 AM(View: 331)
Nếu như ta tâm niệm 5 điều này mỗi ngày, chắc chắn ta sẽ luôn là một công dân tốt, một phật tử thuần thành. Tâm niệm 5 điều này mỗi ngày chắc chắn sẽ giúp ta "thành công" trên con đường tu tập. Hóa ra "bí quyết" của Đức Thế tôn không quá khó, có phải không? Các bạn thử xem nhé!
Monday, April 22, 20249:03 AM(View: 349)
Vô tướng vô tâm thị Bát Nhã Chân Kinh vô tự ngộ Chân Như Trăng rằm vằng vặc soi đầu núi Hiển lộ toàn chân tỏa Diệu Như…
Monday, April 22, 20248:29 AM(View: 293)
TÂM , là một Cõi Đi - Về __ TÂM sanh vạn pháp, tứ bề đông tây...__ Vạn pháp rồi cũng về đây __ Cuối cùng cũng từ TÂM này, mà thôi
Monday, April 22, 20247:52 AM(View: 272)
Mắt là cửa sổ tâm hồn Măt mang rác rến đem dồn vào Tâm Mắt nhìn thì căng cái Tâm Tâm căng, tức là cái Tâm bị đì
Monday, April 15, 20244:58 PM(View: 830)
Trong tất cả mọi sắc thái mọi hoàn cảnh, mọi môi trường của đời sống qua thân, thọ, tâm, pháp đều có một cách thực hành giống nhau: thứ nhất tuệ tri như thật, thứ hai quán sát, khai triển cái tâm mình rộng ra là mình như vậy, người khác cũng như vậy và tất cả cái đang là đó đều sanh diệt, sanh diệt để không dính mắc với cái đang là và thứ ba là an trú chánh niệm như vậy, biết rõ như vậy là như vậy thì tâm mình dừng. Cho nên toàn thể ba bước đều sử dụng quán, định, tuệ hay là giới, định, tuệ cũng nằm trong con đường tu theo Kinh niệm xứ...
Sunday, April 14, 20249:09 PM(View: 351)
Đời người, như một dòng sông Thân như chiếc Lá, trên dòng nổi trôi Lá trôi mà chẳng tới nơi Như dòng định mênh cuốn lôi kiếp người ...
Sunday, April 14, 20248:51 PM(View: 384)
Đêm Hoa Đăng lung linh ánh nến Rực rỡ như vạn ánh Tinh Cầu Thiền Đường tợ không gian tròn bầu Chẳng khác nào đây là CUNG QUÃNG! ...
Monday, April 8, 202411:22 AM(View: 366)
TÂM XUẤT GIA Tâm ta nay đã xuất gia Dù rằng thân xác ở nhà quanh năm Xuất gia ở tại cõi Tâm Chùa là phương tiện, diệt mầm đa ngôn ...
Thursday, April 4, 20248:45 AM(View: 453)
Mỗi năm, chỉ một ngày Cùng nhau hẹn về đây Là một ngày trọng đại Tự tại bước chân về
Wednesday, April 3, 20248:12 PM(View: 465)
LUYỆN TÂM THANH BÌNH Tu hành thường lên núi cao Tránh cảnh phồn hoa rộn rịp Sợ rằng sẽ tạo nên dịp Tâm bị dính mắc cảnh trần ...
Wednesday, April 3, 202412:24 PM(View: 407)
Tuệ Huy trình bày chủ đề: Về ý nghĩa của Yoniso manasikāra - NHƯ LÝ TÁC Ý ngày 24 tháng 2, 2024 tại Thiền Đường Tánh Không nam Cali
Wednesday, April 3, 202412:11 PM(View: 341)
Tu không phải để "ĐƯỢC" mà là giúp ta "MẤT"..... Có chăng, cái "ĐƯỢC" duy nhất mà việc tu tập mang lại cho ta, đó là có được cái Tâm An - viên ngọc quý mà không bạc tiền nào có thể mua được.
Wednesday, March 27, 202411:42 AM(View: 457)
Giơ tay bắt ngọn gió đùa. Gió đâu! Chỉ thấy ngón thưa tay trần. Rõ ràng gió thổi rần rần. Gió chẵng bắt được, tay trần vẫn không...
Wednesday, March 27, 20247:38 AM(View: 626)
Lòng vui sướng vô cùng, sao lạ!. Tâm nhẹ như nắng Hạ pha Xuân. Tinh thần ta phấn chấn vô cùng. Có phải do những lời thăm hỏi?
Tuesday, March 26, 20245:01 PM(View: 468)
Nhà tôi, với những góc vườn. Lặng im, nho nhỏ, dễ thương lạ thường. Góc đây, là góc NỤ THƯƠNG. Hoa đua nhau nở, như đương mĩm cười...
Tuesday, March 26, 20242:55 PM(View: 441)
Muốn vượt qua được chướng ngại. Trước hết phải tập nhảy dài, nhảy cao! Đầu tiên tập nhảy qua hào, Qua mương, rảnh, không dùng sào chống, nghe!
Tuesday, March 19, 202411:52 AM(View: 775)
Chuyển đổi tâm, đó là trí tuệ và đó là con đường của Thiền Quán. Tuy tạm nói là Thiền Quán nó cũng là Thiền Tuệ mà cũng là Định và cũng là Giới nữa, khi mình biết sai mình chuyển đổi tốt hơn thì đó là Giới rồi. Khi mình thiên vị, mình ghét ai thì tâm mình không có khách quan, mình chuyển đổi lại cái thấy khách quan thôi thì đó là Vipassana là thiền Tuệ. Khi mình khởi ra cái ý muốn nói hay muốn làm một việc gì không đúng, mình dừng lại liền thì cái đó là Định rồi...
Tuesday, March 19, 202411:47 AM(View: 490)
Nhìn lên trống rỗng bầu trời. Cao xanh lồng lộng, không lời lặng thinh. Như qua biên giới tử sinh. Như đang thể nhập tâm linh tròn đầy.
Tuesday, March 19, 20248:50 AM(View: 578)
Tuệ Huy trình bày chủ đề: NỘI DUNG chính của TỨ THÁNH ĐẾ: 3 CHUYỂN - 12 HÀNH TƯỚNG Powerpoint/SLIDES bài giảng - VIDEO - và bài kinh liên quan đến bài học
Wednesday, March 13, 20241:10 PM(View: 763)
Wednesday, March 13, 20241:02 PM(View: 617)
Đời người như chiếc lá. Theo phong ba lìa cành. Rơi vào lòng đất lạnh. Xong rồi, cuộc tử sinh...
Wednesday, March 6, 20249:44 AM(View: 1116)
Làm việc tốt và chỉ nhắm đến bào mòn cái Ta và đoạn trừ cái Tham. Và sau cùng, tu Phước mà thiếu tu Huệ, thiếu thực tập thiền định theo thánh giáo Như Lai, thì mãi mãi chìm đắm trong sanh tử.
Tuesday, March 5, 20247:23 PM(View: 519)
Kiến thức này có ích lợi khi đọc vào tạng kinh Nikaya vì Đức Phật là bậc thầy về việc sử dụng các ẩn dụ để dạy cho chúng ta hiểu các khái niệm rất khó nắm bắt ví dụ như Samsara và Nibbana.
Tuesday, March 5, 20245:45 PM(View: 522)
Tự động cải thiện ảnh của bạn bằng AI. (Trí thông minh nhân tạo) Đơn giản chỉ cần tải lên và trải nghiệm kết quả ngay lập tức
Monday, March 4, 202411:09 AM(View: 569)
Tôi chỉ là người “Ở ĐỢ” Trong thân tạm bợ cõi đời Dẹp Tâm còn lắm nỗi trôi Mỗi giây, mỗi phút không ngơi
Thursday, February 29, 20241:39 PM(View: 596)
Tất cả đều do Nhân Duyên mà sanh khởi lên, Chúng sẽ mau chóng dễ dàng cũng do Nhân Duyên mà đoạn diệt. Tất cả phơi bày thật rõ ràng như thế như thế: Cái gì có bản chất sanh ra, cái đó có bản chất đoạn diệt! Nhưng Xả này tồn tại. Đây là pháp môn vô thượng căn tu tập.
Monday, February 26, 20249:07 PM(View: 473)
Tâm phàm phu chứa đầy dấu HỎI ( ? ) Cùng dấu THAN ! Nhưng không dấu THÔI ( ./ ) Nên bao kiếp vẫn còn nổi trôi Trong “Lục Đạo”, luân hồi sinh tử.
Sunday, February 18, 20248:48 PM(View: 879)
Chùa đông người vang vọng tiếng cầu kinh Chợ Tết Hội Xuân, trăm hoa khoe sắc Bol-sa diễn hành, điểm tô muôn mặt Mừng Xuân đón Tết về, đượm thắm tình.
Thursday, February 15, 20244:58 PM(View: 783)
Thiền trong Xuân hay Xuân trong Thiền. Tết đến, Xuân về... Rồi lại đi! Còn lại trong ta những ảnh hình... Năm nào cũng chỉ sống như thế, Biết đến bao giờ thoát được ra?
Tuesday, February 13, 20241:03 PM(View: 590)
PHÁT LÒNG TỪ BI Làm sao phát lòng TỪ BI ? Để Từ Bi dẫn ta đi hết đường Xin hãy luôn luôn, thường thường Nhìn thú bị giết! Máu đương chang hòa! Trước cảnh giết! Thú thét la! Từ bi sẽ phát, nếu mà xót thương
Tuesday, February 13, 20241:03 PM(View: 502)
NGHINH XUÂN, Mai vàng khoe sắc trổ, ĐÓN TẾT, rực rỡ đóa Hồng Đào, Nhân gian pháo nổ đón chào, THIỀN VIỆN nghi ngút ngạt ngào khói hương.
Thursday, February 8, 20241:13 PM(View: 671)
Như một truyền thống: Kính mời Chư Tôn Thiền Đức,Thân mời quý Cô Bác, quý anh chị Thiền Sinh cùng Gia Đình và tất cả Thân Hữu cùng về THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG 13071 Brookhurst St., Suite 197 - Garden Grove, CA 92843 10 giờ sáng ngày chủ nhật mùng 2 TẾT (nhằm 11 tháng 2, 2024) chúng ta cùng nhau LỄ PHẬT, chúng ta cùng nhau MỪNG XUÂN MỚI. Hoặc quý vị có thể tham dự trên ZOOM theo LINK
Wednesday, February 7, 20249:56 AM(View: 928)
"Ý Như Vạn Sự" Là tác Ý sâu để nhận ra cái tánh Như của Vạn Sự. Là cho lối sống tùy duyên thuận pháp, thõng tay vào chợ giữa giòng đời, Là cho phép vạn sự tự vận hành theo nguyên lý của chính nó, Là vô ngã vì không có chủ ý mong muốn vạn sự theo ý của chính mình.
Wednesday, February 7, 20249:19 AM(View: 533)
Có bạn, tôi đi giửa cuộc đời vững chải, thong dong, không bị gió đời đánh gục. Có bạn, tôi thêm sức mạnh đối diện cùng bệnh khổ. Có bạn vào giờ phút cuối đời, khi không có ai ngay cả những người tôi thương yêu nhất, không còn gì kể cả những gì tôi quý giá nhất, chỉ còn lại bạn cùng tôi đi qua cửa tử. Sẽ không có ai hết. Trừ bạn, bạn hiền của tôi.
Tuesday, February 6, 20249:53 AM(View: 657)
Mùa xuân là khởi đầu, là hy vọng. Lời chúc đầu xuân đến với bạn vào những thời khắc chuyển giao một năm mới đều là những lời tốt đẹp. Chúc thành công, may mắn. Chúc mọi sự an lành. Chúc ước mơ thành hiện thực. Chúc phú quý đại lợi. Chúc an khang thịnh vượng. Và dễ thương nhất là lời chúc " Vạn sự như ý ".
Monday, February 5, 202410:51 AM(View: 436)
Xuân về mến chúc bạn hiền Sống đời An Lạc -như nhiên hài hòa Tâm hồn thanh thản thong dong Thương đời ,mến đạo -chung lòng dựng xây
Monday, February 5, 202410:47 AM(View: 442)
Xuân về trong chốn Thiền môn Thiền sinh khắp chốn đồng bôn tập về Cùng nâng ly rượu Bồ Đề Cùng nhau tất cả hướng về Ân Sư
Tuesday, January 30, 20246:36 PM(View: 564)
Tết nay xin chúc bình an Xuân về đem lại muôn ngàn niềm vui Mọi người chia xẻ ngọt bùi Hài hòa cuộc sống, lau chùi tâm linh.
Thursday, January 25, 20242:24 PM(View: 707)
Đừng kéo lê cuộc đời mình với những tính toán, âu lo. Hãy tự cho mình một cơ hội có một không hai trong đời: Thiền, bạn sẽ không bao giờ nuối tiếc, vì chắc chắn bạn sẽ có được cái Tâm An - viên ngọc quý mà không bạc tiền nào có thể mua được…
Monday, January 22, 202412:18 PM(View: 497)
Mỗi ngày “ bỏ ống”, vài mươi phút Đứng đi tích trữ, vài mươi giây Tâm ta sẽ chứa đầy AN TỊNH Cứ vậy, ta sẽ được bạc nghìn !
Monday, January 22, 202412:11 PM(View: 1641)
Sát sinh hại vật làm vui thú Nghiệp duyên quả báo, sẽ không lường !
Monday, January 15, 20248:50 AM(View: 1045)
Mừng Xuân đón Tết Giáp Thìn Niềm vui đầy ắp trong tim mọi người Trẻ thơ luôn nở nụ cười Hương Xuân tỏa khắp đất trời tĩnh im
Sunday, January 14, 20249:17 AM(View: 608)
Người từ cát bụi tới đây Về đâu ai biết ? mai này hóa thân!
Tuesday, January 9, 20247:20 PM(View: 672)
Chữ định là samādhi, được định nghĩa là citta ekkagatta. Citta này có nghĩa là tâm. Ekkagatta này tách ra làm đôi có chữ ekka nghĩa là “một” còn gatta thì giống như động từ “to go” trong tiếng Anh có nghĩa là đi tới. Như vậy ekkagatta nghĩa là cái tâm của chúng ta nó đi tới cái trạng thái chỉ có “một”. Tuy nhiên, cái yếu tố một của citta ekkagatta này chỉ là yếu tố cần thôi chứ chưa có phải đủ của định trong Phật giáo.
Monday, January 8, 20244:39 PM(View: 584)
Ni Sư về Thiền Viện Chân Như Cho chúng con chiêu thức tuyệt vời Nhắm mắt nhìn, tâm thấy trống rỗng Mỡ mắt nhìn ra thấy rỗng không
Sunday, January 7, 20248:19 AM(View: 587)
Cung kính lạy Ngài HUỆ NĂNG Xin chứng minh, cho Thiền Đăng con ngời!!! Kính đê đầu bái lạy Người Kính xin Ngài độ suốt đời Tánh Không
Monday, January 1, 202412:28 PM(View: 518)
Mùa Xuân này, buồn lắm người ơi Tổ Đình tôi thiếu vắng một Người Một vị Thầy! muôn đời khả kính Thầy tôi đó ! nay có còn đâu !
Monday, January 1, 202411:20 AM(View: 847)
CHÚC cho mọi người vui đón Xuân MỪNG năm mới đến dịp cuối tuần NĂM nay vui Tết, xin kính chúc MỚI đẹp muôn điều đến với Xuân
Tuesday, December 26, 202310:36 AM(View: 694)
Có gì đâu vướng mắc Ta bà Nhớ lời thầy dạy-sáng ngời trong tâm "Qua dòng nước, bàn chân không dính nước" "Sống trong đời - Định huệ chẳng rời ta"
Tuesday, December 26, 202310:31 AM(View: 994)
ĐỜI KHỔ, chuyện khủng kinh sao tả Thân VÔ THƯỜNG kể cả vạn sinh Chỉ có CĂN NHÀ TÂM LINH Tự ta tu học, CHÍNH MÌNH ngộ ra!
Sunday, December 24, 20232:18 PM(View: 526)
“ Dòng xúc cảm viết đầy trang giấy Ngồi nhớ Thầy, từ bấy đến nay Giữa lòng Tổ Đình đong đầy Cuộc đời pháp lữ của Thầy độ nhân “
Wednesday, December 20, 20237:49 AM(View: 664)
Kho tàng là Phật tánh trong mỗi chúng sanh, là khả năng giác ngộ. Khi thật sự giác ngộ rồi, thì không ai còn chạy đi tìm cầu hạnh phúc ở bên ngoài. Kho tàng là Tánh Giác trong mỗi con người, là khả năng thành Phật. Mà một khi đã thành Phật thì vượt thoát mọi đau khổ, buồn vui.
Monday, December 18, 202312:08 PM(View: 648)
Tình nghĩa hai Thầy trò đã vượt Qua lằn ranh giới của đời thường Mới khiến những lời thơ của con Bật lên thành tiếng khóc thương Thầy !!!
Wednesday, December 13, 202310:32 AM(View: 991)
Sau khi chứng ngộ Đức Phật đã đi bộ đến khu Vườn Nai để giảng cho năm anh em tôn giả Kiều Trần Như những bài pháp đầu tiên, trong đó có bài kinh Vô Ngã Tướng. Trong bài kinh này, Đức Phật phân tích các thành phần ngũ uẩn của một người gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức và chứng minh rằng chúng đều vô thường, khổ và do đó không thích hợp để đồng nhất với một "ngã" (attan). Trong khi nghe bài kinh này, tâm của nhóm năm vị được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không còn chấp thủ.
Monday, December 11, 20238:17 AM(View: 592)
“Ơn Thầy báo mộng năm xưa Thuốc trong mình đó, sao mua ngoài nầy”
Sunday, December 10, 20234:48 PM(View: 1150)
Một pháp Thiền cho thời hiện đại Có những điểm đặc sắc nói trên, nhưng thực ra dòng Thiền Tánh Không chính là sự khai triển hiện đại của truyền thống Thiền nguyên thủy của Phật giáo. Thiền sinh tu tập pháp “không lời” bằng những cách quen thuộc như “không nói thầm trong não”, “không định danh đối tượng”, “không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng”
Wednesday, December 6, 20232:33 PM(View: 763)
Thầy mình, một vị Thiền Sư Tánh Không hiển lộ, tướng như mây trời. Kinh ! Người không nói một lời Mà như đã nói vạn lời Tâm Kinh.
69,256