HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Bài Đọc Thêm: MƯỜI HAI DUYÊN KHỞI HAY LÀ MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN

Tuesday, May 2, 202312:58 PM(View: 392)

MƯỜI HAI DUYÊN KHỞI HAY LÀ MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN

 blank

Bài viết này là một tóm lược của giáo trình của Thầy Thiền Chủ Thích Thông Triệt, dựa trên các bài đọc thêm của Thầy và các lời giảng của Ni Sư Thích Nữ Triệt Như tại Khóa Bát Nhã Trung Cấp 1

 

Đức Phật Thành đạo

 

Sau khi chứng ngộ Ba Minh, Đức Phật còn ở lại cội bồ đề thêm 7 tuần nữa để chiêm nghiệm lại những pháp mà Ngài đã thành tựu. Ngài trở lại an trú trong trạng thái Tâm Tathā, tức trong trạng thái Định Bất Động và nhìn ngắm hiện tượng thế gian. Từ đó tiềm năng giác ngộ của Ngài đã kiến giải và Ngài nhận ra bốn đặc tính của hiện tượng thế gian và những bản thể sâu sắc của hiện tượng thế gian. Vào tuần lễ thứ tư, Ngài nhận raDuyên Khởi và được coi là thành đạo, đạt được giác ngộ tối hậu, đạt được quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Giác, và trở thành Phật.

 

Chứng ngộDuyên Khởi

 

Trong Kinh Nikāya Tiểu Bộ, Kinh Phật Tự Thuyết Chương 1, Đức Phật thuật lại rằng sau khi chứng ngộ Ba Minh, Ngài tiếp tục thiền định trong một tuần để chiêm nghiệm thành quả giải thoát, và sau tuần lễ ấy, vào canh một Ngài nhận raDuyên Khởi theo chiều xuôi. Lúc đó, Ngài nhận ra quy luật nhân quả ứng dụng cho con người, Ngài nhận ra mười hai nguyên nhân hay điều kiện đưa đến sự khởi lên của những cái khác (quả) trong đời sống con người, tiếp nối nhau như một vòng khép kín.

 

Đức Phật nhận ra rằng, do duyên Vô Minh, Hành khởi lên, tức là vì Vô Minh, con người mới khởi ra Hành, là những trạnh thái vui buồn của tâm. Tức là Vô Minhnhân hay là điều kiện đưa đến quả là Hành, có Vô Minh thì có Hành. Lời kinh viết: “Do cái này có mặt, cái kia hiện hữu. Do cái này sanh, cái kia sanh. Tức là duyên vô minh, có các hành…”

 

Tiếp theo sau đó là các cặp duyên khởi sau. Vì có Hành nên khởi ra Thức, tức là ý muốn nói ra lời và hành động, tạo nên nghiệp. Khi con người chết thì Thức thoát ra xác thân và nhập vào một xác thân mới khi tái sinh, nên vì có Thức nên có tái sinh, khởi đầu vớí xác thân và tâm con người, tức là có Danh Sắc, trong đó Danh là tâm, tóm lược cả bốn khía cạnh Thọ Tưởng Hành Thức, và Sắc là thân thể. Trong Danh Sắc con người khi sinh thànhSáu Xứ (tức Sáu Căn). Khi con ngươì ra đời với Sáu Căn thì tiếp xúc với hiện tượng thế gian, nên khởi lên Xúc. Từ Xúc khởi lên Thọ, tức là tâm xúc cảm khi tiếp xúc với ngoại trần hay nội trần. Khi có Thọ thì khởi lên lòng ham muốn là Ái. Khi có Ái, thì muốn nắm chặt, tức là khởi lên Thủ. Khi có Thủ thì khởi lên ý muốn được hiện hữu trong tương lai, trong đời này hay trong đời sau, để tiếp tục thụ hưởng, gọi là Hữu. Vì có Hữu nên khởi ra động lực đưa tới tái Sinh. Và khi đã Sinh, thì sẽ có già, bệnh và chết, gọi chung là Lão Tử. Khi già chết, tất cả các khổ gom chung lại thành một khối, gọi là khối khổ hay khổ uẩn. Theo lời kinh “Như vậy là sự tập khởi của khổ uẩn này”. Khổ uẩn chính là nguyên nhân đưa tới Vô Minh, do đó vòng duyên khởi lại tiếp nối.

 

Sang canh hai, Đức Phật nhận ra lý mười hai duyên khởi theo chiều ngược, tức là “Do cái này không có mặt, cái kia không hiện hữu. Do cái nay diệt, cái kia diệt. Tức là do vô minh diệt, nên hành diệt, do hành diệt nên thức diệt v.v… Như vậy là đoạn diệt của khổ uẩn này”. Tức là nếu Vô Minh diệt thì Hành diệt, nếu Hành diệt thì Thức diệt v..v.. do đó nếu Vô Minh diệt thì Sinh, Lão Bệnh Tử tức là Khổ cũng diệt.

 

Sang đến canh thứ ba thì Đức Phật sắp xếp lại thành hệ thống cả hai chiều suôi và ngược: “Do cái này có mặt, cái kia hiện hữu. Do cái này sanh, cái kia sanh. Do cái này không có mặt, cái kia không hiện hữu. Do cái này diệt, cái kia diệt. Tức là duyên vô minh có các hành. Duyên các hành có thức v…v… Như vậy là tập hợp của khổ uẩn này. Do đoạn diệt, ly tham, vô minh không có dư tàn, nên các hành diệt. Do các hành diệt, nên thức diệt…v.v.. Như vậy là đoạn diệt của khổ uẩn này.”

 

Đức Phật xác định Lý Duyên Khởi là một quy luật cố định, không bao giờ thay đổi, áp dụng cho con người và tất cả hiện tượng thế gian: “Và này các Tỷ Kheo, thế nào là Lý Duyên Khởi?...Dầu các Như Lai có xuất hiên hay không xuất hiện, an trú là giới tánh ấy, pháp trú tánh ấy, pháp quyết định tánh ấy…” (Kinh Nikāya, Tương Ưng Bộ, Tương Ưng Nhân Duyên 12, S.ii, 25).

 

Sau khi chứng ngộDuyên Khởi, Đức Phật đã thành đạo, đã đạt được giác ngộ tối hậu, đã đạt quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Giác (P: Anutttara Sammā Sambodhi), đã trở thành Phật. Lý Duyên Khởi về sau được Đức Phật giảng trong rất nhiều kinh, còn được gọi là thuyết Mười Hai Duyên Khởi hay Mười Hai Nhân Duyên, là một trọng tâm giáo hóa của Ngài, được Đức Phật tóm gọn trong bốn câu:

“Cái này có, cái kia có

Cái này sinh, cái kia sinh

Cái này không, cái kia không

Cái này diệt, cái kia diệt”

 

Sơ đồ Mười Hai Duyên Khởi

 

Mười Hai Duyên Khởi, cũng còn gọi là Mười Hai Nhân Duyên, là 12 nhân duyên liên kết nhau để hợp thành một chuỗi nhân quả (P: nidāna). 12 nhân duyên như 12 mắt xích hay 12 nguyên nhân đưa đến tình trạng Khổ của con người hay tái sinh.

blank


Giảng về Mười Hai Duyên Khởi, ngài Phật Âm (P: Buddhagosa, S: buddhaghoṣa), sống vào thế kỷ thứ 4, mô tả nội dung 12 duyên khởi qua ba đời quá khứ, hiện tại và tương lai. Quá khứ gồm Vô Minh và Hành. Hai nhân tố này làm khởi lên kết quả là đời sống con người trong kiếp sống hiện tại. Tám nhóm sau, từ Thức tới Hữu gồm đời hiện tại. Hữu là nhân tố trong đời sống hiện tại với kết quả trong tương lai. Tương lai được biểu trưng bằng Sinh và Lão Tử.

 

Mười Hai Nhân Duyên là một vòng khép kín, trong đó từ Vô Minh đến Hành thuộc về đời quá khứ, tám mắt xích từ Thức đến Hữu thuộc về đời hiện tại, và Tái SinhLão Tử thuộc về đời tương lai. Mười Hai Nhân Duyên cứ tiếp nối không ngừng từ đời nay sang đời khác, tạo nên vòng Luân Hồi của con người. Năng lực khiến cho các nhân duyên cứ biến đổi không ngừng là năng lực biến dịch, còn gọi là Biến Dịch Tánh, là một quy luật chi phối con người từng giây từng phút mà Đức Phật đã nhận ra.

 

Vũ trụ quan Phật Giáo

 

Khi chứng ngộDuyên Khởi, Đức Phật nhìn ngắm hiện tượng thế giannhận ra bốn đặc tính của hiện tượng thế gian. Đó là:

  • trạng thái hoàn toàn khách quan của hiện tượng thế gian, gọi là Như Tánh (P: Tathatā)
  • cái Tathathā đó không chia cắt được, gọi là Bất Ly Như Tánh (P: avatathatā)
  • cái Tathatā đó của hiện tượng thế gian không khác nhau, gọi là Bất dị Tánh (P: anaññathatā)
  • mỗi hiện tượng thế gian đều thành lập do nhiều điều kiện riêng biệt, gọi là Y Duyên Tánh (P: idappaccayatā)

 

Y Duyên Tánh trong thế giới hiện tượng được Đức Phật gom lại thành bốn câu:

“Cái này có, cái kia có

Cái này sinh, cái kia sinh

Cái này không, cái kia không

Cái này diệt, cái kia diệt”

 

Đây là quy luật tương quan nhân quả trong thế giới hiện tượng. Bên trong quy luật tương quan nhân quảquy luật biến dịch, là năng lượng làm thay đổi hình thể,màu sắc, sự sinh và diệt của hiện tượng thế gian. Đức Phật gọi đó là tiến trình Sinh Trụ Diệt áp dụng cho tất cả hiện tượng thế gian. Khi một một hiện tượng có mặt thì gọi là Sinh, có mặt một thời gian thì gọi là Trụ, và cuối cùng chấm dứt gọi là Diệt. Sau các vị Tổ Phật Giáo Phát Triển thêm vào hai giai đoạn nữa là biến đổi, gọi là Hoại, và trở thành một hiện tượng khác, gọi là Thành.

blank


Bản thể hiện tượng thế gian

 

Mọi hiện tượng trong trời đất, trong đó có con người, vì chịu quy luật biến dịch, nên thay đổi từng phút từng giây thời gian. Từ đó Đức Phật nhận ra ba đặc tính của hiện tượng thế gianvô thường, khổ hay xung độtvô ngã. Hiện tượng thế gian không có cái nào thường hằng bất biến mà thay đổi luôn luôn nên gọi là Vô Thường. Khi con người không chấp nhận Vô Thường thì khổ, đó là quy luật Khổ. Khi áp dụng vào hiện thượng thế gian thì quy luật Khổ gọi là quy luật Xung Đột, tức là trong mỗi hiện tượng có những sự xung đột lẫn nhau đưa đến thay đổi. Vì hiện tượng thế gian thay đổi luôn luôn, không có gì thường hằng, nên chúng không thực chất tính, nên gọi là Vô Ngã. Ba quy luật Vô Thường, Khổ/Xung Đột và Vô Ngã về sau được gọi là Tam Pháp Ấn, tức là ba đặc tính áp dụng cho tất cả hiện tượng thế gian.

 

con người không có gì thường hằng, không có thực chất, không có gì cố định, do nhiều nhân duyên hợp lại tạo thành, khi nhân duyên tách ra thì biến mất, nên bản thể là trống không, gọi là Tánh Không. Tuy bản thể của hiện tượng thế gian là trống không, nhưng ta thấy hiện tượng thế gian như có hiện hữu trước mắt ta nên đức Phật gọi sự có mặt đó là huyễn, đó là Tánh Huyễn của hiện tượng thế gian. Hiện tượng thế gian thay đổi từng phút từng giây nhưng con mắt thường của ta thấy như không thay đổi, do đó cái gì ta thấy bằng giác quan chỉ là một ảo giác, như một ảo mộng, như một chiêm bao.

 

Qua sự chứng ngộDuyên Khởi, Đức Phật nhận ra những bản thể sâu xa của hiện tượng thế gian. Đó là bình đẳng tánh, biến dịch tánh, không tánh và huyễn tánh.

 

Con người và tất cả hiện tượng thế gian đều có cùng Chân Như Tánh (P: Tathatā) nên có tính chất bình đẳng, gọi là Bình Đẳng Tánh. Chân Nhưthực tại chân thực, không có gì cộng vào trên nó, không có gì trừ đi trên nó. Bản tính của nó là bất biến, bất động, thường hằng an trụ, không có gì thêm hay bớt trong nó. Chân Nhưtinh túy của tất cả hiện tượng thế gian. Đức Phật cũng gọi nó là cái Vô Sanh. Cũng được gọi là vô vi pháp tức là pháp không do điều kiệnthành lập, nên không biến đổi, không mất đi.

 

Biến Dịch Tánh là sự thay đổi không ngừng của hiện tượng thế gian từ trạng thái này qua trạng thái khác do nhân duyên tan hợp, Đức Phật gọi đây là vòng luân hồi của hiện tượng thế gian. Vì tất cả hiện tượng thế gian đều do nhiều điều kiện thành lập nên, cũng gọi là hữu vi pháp.

 

Không Tánh chỉ bản thể của hiện tượng thế gian là rỗng không.

 

Còn Huyễn Tánh chỉ sự việc hiện tượng thế gian do giác quan tiếp xúc, ta thấy là có nhưng thực sự không có.

 

Sau khi chứng ngộDuyên Khởi, Đức Phật về sau thuật lại cảm nghĩ của Ngài trong thời gian đó cho các đệ tử nghe như sau: “Này các Tỷ Kheo, rồi ta suy nghĩ như sau: Pháp này do ta chứng được, thật là sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, cao thượng, ngoài lý luận, vi diệu, chỉ ngươì trí mới hiểu thấu” (Kinh Nikāya, Trung Bộ, Kinh Thánh Cầu, số 26). Trong câu này, chữ “siêu lý luận” tiếng Pāli là “atakkāvacara”, gồm ba từ là “a” nghĩa là không, “takkā” nghĩa là lý luận, và “vacara” nghĩa là phạm vi. “Ngoài lý luận” cho thấy là các giáo lý sâu thẳm nhất của Lý Duyên KhởiChân Như Tánh, Không Tánh, Huyễn Tánh chỉ có thể kinh nghiệm được qua cái Biết Không Lời.

Ban Tu Học

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Tuesday, May 30, 20234:42 PM(View: 159)
Trong tiếng Pāli, từ mano hay Ý có nghĩa tâm hay tư tưởng tương đương trong tiếng Anh là “mind” hay “thought”. Trong A Tỳ Đạt Ma (Abhidharma), mạt na dùng để chỉ đồng nghĩa với THỨC (viññāna: consciousness) và TÂM (citta: mind, state of consciousness)
Monday, May 29, 20233:10 PM(View: 176)
Theo quan niệm của Phật giáo thì Niết-bàn là trạng thái tâm thanh tịnh tuyệt đối, nghĩa là tâm dập tắt hoàn toàn ngọn lửa tham, sân, si. Người đạt được trạng thái Niết-bàn là người có thái độ sống an nhiên tự tại “thường, lạc, ngã, tịnh” ngay trong vòng xoáy “Vô thường, bất toại nguyện và vô ngã” nơi thế gian này!
Saturday, May 20, 20232:10 PM(View: 141)
Liebe Freunde, ein Kochrezept zubereiten ist nichts anderes als eine Kultivierungsübung. Um zu überleben, essen wir und praktizieren wir. Daher sind die Prinzipien für eine gute Küche quasi die Prinzipien für eine gute Praxis. Kurz gesagt, alles, was wir tun, ist eine Kultivierung. Der Lebensweg ist auch der Kultivierungsweg. Alles ist abhängig von unserem Geist. Wie er das Objekt wahrnimmt, ist es das Reich, in dem wir leben.
Tuesday, May 16, 20239:48 PM(View: 285)
Khóa Tu Thiền Tập Đơn Giản Để Sống An Lạc từ 14 đến 19 tháng 4 năm 2023 tại Chùa Tích Lan, Ontario.
Tuesday, May 16, 20237:21 PM(View: 215)
Người “Sống Tùy Duyên Thuận Pháp” là người có tu tập theo lời Phật dạy. Một trong những pháp người đó thực hành là giữ chánh niệm trong bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi, hay khi làm bất cứ điều gì, cũng làm trong chánh niệm.
Thursday, May 11, 20239:41 AM(View: 394)
Khóa Tu Thiền Tập Đơn Giản Để Sống An Lạc từ 14 đến 19 tháng 4 năm 2023 tại Chùa Tích Lan, Ontario.
Wednesday, May 10, 20237:33 PM(View: 343)
Nếu thành tựu trọn vẹn pháp chánh niệm và tỉnh giác trong bốn oai nghi, các vị Tỳ kheo xứng đáng được mọi người chắp tay cung kính, được mọi người tôn trọng, cúng dường, và được xem như có rất nhiều ruộng phước trên đời.
Sunday, April 30, 20238:57 PM(View: 215)
Der Buddha sagte: "Der Tathagata ist nur ein Wegweiser, alleine musst du gehen." Das heißt, du kennst nun den Weg, gehst alleine hin, verlass dich auf niemanden, der richtige Weg ist deine Weisheit, die dich zu deinem ursprünglichen Geist zurückbringt. Im ursprünglichen Geist sind alle Phänomene Buddha-Dharmas, und die Welt ist ein reines und glückliches Nirwana.
Monday, April 24, 20236:07 PM(View: 341)
Trong thiền Phật giáo có nhiều nguyên lý tâm linh dẫn đến mục tiêu cứu cánh là chuyển hóa tâm, cân bằng thân-tâm, phát triển tuệ giác, và giải thoát.
Monday, April 17, 202310:01 AM(View: 547)
Thiền Tánh Không do Hòa Thượng Thiền Chủ Thích Thông Triệt thiết lập, kết hợp những tinh hoa rút từ tiến trình tu chứng và thành đạo của Đức Phật Thích Ca, các truyền thống Phật Giáo Nguyên Thủy, Phật Giáo Phát Triển, Thiền Tông và kỹ thuật Thiền, được soi sáng bởi các khám phá đương thời của khoa học não bộ và các chứng ngộ của Thầy thành một hệ thống tu thiền sâu sắc, tân thời, rõ ràng và hiệu quả.
Tuesday, April 11, 20237:56 PM(View: 520)
Vai trò của khoa học não bộ rất quan trọng. Đây là kiến thức thời đại. Chúng ta mượn khoa học não bộ để đối chiếu cách thực hành của chúng ta qua Pháp của Phật. Có như thế chúng ta mới chứng minh được giá trị Pháp của Phật đối với mọi trình độ căn cơ. Chúng ta biết vì sao chúng ta thực hành sai, vì sao chúng ta thực hành đúng.
Saturday, April 1, 20239:35 AM(View: 307)
Wir befinden uns mitten in einem wirbelnden Wasserstrudel, würden wir darin stehen bleiben, würden wir von dem absorbiert werden und wir werden ertrinken. Wenn wir uns bewegen würden, würden wir uns auch nur in diesem wirbelnden Strudel herum drehen. Aber wie können wir denn diesem Lebenskreis entkommen?
Sunday, March 26, 20237:30 PM(View: 514)
Đã không biết bao năm qua, mình khờ dại đi tìm “Qua khỏi vùng sương mù là xứ thần tiên”. Đã bao lần thấy vùng sương mù, bao lần mơ ước sẽ gặp xứ thần tiên, nào có gặp được. Tìm cầu bên ngoài, làm sao có xứ thần tiên. Cuối đời mới biết xứ thần tiên thiệt ở trong tâm của mình.
Friday, March 24, 202310:02 PM(View: 555)
Đức Phật tự nhận: “Như Lai chỉ là người chỉ đường, các ông phải tự đi”. Các ông phải tự đi có nghĩa là các ông thấy ra con đường rồi, cứ tiến bước một mình, không được ỷ lại nơi ai khác, con đường chánh pháp là trí tuệ của mình sẽ đưa chúng ta trở về bản tâm. Trong bản tâm, tất cả pháp đều là Phật pháp, và thế gian là cõi Phật thanh tịnh an vui.
Friday, March 24, 202310:18 AM(View: 345)
Tài sản mà đức Phật nói đây không phải là tiền bạc, vòng vàng, châu báu, mà là tài sản về tinh thần, như niềm tin bậc giác ngộ, đạo đức, trí tuệ là những thứ tài sản không bao giờ bị đánh cắp, chiếm đoạt, trừ phi chính người sở hữu tài sản tâm linh đó tự mình phá hủy chúng. Các tài sản quý báu đó có tên gọi là: Tín tài, Giới tài, Tàm tài, Quý tài, Văn tài, Thí tài và Tuệ tài.
Wednesday, March 22, 20234:26 PM(View: 587)
Không phải hễ ngộ là chấm dứt hết lậu hoặc! Vì vậy, tuy hạt ngọc đã có sẵn, nhưng ta phải nỗ lực dụng công. Vô ngôn chính là phương thức làm cho Phật tánh bật ra vậy.
Saturday, March 18, 20239:58 AM(View: 331)
Wir müssen in der Lage sein, zu erkennen, wann wir den Bedingungen folgen sollen und wann wir eventuell andere Bedingungen schaffen sollen, um im Einklang mit dem Universum leben zu können, denn wir sind die Schöpfer unseres Lebens, für jetzt und für die Zukunft.
Wednesday, March 15, 202311:03 PM(View: 805)
Thực tập phương thức làm chủ sự suy nghĩ, đó là cách ta trực tiếp huấn luyện tâm trở nên yên lặng hay trở nên thuần. Nó không lăng xăng dao động vì những chuyện thị phi (phải-trái) của thế gian.
Monday, March 13, 202311:02 AM(View: 353)
Những ai hủy phạm giới pháp mà lòng không biết tàm quý, không biết ăn năn, hối hận, không biết sám hối, không chịu từ bỏ tật xấu ác quay về với con đường thiện lương đạo đức, thì hiện tại dù họ đang sống trên đời, nhưng sống trong thống khổ, vì phải chịu trả giá những tội lỗi của họ gây ra...
Wednesday, March 8, 20238:24 PM(View: 552)
Hôm nay, thấy hoa thủy tiên nở rộ, hoa mai cũng e ấp đón gió mát, con biết mùa xuân sang. Đã tới mùa mừng sinh nhật Thầy. Thầy đã xuất hiện nơi cõi đời nhằm mùa xuân, Thầy đã thấy con đường, cũng một mùa xuân năm đó, rồi Thầy ra đi, một đêm cuối mùa đông.
Wednesday, March 8, 20238:17 PM(View: 900)
Chúng ta đang ở giữa biển nước xoáy, nếu chúng ta đứng lại nơi đó thì ta sẽ bị đắm chìm cuốn hút và chết đuối. Nếu chúng ta bước tới, cũng chỉ là loanh quanh trong biển nước xoáy thôi, bước tới hay bước lùi, có khác gì đâu, rồi cũng trôi giạt bồng bềnh trong biển đời, không ra khỏi. Vậy thì làm sao đây?
Sunday, March 5, 20239:03 PM(View: 353)
GEDANKE heißt in Chinesisch “mạt na”. Wahrscheinlich wurde es aus dem Wort “Manah oder Manas“ in Sanskrit übersetzt. “mạt na” (S: Manah) oder Gedanke bedeutet die Denkfähigkeit oder das Denkvermögen. In English heißt er “the capacity of thought”, “the thinking faculty”. In Pali bedeutet das Wort Mano der Geist oder der Gedanke. Im Abhidharma wird Manha gleichgesetzt mit Bewusstsein (viññāna) und Geist (citta, Bewusstseinszustand).
Sunday, March 5, 20239:01 PM(View: 315)
Ngày lành tháng tốt đối với người Phật tử là ngày đẹp trời, thuận lợi cho mình và cho mọi người tham dự, có thể xem là một trong những điều kiện góp phần vào kết quả chứ không phải là yếu tố tối quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tuesday, February 28, 20239:06 PM(View: 663)
Chúng ta phải sáng suốt biết lúc nào nên tùy duyên, lúc nào phải tạo duyên tốt, phải biết mình sống có thuận pháp không, vì chính mình là chủ tạo ra cuộc đời của mình, trong bây giờ và mai sau nữa.
Monday, February 27, 20238:19 PM(View: 623)
Việc làm bếp đâu có khác việc tu tập. Làm bếp để sống, thì tu tập cũng để sống thôi. Cho nên những nguyên tắc để làm bếp tốt cũng là những nguyên tắc để tu tập tốt. Việc gì ta làm cũng là tu tập, con đường đời cũng là con đường tu, do nơi cái tâm của mình, nó thấy ra sao. Nó thấy ra sao, đó là cảnh giới mình đang sống.
Saturday, February 25, 20232:42 PM(View: 587)
Trời đất vô tình, vạn vật vô tình, mà vạn vật biết sống hài hòa với hoàn cảnh tự nhiên. Chúng ta có trí, có tri giác, có tình cảm, vậy phải biết sống đời thiện lành, quan sát tâm mình từng giây phút, ý nghĩ đúng, lời nói đúng, hành động đúng...
Thursday, February 23, 20237:55 AM(View: 447)
Sống ở đời ai cũng mong cầu được hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Các nhà tâm lý học ngày nay mô tả hạnh phúc là một trạng thái tâm lý tích cực của con người được thể hiện bởi cảm giác vui vẻ, thích thú, hài lòng trước những đầy đủ về vật chất và thoải mái về tinh thần. Nó khiến bản thân người ta cảm thấy yêu đời hơn.
Saturday, February 18, 20232:24 PM(View: 364)
Das Naturgesetz regelt alle Phänomene. Es ist gleichzeitig ihr Evolutions- und Entwicklungsgesetz. Es gründet das Universum, regelt den Ablauf des Universums, schützt und pflegt die Existenz des Universums. Die Welt ist offenbar eine wunderbare Harmonie von Idappaccayatā.
Tuesday, February 14, 20233:56 PM(View: 526)
Đọc tụng bài kinh “Bát Đại Nhân Giác” chúng ta học theo tinh thần từ bi, lấy trí tuệ làm sự nghiệp của chư Phật, chư Bồ tát. Kinh nhắc nhở chúng ta tám điều quan trọng cần phải học hỏi tu tập. Đó là phải luôn quán xét vạn pháp trong đó có tấm thân ngũ uẩn của con người không thực chất tính nên nó vô thường, khổ, không, vô ngã...
Monday, February 13, 202310:37 AM(View: 641)
Mạt na hay Ý có nghĩa năng lực của tư tưởng hay năng lực tư duy, Trong tiếng Pāli, từ mano hay Ý có nghĩa tâm hay tư tưởng, Trong tiếng Pāli, từ mano hay Ý có nghĩa tâm hay tư tưởng tương đương trong tiếng Anh là “mind” hay “thought”. Trong A Tỳ Đạt Ma (Abhidharma), mạt na dùng để chỉ đồng nghĩa với THỨC (viññāna: consciousness) và TÂM
Sunday, February 5, 20236:14 PM(View: 633)
Tánh giác không từ đâu đến. Nó không nằm trong quy luật duyên sinh của hiện tượng. Ta không thể khám phá nó khởi ra từ đâu khi có sự xuất hiện của con người trên quả đất.
Saturday, January 28, 20237:39 AM(View: 425)
Realität ist nicht 100%ig echt aber auch nicht 100%ig illusorisch. Oder „Das Gerade jetzt“ existiert, ist „echt“ und gleichzeitig „illusorisch“. Oder In der Realität ist eine Illusion vorhanden und in der Illusion existiert eine Realität.
Wednesday, January 25, 202311:14 AM(View: 788)
Định luật Y Duyên Tánh vận hành tất cả thế gian. Nó cũng là định luật biến hóa và phát triển, là sức sống mãnh liệt, đã thành lập vũ trụ, điều hành vũ trụ, và bảo vệ duy trì sức sống của vạn vật. Thế gian biểu hiện sự hài hòa tuyệt vời theo sự biến hóa khách quan của “Y Duyên Tánh”. Vậy, các bạn thân ơi, đây có phải là một bức tranh puzzle tuyệt vời không?
Tuesday, January 24, 20233:16 PM(View: 612)
Chỉ có người thực sự bước vào dòng Thánh mới kinh nghiệm được thọ thanh tịnh. Người còn nhiều dính mắc không bao giờ kinh nghiệm được nhận thức ngoài cảm giác.
Wednesday, January 18, 20237:43 PM(View: 1030)
Đất trời quê hương đang vào xuân, mong gởi một món quà nhỏ tặng cho bạn tri âm, mùa xuân trong tâm mình.
Wednesday, January 18, 20237:51 AM(View: 498)
Der Buddhismus betrachtet die „Geburt“ nicht als Beginn eines neuen Lebens sondern die Geburt beginnt bereits mit dem Tod, dann folgt eine Rückkehr und eine erneute Geburt. Diesen Zyklus: Geburt und Tod, Werden und Vergehen, nennt man im Buddhismus den Daseinskreislauf (Samsara) und Alter ist ein Teil dieses Lebenskreislaufs.
Tuesday, January 17, 20231:21 PM(View: 525)
Cái gì được nhận ra đầu tiên trong một sát na, và nhận rõ cuối cùng qua những chuỗi sát na tiếp theo, là đối tượng của nhận thức.
69,256