HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0482 Như Nguyên TÁNH KHÔNG

Tuesday, January 24, 20234:37 PM(View: 75)

Tánh Không

DD0452 Như Nguyên TÁNH KHÔNG 

Phiền não là bởi vô minh

Tham sân si, đều tự mình mà ra

Chấp trước vì có cái ta

Thiển cận, nào thấy Tathà ở đâu ?

Nếu muốn biết, thì phải tu

Tu để gội rửa cái ngu bao đời

Tu để giải thoát kiếp người

Tu để không uổng một đời nhân sinh,

Có tu thì phải có hành

Hành thâm Bát Nhã mới thành người tu.

Cởi bỏ hết lớp sương mù

Đường mây nhẹ bước phiêu du non bồng,

 

Và rồi, sẽ thấy tánh không

Chân như ở chỗ tánh không đây mà ...

Biết cái hiện tại, đang là ...

Cố công tìm kiếm không ra được gì,

Chừng ấy lậu hoặc trồi lên

Tâm lành cũng khó giữ bền được lâu

Đường tu không phải dễ đâu

Không đủ phước báu hồi đầu như chơi ...

 

Con xin, đa tạ ơn người

Ân sư giảng dạy những lời ngọc châu

Chữ Thiền, con sẽ gối  đầu

Chỉ mong tu học, chẳng cầu gì hơn!

 

Như Nguyên

 Toronto

 

 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
173,737