HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

GER047 HT Thích Thông Triệt: DAS GESETZ VON URSACHE UND WIRKUNG - Übersetzt ins Deutsch von Quang Định

Wednesday, January 18, 20237:51 AM(View: 791)
HT Thích Thông Triệt – Aus der Nachleselektüre
Übersetzt ins Deutsche von Quang Định

DAS GESETZ VON URSACHE UND WIRKUNG
GER047 HT Thích Thông Triệt DAS GESETZ VON URSACHE UND WIRKUNG

Aus der Nachleselektüre  „die zwölfgliedrigen Ketten“ des Zen-Meisters Thich Thong Triet.

Die Kausalität (Paṭiccasamuppāda) beinhaltet Ursachen- und Wirkungsbeziehungen (the relation of cause and effect):

1)     Kausalität, die innerhalb eines menschlichen Körpers (Körper und Geist) stattfindet und

2)     Kausalität, die außerhalb eines menschlichen Körpers (Körper und Geist) stattfindet. Also im Universum.

Die erste Beziehung ist ein Zusammenhang zwischen 2 Gliederketten:

Die Entstehung des zweiten Phänomens ist abhängig von der Existenz des ersten Phänomens.

 

Zum Beispiel: die Unwissenheit und die Geistesinformation sind die Ursachen eines Karmas. Obwohl sie in der Vergangenheit liegen, hängen sie aber ursächlich zusammen. Das Entstehen des Letzteren, Geistesinformation, hängt von der Existenz des Ersteren ab, der Unwissenheit.

 

Wenn das Erstere nicht vorhanden wäre, würde das Letztere nicht entstehen können.

 

Zum Beispiel: ohne Unwissenheit kann keine Geistesinformation entstehen. Die Ursache von der Entstehung der Geistesinformation ist die Unwissenheit. Die Geistesinformation hat dann eine Beziehung zu dem Bewusstsein. Ohne die Geistesinformation gäbe es kein Bewusstsein. Das Bewusstsein hat wiederum einen Zusammenhang zu Name und Form usw…

Das letzte Glied in der Kette eines Lebenskreislaufs ist die Geburt (jāti); die wiederum einen kausalen Zusammenhang mit dem Alter und Tod. Ohne die Geburt würde es keine Alterung und keinen Tod geben und ohne Alterung und Tod würde kein Leid entstehen. Daher wird die Geburt als der Samen des Leidens angesehen oder dem Leiden gleichgesetzt.

Somit ist jeder Faktor in diesem Gesetz eine Bedingung für das Entstehen eines nächsten Faktors. Wenn ein Faktor fehlen würde, würde kein kausaler Zusammenhang mehr erzeugt. Dies ist die grundlegende Theorie der abhängigen Entstehung und ist auch der Schlüssel zum Auflösen der gesamten Leidenskette.

Zusammengefasst besagt die Kausalität:

„Wenn dies existiert, entsteht das;

mit dem Entstehen von diesem entsteht das.

Wenn dies nicht existiert, entsteht das nicht;

mit dem Aufhören von diesem hört jenes auf“.

 

Es gibt keine Einwirkung von irgendeiner Gottheit sondern alle weltlichen Phänomene entstehen und existieren durch ein Ursache- und Wirkungsprinzip. Um zu existieren, müssen sie sich sogar gegenseitig unterstützen.

Jedoch ist das Karma der entscheidende Faktor in diesem Prozess und der Schlüssel dieses Faktors sind die Triebe.  

Entstehung (uppāda) und Vergänglichkeit (nāsa) ist ein unvermeidliches Merkmal aller weltlichen Phänomene. Alle Phänomene entstehen und vergehen entsprechende Bedingungen. Ihre Vergänglichkeit ist unvermeidlich. In der Entstehung existiert bereits der Keim der Vergänglichkeit. Dieser Keim setzt sich in jedem Moment fort. Er wird khaṇa-nāsa genannt. Es gibt nichts, was unabhängig ist und allein existieren kann, weil die Essenz aller Phänomene „Nicht-Selbst“ ist, das heißt, sie hängen voneinander ab, um zu entstehen oder zu existieren.

Gemäß der Analyse der Kommentatoren (Abhidhammikas) im Theravada-Buddhismus befindet sich das Phänomen (Geist und Körper) von Natur aus immer in einem fließenden Zustand wie ein Wasserstrom, der aus drei Phasen besteht:

  1. Geboren oder geworden (uppāda)
  2. Andauern Bestehen, ohne Unterbrechung (ṭhiti)
  3. Auflösen (bhaṅga)

 

Diese 3 Stadien hat auch ein menschliches Leben. Man wird geboren, altert und vergeht. Diese drei Stadien sind ein Veränderungsprozess (vipariṇāma) der weltlichen Phänomene, denen ein Mensch unterliegt.

 

Der Buddha hat dies vollständig erkannt (abhisambujjhati: vollkommen Erleuchtet) und lehrte über Drei Daseinsmerkmale: die Vergänglichkeit, Dukkha (Konflikt) und Nicht-Selbst (S: anātman; P: anattā). Das heißt: alle bedingten Dinge (P: sankhata dhamma; Skt: samskṛta dharma) sind vergänglich. Geburt und Tod sind ihre „Natur“ oder ihre Essenz, daher lehrte Buddha über das bedingte Entstehen: es gibt kein Objekt, das doppelt existieren kann. Geburt und Tod sind zwei Begriffe, die verwendet werden, um das kontinuierliche Auftreten aller weltlichen Phänomene zu beschreiben, in denen der Zeitfaktor (kāla) ein Zwischenstadium von ihnen liegt.

 

Die zwölfgliedrigen Kette ist ein Standardgesetz der menschlichen Geburt und Tod.

 

Alter und Krankheit sind auch ein natürlicher Prozess eines menschlichen Lebens.

 

Der Buddhismus betrachtet die „Geburt“ nicht als Beginn eines neuen Lebens sondern die Geburt beginnt bereits mit dem Tod, dann folgt eine Rückkehr und eine erneute Geburt. Diesen Zyklus: Geburt und Tod, Werden und Vergehen, nennt man im Buddhismus den Daseinskreislauf (Samsara) und Alter ist ein Teil dieses Lebenskreislaufs.

 

 

Link zum vietnamesischen Artikel: https://tanhkhong.org/p105a3512/ht-thich-thong-triet-quy-luat-tuong-quan-nhan-qua

 

 

 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Tuesday, September 19, 20237:54 PM(View: 99)
Bản thể của thế gian là trống rỗng, trống không, là như huyễn mà thôi. Tuệ trí này là năng lực khiến tâm xa rời dính mắc tất cả thế gian, bấy giờ mới an trú chánh niệm Như Vậy. Khi mình có tuệ trí thông suốt bản thể thế gian rồi thì không còn con đường, không cần pháp môn, không còn thấy có cổng nào nữa. Mình thực sự đang ở trong nhà của mình, tự thuở nào cho tới bây giờ.
Tuesday, September 12, 202312:56 PM(View: 314)
Bốn tầng Thiền qua đó đức Phật phát huy ba minh còn được gọi là bốn tầng Định, do đó mình hiểu Định có một vai trò quan trọng trong Thiền Phật giáo, xem như Định là cây cầu phải bước qua mới có thể khám phá tới khung trời bao la của trí tuệ bát nhã.
Saturday, August 26, 20232:36 PM(View: 542)
Tuệ ở đây mình muốn nói tới Vipassanā, Tuệ Minh sát. Trong giới hạn bài này, mình bàn tới bài Kinh Niệm Xứ, trong kinh Nikāya. Mặc dù thông thường người ta vẫn nói “Quán Tứ niệm xứ”, trong bài kinh cũng nói “Quán thân” (Kāya-anupassanā) v.v…nhưng hiện nay các vị tôn đức xếp bài kinh Niệm xứ là Vipassanā, là thuộc Tuệ. Cho nên trong bài này, mình cũng tạm nói là Tuệ, tức là dùng tuệ thực hành...
Sunday, August 20, 202310:54 AM(View: 749)
Nói tới Quán, có vài loại Quán hơi khác nhau, trong bài này chỉ xin nói tới loại Anupassanā, nghĩa thông thường là nhìn ngắm hiện tượng thế gian liên tục để nhận ra bản thể hay đặc điểm của hiện tượng thế gian là: vô thường, khổ, vô ngã. Vậy mình cũng có thể hiểu Quán là quan sát hiện tượng thế gian bằng con mắt trí tuệ.
Monday, August 14, 202311:20 AM(View: 561)
Muốn đạt được kết quả tốt, người thực hành phải hội đủ 5 tiêu chuẩn cần thiết: Tự lực, Nhu cầu, Quyết tâm, Lý thuyết, và Lý luận. Đây là 5 tiêu chuẩn lập thành hệ thống lý luận thực tiễn trong việc thực hành Thiền Phật giáo. Muốn điều chỉnh thân, cải tạo tâm, cân bằng thân-tâm, và phát huy trí tuệ tâm linh có hiệu quả, 5 tiêu chuẩn nói trên không thể tách rời nhau được.
Wednesday, August 9, 202312:40 PM(View: 714)
Cốt lõi là cái tinh túy, cái tinh ba. Chớ không phải cái bề ngoài. Nếu so với cái cây, nó không phải là lá cây, cành cây.v.v. mà là cái lõi bên trong của cây. Cái cốt lõi đó phải ngắn gọn, mới gọi là cốt lõi. Mà trong đạo Phật có nhiều cốt lõi lắm. Tại sao vậy?
Wednesday, August 2, 20238:44 PM(View: 888)
Chư Tổ Phát Triển thường nói có tới 84 ngàn pháp môn tu, tức là có vô số cổng để bước vào ngôi nhà giác ngộ, hay ngôi nhà giải thoát. Hôm nay chúng ta thử khảo sát cánh cổng của Giới.
Monday, July 31, 202310:00 AM(View: 572)
“Ngũ uẩn giai không” trong lời dạy này của đức Phật, là khi giác quan tiếp xúc với đối tượng, tâm hành giả biết nhưng không phản ứng thích thú hay chán ghét, tâm không nói thầm về đối tượng, thì Tánh biết có mặt. Tánh biết là cái biết rõ ràng lặng lẽ, trong sáng, khách quan, là cái lóe sáng đầu tiên của Tánh giác. Lúc bấy giờ toàn bộ ngũ uẩn yên lặng, không có cái Ta, cái của Ta hay Tự ngã của Ta trong đó, hành giả thoát khỏi mọi lậu hoặc, khổ đau.
Monday, July 17, 20231:44 PM(View: 406)
Dès la clôture de la retraite bouddhique à Berlin, notre groupe de bhikkhunis - Nhu Minh, Nhu Sen et moi-même - a pris le lendemain, 19 mai, l'avion pour Paris. Le 20 mai au matin, la retraite de courte durée y a commencé, durant 3 jours, samedi, dimanche et lundi. Ce stage est également bilingue français-vietnamien avec la présence de quelques francophones qui écoutaient en direct l’enseignement à l’aide des écouteurs personnels. Ainsi la traduction ne gênait personne, et le cours se déroulait normalement comme d'habitude.
Wednesday, July 12, 20234:15 PM(View: 625)
KINH VĂN : Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. bao gồm bản Hán Việt, bản dịch nghĩa, bản Anh ngữ & Pháp ngữ
Wednesday, July 5, 20239:06 AM(View: 461)
Như vậy con thuyền để chuyên chở mình đi trên giòng sông tâm linh là Tánh nguyên tắc. Mình phải cương quyết, với ý chí dũng mãnh giữ gìn những nguyên tắc sống thích hợp với những chân lý mà Đức Phật dạy. Đó là Tánh nguyên tắc trong thiền.
Tuesday, June 13, 20237:59 PM(View: 688)
Hòa Lan, thành phố đông người trần tục hay vườn hoa thiên nhiên với con người an vui thanh thản?
Sunday, June 11, 20234:39 PM(View: 510)
Le 4 mai commençait la retraite dans un centre de la ville de Moissac. Cet endroit, situé sur une haute colline tranquille ayant abrité déjà plusieurs retraites bouddhiques, était un ancien couvent carmélite, aujourd’hui transformé comme lieu de villégiature pour touristes. La Sangha de Toulouse a toujours été composée davantage de pratiquants français que vietnamiens, d’où la nécessité d’organiser la retraite en bilingue. Tout le monde doit rester sur place, car c'est loin de Toulouse.
Monday, June 5, 20236:34 PM(View: 650)
Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 16. Kinh ĐẠI BÁT-NIẾT-BÀN (Mahàparinibbàna sutta)
Tuesday, May 30, 20234:42 PM(View: 510)
Trong tiếng Pāli, từ mano hay Ý có nghĩa tâm hay tư tưởng tương đương trong tiếng Anh là “mind” hay “thought”. Trong A Tỳ Đạt Ma (Abhidharma), mạt na dùng để chỉ đồng nghĩa với THỨC (viññāna: consciousness) và TÂM (citta: mind, state of consciousness)
Monday, May 29, 20233:10 PM(View: 560)
Theo quan niệm của Phật giáo thì Niết-bàn là trạng thái tâm thanh tịnh tuyệt đối, nghĩa là tâm dập tắt hoàn toàn ngọn lửa tham, sân, si. Người đạt được trạng thái Niết-bàn là người có thái độ sống an nhiên tự tại “thường, lạc, ngã, tịnh” ngay trong vòng xoáy “Vô thường, bất toại nguyện và vô ngã” nơi thế gian này!
Saturday, May 20, 20232:10 PM(View: 519)
Liebe Freunde, ein Kochrezept zubereiten ist nichts anderes als eine Kultivierungsübung. Um zu überleben, essen wir und praktizieren wir. Daher sind die Prinzipien für eine gute Küche quasi die Prinzipien für eine gute Praxis. Kurz gesagt, alles, was wir tun, ist eine Kultivierung. Der Lebensweg ist auch der Kultivierungsweg. Alles ist abhängig von unserem Geist. Wie er das Objekt wahrnimmt, ist es das Reich, in dem wir leben.
Tuesday, May 16, 20239:48 PM(View: 681)
Khóa Tu Thiền Tập Đơn Giản Để Sống An Lạc từ 14 đến 19 tháng 4 năm 2023 tại Chùa Tích Lan, Ontario.
Tuesday, May 16, 20237:21 PM(View: 516)
Người “Sống Tùy Duyên Thuận Pháp” là người có tu tập theo lời Phật dạy. Một trong những pháp người đó thực hành là giữ chánh niệm trong bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi, hay khi làm bất cứ điều gì, cũng làm trong chánh niệm.
Thursday, May 11, 20239:41 AM(View: 762)
Khóa Tu Thiền Tập Đơn Giản Để Sống An Lạc từ 14 đến 19 tháng 4 năm 2023 tại Chùa Tích Lan, Ontario.
Wednesday, May 10, 20237:33 PM(View: 618)
Nếu thành tựu trọn vẹn pháp chánh niệm và tỉnh giác trong bốn oai nghi, các vị Tỳ kheo xứng đáng được mọi người chắp tay cung kính, được mọi người tôn trọng, cúng dường, và được xem như có rất nhiều ruộng phước trên đời.
Tuesday, May 2, 202312:58 PM(View: 745)
Mười Hai Duyên Khởi, cũng còn gọi là Mười Hai Nhân Duyên, là 12 nhân duyên liên kết nhau để hợp thành một chuỗi nhân quả (P: nidāna). 12 nhân duyên như 12 mắt xích hay 12 nguyên nhân đưa đến tình trạng Khổ của con người hay tái sinh.
Sunday, April 30, 20238:57 PM(View: 566)
Der Buddha sagte: "Der Tathagata ist nur ein Wegweiser, alleine musst du gehen." Das heißt, du kennst nun den Weg, gehst alleine hin, verlass dich auf niemanden, der richtige Weg ist deine Weisheit, die dich zu deinem ursprünglichen Geist zurückbringt. Im ursprünglichen Geist sind alle Phänomene Buddha-Dharmas, und die Welt ist ein reines und glückliches Nirwana.
Monday, April 24, 20236:07 PM(View: 615)
Trong thiền Phật giáo có nhiều nguyên lý tâm linh dẫn đến mục tiêu cứu cánh là chuyển hóa tâm, cân bằng thân-tâm, phát triển tuệ giác, và giải thoát.
Monday, April 17, 202310:01 AM(View: 829)
Thiền Tánh Không do Hòa Thượng Thiền Chủ Thích Thông Triệt thiết lập, kết hợp những tinh hoa rút từ tiến trình tu chứng và thành đạo của Đức Phật Thích Ca, các truyền thống Phật Giáo Nguyên Thủy, Phật Giáo Phát Triển, Thiền Tông và kỹ thuật Thiền, được soi sáng bởi các khám phá đương thời của khoa học não bộ và các chứng ngộ của Thầy thành một hệ thống tu thiền sâu sắc, tân thời, rõ ràng và hiệu quả.
69,256