HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

HT Thích Thông Triệt: CHẤP THỦ TƯỞNG UẨN

Monday, November 28, 20226:21 PM(View: 899)

CHẤP THỦ TƯỞNG UẨN

 

Trích đoạn trong Bài đọc thêm về chủ đề "PHẨM CHUYỂN PHÁP LUÂN",

mục "NĂM THỦ UẨN"

do Hòa thượng Thích Thông Triệt biên soạn

HT-Thông-Triệt-KCB-2010-#23

 

 

    Nhân tố thứ ba là chấp thủ Tưởng uẩn (saññūpādānakkhandha: the grasping of the perception). Tưởng (saññā: perception). Tưởng chỉ cho những tiến trình tri giác về đối tượng thông qua sự tiếp xúc của các căn. Không có nó, ta không thể lãnh hội về đối tượng, kể cả sự kiến giải sai lầm của nó về đối tượng, đưa đến lập thành tưởng điên đảo. Tâm điên đảo, kiến điên đảo vốn được phát huy từ tưởng điên đảo.

 

Nó là khối nhớ tưởng lại, nghĩa chính xác của nó là giác quan tri giác (sense perception). Khi dùng từ Tưởng (tri giác), ta cần biết nó có hai nghĩa:

 

i.  Nghĩa thứ nhất: Biết, nhận thấy, nhận thức: to know, to perceive, to cognize. Trong nghĩa này, Tưởng chỉ cho lãnh vực của sự khái niệm hóa đối tượng. Ngay khi Thọ (vedanā - sensation, feeling) xuất hiện, ta biết đối tượng (become aware of object, or know object). Ở đây, một ý nghĩ (idea) mới hay một khái niệm (conception) mới liền được lập thành. Sự lập thành này được thực hiện do Tầm (vitakka), sự nói thầm. Nếu không có tầm, khái niệm không thể thành lập.

 

ii. Nghĩa thứ hai: Khi Tưởng chỉ sự trở thành biết (the becoming aware of) một khái niệm đã được lập thành, đây là Tưởng chỉ cho sự hồi tưởng lại (sañjānāti: recollection). Như vậy, trong nghĩa thứ hai, Tưởng không có mặt trực tiếp dưới sự khái niệm hóa hay ý nghĩ. Tuy nhiên, một khi Tầm xuất hiện, khái niệm được lập thành và nhiều sự tạo thành ý nghĩ (ideations) xảy ra. Và trong khi nhận ra (recognizing) những khái niệm này, Tưởng được đặt lại nữa. Điều này cho thấy khái niệm hóa có mặt trong 3 giai đoạn của tưởng, tầm và suy luận (saññā, vitakka và papañca).

 

Chức năng của Tưởng là nhận ra (samjānana: recognition) pháp trần (dhammārammana: object of thought). Chú ý: chữ “ārammana“ có nghĩa vật được tâm nhận thấy (perceives) hay vật được biết thông qua sáu căn. Do đó, nhận ra pháp trần (dhammārammana) có nghĩa nhận ra đối tượng của tâm gồm sáu thứ (sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp (mental objects) và nhớ đối tượng ấy.

 

Tuy nhiên, ta cần chú ý là Tưởng (tri giác) thường gạt chúng ta. Đó là nó tạo ra những ảo giác khác nhau qua giác quan của ta. Phật gọi là tưởng điên đảo (saññāvipallāsa: perversity of perceptions). Phật cũng so sánh tưởng như là ảo tưởng (mirage) như trường hợp ta thấy sóng nắng trên đường từ xa. Phật nhấn mạnh nó có khả năng đưa đến sai lầm. Nó và xúc đóng vai trò cung cấp những nguồn kiến thức (knowledge) và hiểu biết (understanding) đầu tiên về thế giới hiện tượng. Nó tạo ra mạng lưới khái niệm và ý tưởng.

 

Não tổ chức và kiến giải thông tin, Thọ cung cấp thông tin, Tưởng thành lập kinh nghiệm. Do đó, Tưởng ám chỉ nhị nguyên chủ thể khách thể (subject-object duality). Vì nó là cái biết (knowledge) đạt được do sự cảm thấy đối tượng bên ngoài và bên trong thân xuất phát từ sự cung cấp sáu loại dữ kiện của Thọ. Sự cảm thấy này tạo thành một biểu tượng trong tâm gọi là tri giác biểu tượng. Đây là sự nhận thức rõ bằng giác quan, nó cao hơn cảm giácvai trò của nó là tạo ra các trạng thái hay yếu tố tâm, tức tâm sở: thương, ghét, sân hận, buồn, vui, méo mó (distortional mind)...Tri giác này cũng phức tạp. Chỉ vì nó phải dựa vào các yếu tố cung cấp dữ kiện của Thọ như màu sắc (từ nơi mắt), hương (từ mũi), vị (từ lưỡi), trọng lượng hay độ nhiệt, tê, đau, nhức, ngứa (từ da hay thân), chát chúa, êm nhẹ (từ tai), và sự cảm nhận của ý về các đối tượng (từ ý xúc-mind-contact) để lập nên tri giác phân biệt. Thọ lại dựa vào thân. Thân suy nhược thì thọ cũng không bình thường. Như vậy tri giác phân biệttri giác biểu tượng cũng không bình thường, thấy cái bóng hô có ma, thấy sợi dây, nói con rắn.

 

liên hệ đến những vùng kết hợp của não bộ để lập thành tri giác. Như vậy, tưởng có thật. Nó có thể được ta kinh nghiệm khi nào ta cần nhớ lại điều gì. Nhưng nó khởi lên hay mất đi thông qua tâm, ý, hay thức. Do đó, tưởng vô thường và không thực chất tính.


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Tuesday, September 26, 20234:27 PM(View: 4)
Trên bước đường tu theo Phật, “Hạnh buông xả” đóng một vai trò vô cùng quan trọng, là pháp tu cần thiết trong đời sống hằng ngày của người cư sĩ cũng như của người xuất gia tu hành giải thoát. Vậy thế nào là “Hạnh buông xả”?
Tuesday, September 19, 20237:54 PM(View: 273)
Bản thể của thế gian là trống rỗng, trống không, là như huyễn mà thôi. Tuệ trí này là năng lực khiến tâm xa rời dính mắc tất cả thế gian, bấy giờ mới an trú chánh niệm Như Vậy. Khi mình có tuệ trí thông suốt bản thể thế gian rồi thì không còn con đường, không cần pháp môn, không còn thấy có cổng nào nữa. Mình thực sự đang ở trong nhà của mình, tự thuở nào cho tới bây giờ.
Tuesday, September 12, 202312:56 PM(View: 410)
Bốn tầng Thiền qua đó đức Phật phát huy ba minh còn được gọi là bốn tầng Định, do đó mình hiểu Định có một vai trò quan trọng trong Thiền Phật giáo, xem như Định là cây cầu phải bước qua mới có thể khám phá tới khung trời bao la của trí tuệ bát nhã.
Saturday, August 26, 20232:36 PM(View: 604)
Tuệ ở đây mình muốn nói tới Vipassanā, Tuệ Minh sát. Trong giới hạn bài này, mình bàn tới bài Kinh Niệm Xứ, trong kinh Nikāya. Mặc dù thông thường người ta vẫn nói “Quán Tứ niệm xứ”, trong bài kinh cũng nói “Quán thân” (Kāya-anupassanā) v.v…nhưng hiện nay các vị tôn đức xếp bài kinh Niệm xứ là Vipassanā, là thuộc Tuệ. Cho nên trong bài này, mình cũng tạm nói là Tuệ, tức là dùng tuệ thực hành...
Sunday, August 20, 202310:54 AM(View: 868)
Nói tới Quán, có vài loại Quán hơi khác nhau, trong bài này chỉ xin nói tới loại Anupassanā, nghĩa thông thường là nhìn ngắm hiện tượng thế gian liên tục để nhận ra bản thể hay đặc điểm của hiện tượng thế gian là: vô thường, khổ, vô ngã. Vậy mình cũng có thể hiểu Quán là quan sát hiện tượng thế gian bằng con mắt trí tuệ.
Monday, August 14, 202311:20 AM(View: 618)
Muốn đạt được kết quả tốt, người thực hành phải hội đủ 5 tiêu chuẩn cần thiết: Tự lực, Nhu cầu, Quyết tâm, Lý thuyết, và Lý luận. Đây là 5 tiêu chuẩn lập thành hệ thống lý luận thực tiễn trong việc thực hành Thiền Phật giáo. Muốn điều chỉnh thân, cải tạo tâm, cân bằng thân-tâm, và phát huy trí tuệ tâm linh có hiệu quả, 5 tiêu chuẩn nói trên không thể tách rời nhau được.
Wednesday, August 9, 202312:40 PM(View: 759)
Cốt lõi là cái tinh túy, cái tinh ba. Chớ không phải cái bề ngoài. Nếu so với cái cây, nó không phải là lá cây, cành cây.v.v. mà là cái lõi bên trong của cây. Cái cốt lõi đó phải ngắn gọn, mới gọi là cốt lõi. Mà trong đạo Phật có nhiều cốt lõi lắm. Tại sao vậy?
Wednesday, August 2, 20238:44 PM(View: 945)
Chư Tổ Phát Triển thường nói có tới 84 ngàn pháp môn tu, tức là có vô số cổng để bước vào ngôi nhà giác ngộ, hay ngôi nhà giải thoát. Hôm nay chúng ta thử khảo sát cánh cổng của Giới.
Monday, July 31, 202310:00 AM(View: 618)
“Ngũ uẩn giai không” trong lời dạy này của đức Phật, là khi giác quan tiếp xúc với đối tượng, tâm hành giả biết nhưng không phản ứng thích thú hay chán ghét, tâm không nói thầm về đối tượng, thì Tánh biết có mặt. Tánh biết là cái biết rõ ràng lặng lẽ, trong sáng, khách quan, là cái lóe sáng đầu tiên của Tánh giác. Lúc bấy giờ toàn bộ ngũ uẩn yên lặng, không có cái Ta, cái của Ta hay Tự ngã của Ta trong đó, hành giả thoát khỏi mọi lậu hoặc, khổ đau.
Monday, July 17, 20231:44 PM(View: 449)
Dès la clôture de la retraite bouddhique à Berlin, notre groupe de bhikkhunis - Nhu Minh, Nhu Sen et moi-même - a pris le lendemain, 19 mai, l'avion pour Paris. Le 20 mai au matin, la retraite de courte durée y a commencé, durant 3 jours, samedi, dimanche et lundi. Ce stage est également bilingue français-vietnamien avec la présence de quelques francophones qui écoutaient en direct l’enseignement à l’aide des écouteurs personnels. Ainsi la traduction ne gênait personne, et le cours se déroulait normalement comme d'habitude.
Wednesday, July 12, 20234:15 PM(View: 662)
KINH VĂN : Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. bao gồm bản Hán Việt, bản dịch nghĩa, bản Anh ngữ & Pháp ngữ
Wednesday, July 5, 20239:06 AM(View: 483)
Như vậy con thuyền để chuyên chở mình đi trên giòng sông tâm linh là Tánh nguyên tắc. Mình phải cương quyết, với ý chí dũng mãnh giữ gìn những nguyên tắc sống thích hợp với những chân lý mà Đức Phật dạy. Đó là Tánh nguyên tắc trong thiền.
Tuesday, June 13, 20237:59 PM(View: 721)
Hòa Lan, thành phố đông người trần tục hay vườn hoa thiên nhiên với con người an vui thanh thản?
Sunday, June 11, 20234:39 PM(View: 551)
Le 4 mai commençait la retraite dans un centre de la ville de Moissac. Cet endroit, situé sur une haute colline tranquille ayant abrité déjà plusieurs retraites bouddhiques, était un ancien couvent carmélite, aujourd’hui transformé comme lieu de villégiature pour touristes. La Sangha de Toulouse a toujours été composée davantage de pratiquants français que vietnamiens, d’où la nécessité d’organiser la retraite en bilingue. Tout le monde doit rester sur place, car c'est loin de Toulouse.
Monday, June 5, 20236:34 PM(View: 681)
Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 16. Kinh ĐẠI BÁT-NIẾT-BÀN (Mahàparinibbàna sutta)
Tuesday, May 30, 20234:42 PM(View: 538)
Trong tiếng Pāli, từ mano hay Ý có nghĩa tâm hay tư tưởng tương đương trong tiếng Anh là “mind” hay “thought”. Trong A Tỳ Đạt Ma (Abhidharma), mạt na dùng để chỉ đồng nghĩa với THỨC (viññāna: consciousness) và TÂM (citta: mind, state of consciousness)
Monday, May 29, 20233:10 PM(View: 578)
Theo quan niệm của Phật giáo thì Niết-bàn là trạng thái tâm thanh tịnh tuyệt đối, nghĩa là tâm dập tắt hoàn toàn ngọn lửa tham, sân, si. Người đạt được trạng thái Niết-bàn là người có thái độ sống an nhiên tự tại “thường, lạc, ngã, tịnh” ngay trong vòng xoáy “Vô thường, bất toại nguyện và vô ngã” nơi thế gian này!
Saturday, May 20, 20232:10 PM(View: 543)
Liebe Freunde, ein Kochrezept zubereiten ist nichts anderes als eine Kultivierungsübung. Um zu überleben, essen wir und praktizieren wir. Daher sind die Prinzipien für eine gute Küche quasi die Prinzipien für eine gute Praxis. Kurz gesagt, alles, was wir tun, ist eine Kultivierung. Der Lebensweg ist auch der Kultivierungsweg. Alles ist abhängig von unserem Geist. Wie er das Objekt wahrnimmt, ist es das Reich, in dem wir leben.
Tuesday, May 16, 20239:48 PM(View: 707)
Khóa Tu Thiền Tập Đơn Giản Để Sống An Lạc từ 14 đến 19 tháng 4 năm 2023 tại Chùa Tích Lan, Ontario.
Tuesday, May 16, 20237:21 PM(View: 537)
Người “Sống Tùy Duyên Thuận Pháp” là người có tu tập theo lời Phật dạy. Một trong những pháp người đó thực hành là giữ chánh niệm trong bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi, hay khi làm bất cứ điều gì, cũng làm trong chánh niệm.
Thursday, May 11, 20239:41 AM(View: 782)
Khóa Tu Thiền Tập Đơn Giản Để Sống An Lạc từ 14 đến 19 tháng 4 năm 2023 tại Chùa Tích Lan, Ontario.
Wednesday, May 10, 20237:33 PM(View: 643)
Nếu thành tựu trọn vẹn pháp chánh niệm và tỉnh giác trong bốn oai nghi, các vị Tỳ kheo xứng đáng được mọi người chắp tay cung kính, được mọi người tôn trọng, cúng dường, và được xem như có rất nhiều ruộng phước trên đời.
Tuesday, May 2, 202312:58 PM(View: 771)
Mười Hai Duyên Khởi, cũng còn gọi là Mười Hai Nhân Duyên, là 12 nhân duyên liên kết nhau để hợp thành một chuỗi nhân quả (P: nidāna). 12 nhân duyên như 12 mắt xích hay 12 nguyên nhân đưa đến tình trạng Khổ của con người hay tái sinh.
Sunday, April 30, 20238:57 PM(View: 594)
Der Buddha sagte: "Der Tathagata ist nur ein Wegweiser, alleine musst du gehen." Das heißt, du kennst nun den Weg, gehst alleine hin, verlass dich auf niemanden, der richtige Weg ist deine Weisheit, die dich zu deinem ursprünglichen Geist zurückbringt. Im ursprünglichen Geist sind alle Phänomene Buddha-Dharmas, und die Welt ist ein reines und glückliches Nirwana.
Monday, April 24, 20236:07 PM(View: 637)
Trong thiền Phật giáo có nhiều nguyên lý tâm linh dẫn đến mục tiêu cứu cánh là chuyển hóa tâm, cân bằng thân-tâm, phát triển tuệ giác, và giải thoát.
69,256