HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0396 Diệu Nhân: SÂN

Monday, July 25, 20224:10 PM(View: 355)

SÂN
DD0396 Dieu Nhan SÂN

Một niệm sân cháy hết rừng công đức

Trên cõi đời mấy ai dứt được cái Sân

Mặt đỏ bừng, mắt sáng quắc long lanh

Miệng tuôn ra những lời bừa bãi

Tâm thiêu đốt như rừng đang bốc cháy

Bất kể ai đứng gần đều sợ hãi

Người có uy quyền sẽ giết hại vạn sinh linh

Dẫu cho là một kẻ cùng đinh

Cũng ôm hận, giữ lời nguyền muôn vạn kiếp

“Sẽ trả thù, rửa hận kiếp lai sinh !!!”

Khởi từ đâu mà sân lại hiện hình ?

Từ bản ngã coi mình là hơn hết

Lời Phật dạy thật vô cùng thắm thiết

“ Dẫu có đi khắp cùng trời cuối đất

Cũng không ai thân bằng tự ngã của chính ta

Vậy ai yêu mình

thì cũng đừng hại tự ngã của người ta …”

Dẫu ngoài mặt nhu hòa như bậc Thánh

Mà trong tâm muôn vạn đợt sóng ngầm

Dù trong tâm hay hiển lộ ngoài thân

Cũng chìm nổi mãi trong luân hồi sanh tử

Là Con Phật hãy ghi lời từ Phụ

Chớ nghe rồi lại như gió thoảng qua

Ai yêu mình

Đừng hại tự ngã của ngườì ta !!!


DN 7/18/22

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
145,695