HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0339 Không Lạc CHÚC XUÂN

Wednesday, February 2, 202210:04 PM(View: 387)

CHÚC XUÂN
DD0339 Không Lạc CHÚC XUÂN
Khuya nay ta đón Giao Thừa

Mười hai tiếng gõ, tiễn đưa năm “cùng”

Bên ngoài pháo nổ ”đì đùng”

Như đang  nghinh đón  từ “bưng” Cọp về

 

CỌP gầm ba tiếng, kinh ghê !

Đi đến trước cửa, tiến về THẤT ta

CỌP cung kính , đến trứớc nhà

Chào Ông Bát Thất,  kẻ là CỌP đây !

 

Bát Thất bình thản, chỉ tay :

Ngồi đây cùng Lão,  nói ngày đầu năm

Đó, Đây đâu có xa xăm

Duyên chưa đến, nhưng đã thầm biết nhau!

Xong rồi Bát Thất tiễn chào

CỌP nghiêng mình xuống, đi vào Hoàng Cung !

 

Bát Thất ngồi im, lạnh lùng !

Nói thầm , ta đúng Tám  Bảy tuổi rồi !!!

Năm mới khai bút đôi lời

Đón TẾT Thiền Viện dưới trời Mỹ Tây !

 Không Lạc

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
149,395