HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0315 Thơ Diệu Nhân: KHÔNG NÓI VÀ KHÔNG DÍNH

Wednesday, December 29, 20214:25 PM(View: 475)

  Không Nói và Không dính

 

blank
*****
Bạn ơi sao dính quá trời
Dính hình, dính tướng, dính lời, dính văn!
Bạn ơi, đừng có lăng xăng !
Thầy dạy Không Nói, siêng năng thực hành
Không Nói, tầm tứ lặng câm
Lậu hoặc, tập khí dần dần mờ phai !
Không Nói thì sẽ không hai
Không hờn, không trách, không vui, không buồn
Không Nói thực tập luôn luôn
Không làm ai giận ai buồn vì ta
Không Nói kết quả sâu xa
Ý Nghiệp không khởi sao ra nghiệp lời !
Nghiệp lời không có ai ơi
Nghiệp thân không tạo cuộc đời thăng hoa
Rong chơi khắp cõi ta bà
Tâm không dính mắc thật là an vui
Mong chi đốn ngộ ai ơi
Tiệm tu tinh tấn tới nơi ai ngờ !!!

Diệu Nhân 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
122,500