HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0281 Không Lạc: KỆ NÓ

Sunday, October 17, 20217:53 PM(View: 417)

KỆ NÓ !

DD0281 Không Lạc KỆ NÓ


KỆ NÓ,
 dính chi chuyện thế gian

Khen, chê mặc kệ, đừng có màng

Sang giàu ai có, đừng phiền tủi

Một mình lủi thủi, thôi dính chi !

 

KỆ NÓ, dính chi chuyện thị phi

Hơn thua một tiếng, đừng so bì

Chỉ chuốc mang thêm nhiều phiền lụy

Thôi thì  KỆ NÓ, chuyện thị phi !

 

KỆ NÓ, dính chi chuyện người ta

Đẹp xấu, ngôi cao với lụa là

Vênh vênh tự đắc, hãy mặc kệ

Thời gian rồi cũng sẽ trôi qua !

 

KỆ NÓ, quên đi chuyện ganh đua

Được thua, thua được như gió đùa

Có không, không có !  không rồi có !

Xía vô làm chi, chuyện được thua !

 

KỆ NÓ, dính chi chuyện tu hành

Ai khoe được đắc, đừng có ganh

Được thì họ biết, ai nào biết

KỆ NÓ, âm thầm lo thực hành !

 

KỆ NÓ, hai tiếng thật nhiệm mầu

Như liều linh dược, có khác  đâu

Buồn vui, sân hận..., đều tan biến

KỆ NÓ, hai tiếng quá nhiệm mầu  !

 

Hành đi, huynh đệ tỷ muội ơi !

Chỉ có hai tiếng KỆ NÓ thôi

Mà sao “uy lực” không thể tả

Cái Ngã, Cái Ta  cũng không còn !!!

                                   Không Lạc

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
2,319,686,071,854,654,172