HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0244 Tuệ Chiếu: CỬA GIẢI THOÁT

Tuesday, August 10, 202112:34 PM(View: 1362)

 CỬA GIẢI THOÁT

 Cửa Giải Thoát


Trong Phật giáo, giải thoát nằm trong bốn phạm vi cơ bản: (1) Nghiệp giải thoát, (2) Tâm giải thoát, (3) Tuệ giải thoát, và (4) Thân được an tịnh lâu dài khi còn sống.

Trên căn bản, vị ấy dứt trừ được ngũ chướng, thoát khỏi ba độc tham, sân, si, phá được 4 thứ lậu hoặc (Dục Lậu, Hữu Lậu, Kiến LậuVô Minh Lậu), đoạn tận đắm trước ngũ dục (tài, sắc, danh, thực, thùy), tùy miên1 không còn, và dứt trừ được 10 dây trói buộc, tức Kiết sử2.

1. Nghiệp giải thoát. - Trên phạm vi sâu xa, con người thoát khỏi sự bao vây và thúc đẩy của năng lực tập khí hay lậu hoặc vốn tiềm tàng bên trong thân, tâm, và trí tuệ của mình. Đây là năng lực tạo ra những dây trói buộc cơ bản và nồng cốt nhất trong cuộc sống con người. Chính năng lực này làm cho con người không được tự do, tự tại, và lang thang mãi trong sáu cõi (lục đạo). Trong cuộc sống hiện tại, con người bị năng lực tập khí/lậu hoặc khống chế. Trong kiếp sống kế tiếp — sau khi chấm dứt mạng căn, con người lại tái sinh vào cảnh giới khác — năng lực này cũng chi phối con người, làm cho con người không thoát ra khỏi phiền não, khổ đau, vinh, nhục, họa, phúc, nước mắt, tranh chấp và thù hận. Bao lâu năng lực này còn hùng mạnh, bấy lâu con người vẫn không thoát khỏi những cảnh buồn, vui, vinh, nhục, toại nguyện, bất toại nguyện trong kiếp sống tạm bợ. Ba nghiệp thân, lời, và ý của con người vẫn bị chúng thúc đẩychi phối. Chính vì thế, tác dụng của Ba Cửa Giải Thoát trên phạm vi sâu xa là có khả năng làm kiệt quệ năng lực tập khí hay lậu hoặc. Cuối cùng chúng triệt tiêu tập khí hay lậu hoặc khỏi thân tâmnghiệp thức. Từ đó con người mới kinh nghiệm thế nào là đắc được Niết bàn khi còn sống. Đây gọi là nghiệp giải thoát.

Ngoài ra, tùy theo quan điểm giải thoát của A La Hán đạoBồ Tát đạo, người tu thiền có khả năng nhập Niết bàn vĩnh viễn hay trở lại thế gian để phụng sự nhân sinh.

2. Tâm giải thoát. - Trên phạm vi thực tiễn trong cuộc sống hằng ngày, con người sẽ nhận ra tâm mình thoát khỏi những si mê, chấp trước, dính mắc, đấu tranh điên đảo, tranh chấp, thù hận, tị hiềm nhỏ nhặt, ích kỷ, bè phái, ngã mạn, tự tôn, và đam mê trong những thú vui trần tục thấp hèn như bài bạc, hút xách, rượu chè, trụy lạc. Nói chung là thoát khỏi bốn thứ bệnh ngã chấp, ngã kiến, ngã ái, ngã dục hay thoát khỏi bốn thứ điên đảo: vô thường, khổ, vô ngã, và bất tịnh, hoặc hai thứ thường kiếnđoạn kiến.

Con người sẽ nhận ra tâm của mình trở nên trong sạch, thanh thản, hồn nhiên, an lạc, phóng khoáng, rộng lượng, bao dung, và có đầy đủ tâm bi, tâm từ, tâm hỉ, tâm xả với tất cả mọi người chung quanh hay với tất cả chúng sanh. Thấy như thật, biết như thật không bao giờ xa vắng tâm giải thoát. Cả hai là nền tảng tâm giải thoát. Dù sống trong đời, bị ràng buộc nhiều về vấn đề kinh tế, xã hội, trách nhiệm gia đình, và những nhiệm vụ công dân, tâm vị ấy vẫn không dính mắc với đời. Đây gọi là tâm giải thoát. Tâm này là nền tảng giải thoát của tuệ, thân, và nghiệp thức.

3. Tuệ giải thoát. - Trên phạm vi trí tuệ, con người sẽ không còn bị ràng buộc hay bị cột trói, hoặc bị chi phối bởi những thứ trí ngu si, đen tối, chậm chạp, cùn nhụt, nông cạn, ấu trĩ, mê tín, chấp trước, yếu đuối, luôn luôn dựa trên ý thức phân biệttrí năng suy luận nữa. Trí tuệ con người trở nên trong sáng, linh hoạt, bén nhạy, minh mẫn, sâu sắc, chủ động; có chánh kiến, chánh niệm, và chân trí. Chánh trí hay trí tuệ hoàn hảo (perfect wisdom) của con người lúc nào cũng hiện hữu trong 4 oai nghi. Con người thấu suốt được nguồn cội các quy luật nhân quả nghiệp báo, quy luật vô thường, quy luật xung đột, quy luật vô ngã, quy luật duyên sinh, quy luật như huyễngiả danh, giả có, tụ, tán, ly, hợp, thành, trụ, hoại, không; sanh, trụ, dị, diệt. Nói chung, con ngườinhận thức mới về dòng sinh diệt vạn hữu trong đó có thân, tâm, và những gì con người sở hữu hay con người liên hệ như bà con ruột thịt, xa gần, quê hương, đất nước. Con người không còn bị ảnh hưởng hay bị dao động bởi những cái nhìn thiển cận, mê tín, dị đoan, chấp trước, dính mắc theo truyền thống thế gian. Những khái niệm “Ta” và cái “của Ta” bị triệt tiêu. Từ trên cơ sở này con người phát triển được trí tuệ tâm linh sâu sắc trên nhiều mặt: từ trực giác trí (intuitive knowledge) đến siêu việt trí (transcendental wisdom), hay Nhất thiết trí, tức Toàn trí (All Knowledge); có những tầm nhìn xa, trông rộng bằng những trực giác bén nhạy, có cơ sở khoa học. Đây gọi là tuệ giải thoát.

4. Thân an tịnh. - Trên phạm vi sống trong cuộc sống hiện thực, con người kinh nghiệm các căn thanh tịnh, thần sắc trong sáng, thân được khỏe mạnh, ngăn ngừa hay tự chữa khỏi được bệnh tâm thể; không dính mắc về thân; đạt được nhân chứng; chủ động được nghiệp thức trước khi từ giả cõi đời. Đây là thân được an tịnh, thoát khỏi những ràng buộc về chấp thân năm uẩn

Đó là bốn phạm vi giải thoát cơ bản mà qua một trong Ba Cửa Giải Thoát người tu thiền sẽ kinh nghiệm được. Tuy nhiên, đây là trên mặt lý thuyết. Trên mặt thực hành để đạt được giải thoát thật vô cùng khó khăn. Vì muốn đi vào một trong ba cửa này, người thực hành phải trải qua hai kinh nghiệm căn bản:

Một là thông suốt cốt lõi ba nguyên lý Không, Vô Tướng, Vô Nguyện. Hai là kinh nghiệm nhận thức không lời để thể nhập một trong ba loại Định: Không Định, Vô Tướng Định, Vô Nguyện Định.

Ý NGHĨA CỬA GIẢI THOÁT

Hỏi: - Ý nghĩa Cửa là gì?

Đáp: - Trên mặt tâm linh trong Thiền Phật giáo, Cửa là ẩn dụ dùng để chỉ lối vào hay nơi ta phải đi qua hoặc điều mà ta phải ứng dụng hay pháp mà ta phải thực hành để đạt được những phương diện siêu vượt (transcendental aspects) trên các mặt thân, tâm, và trí tuệ.

Hỏi: - Ý nghĩa dụng ngữ (expression) “Cửa Giải Thoát” là gì?

Đáp: - Nếu phát tâm đi theo Con Đường Bồ Tát, dụng ngữ “Cửa Giải Thoát” dùng để chỉ cho phương pháp thực hành tác dụng đưa đến giải thoát tâm, thức, trí, thân con người khỏi những kềm tỏa của tập khí và khổ đau, phiền nãocon người đã trải qua kinh nghiệm trong cuộc sống hiện tại; chuẩn bị cho kiếp sống tốt đẹp trong tương lai. Còn phát tâm đi theo Con Đường A La Hán, toàn bộ tâm, thức, trí, và thân của ta chẳng những thoát khỏi mạng lưới bao vây của bốn nhóm lậu hoặc, gồm vô minh, dục, hữu, kiến trong kiếp hiện tại mà còn đưa đến chấm dứt kiếp tái sinh trong tương lai.

Hỏi: - Xin giải thích thêm về tác dụng đưa đến giải thoát tâm, thức, trí, và thân. Bốn phần này có khác với đề mục phạm vi giải thoát ở phần trước đã có nêu rồi không?

Đáp: - Không khác. Tuy nhiên, cũng xin bổ túc thêm cho rõ nghĩa. Tác dụng của “Cửa Giải Thoát” như sau:

Thứ nhất là đưa tâm con người thoát khỏi những cảnh lo âu, phiền muộn, sầu khổ, vui sướng tạm bợ, chấp trước, bám chặt hay dính mắc trước tất cả đối tượng của mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, và thân xúc chạm trong cuộc sống hằng ngày hiện nay. Nếu được như thế, tâm con người trở nên tỉnh ngộ, rồi giác ngộ. Con người không còn bị ràng buộc bởi những dính mắc vào các tướng. Bồ đề tâm ngày càng phát huy rộng lớn. Mạng lưới vô minh, vị kỷ, cá nhân chủ nghĩa, sống chỉ biết lo cho mình mà quên hết người chung quanh không còn bao phủ tâm nữa. Tâm trở nên thuần tịnh, thanh thản, an vui, phóng khoáng, rộng lượng, hòa hợp, cỡi mở, rộng rãi với tất cả mọi người. Tinh thần hướng đến các Ba la mật được kiện toàn trong tâm. Tâm không còn huân tập hay xông ướp thêm tập khí/lậu hoặc mới, đồng thời có khả năng loại dần tập khí hay lậu hoặc cũ. Đây là yếu tố quan trọng để chuyển đổi nghiệp thức con người trong khi còn sống; hỗ trợ cho năng lực trong sạch, thuần tịnh của nghiệp thức trước khi mạng căn chấm dứt trên cõi đời tạm bợ.

Thứ hai là đưa thức (tức ý thức) con người thoát khỏi dính mắc đối tượng để trở nên thuần tịnh. Trí năng hoàn toàn tỉnh ngộ. Đây là nguyên tắc tạo ra định lực, đồng thời tạo ra năng lực trong sạch cho ý thức. Trong khi còn sống, tự ngã hoàn toàn ở trong trạng thái thanh tịnh. Thấy như thật, biết như thật, nghe như thật không xa lìa trong bốn oai nghi. Khi tâm và thức trong sạch đưa đến thân và tâm được hài hòa cùng nhau. Môi trường sống không còn gây chướng ngại cho thân và tâm. Những chấp trước, dính mắc, si mê, điên đảo đều bị loại bỏ.

Nhờ thường xuyên sống trong trạng thái ý thức trong sạch, sau khi mạng căn chấm dứt, con người có khả năng chủ động nghiệp thức của mình trước khi lâm chung. Nói theo Thiền, đây là người tu đạt được trạng thái nhân chứng.  Tánh giác đã thực sự hiển lộ vững chắc.

Thứ ba là đưa trí thoát khỏi những lập luận, suy nghĩ, quan niệm, tính toán, nhận định theo truyền thống thế gian hoặc theo tình cảm hay tâm lý bất thường riêng biệt của cá nhân; từ đó tuệ trí (insight) được mở rộng, đưa đến chánh trí. Con người sống biết đủ và lúc nào cũng hướng thượng, cầu tiến; phát huy tinh thần tự lợilợi tha để hoàn tất sự nghiệp phụng sự nhân sinh theo tinh thần Bồ tát đạo.

Thứ tư là đưa thân đến trạng thái khỏe mạnh, da dẽ hồng hào, trong sáng, và ngăn ngừa hay dứt trừ được bệnh tâm thể. Năng lực hoạt động của thân trở nên linh hoạt, tháo vác, nhanh nhẹn. Thân hài hòa cùng tâm.  Phong thái của thân trở nên chững chạc hơn. Nhịp hoạt động để phụng sự nhân sinh trong các bối cảnh gia đình, xã hội, và cộng đồng được phát huy cao hơn và có nhiều hiệu quả. Trong cuộc sống đa dạng hiện tại, thân hòa hợp dễ dàng để thực hiện đầy đủ lý tưởng Bồ tát.

Tóm lại, dụng ngữ “Cửa Giải Thoát” dùng để chỉ cho phương pháp thực hành tác dụng đưa đến giải thoát tâm, thức, trí, thân con người khỏi những kềm tỏa của tập khí/lậu hoặc, và khổ đau, phiền não.

 

Chú Thích

1.     Tùy miên (anusaya), Tùy là đi theo, miên là ngủ. Nó là những phiền não hay đam mê ngủ ngầm (dormant passions) trong tâm.  Lục tùy miên gồm: tham, sân, si, vô minh, kiến, nghi.
2.     Mười kiết sử là:

Thân kiến (sakkāya-ditthi),
Hoài nghi (vicikicchā),
Giới cấm thủ (silabata-parāmāsa)
– Tham đắm vào cõi dục (kāma-rāga)
Sân hận (vyāpāda),
– Tham đắm vào cõi sắc (rūpa-rāga),
– Tham đắm vào cõi vô sắc (arūpa-rāga),
– Mạn (māna),
Trạo cử vi tế (uddhacca),
– Si vi tế (avijjā).

Chép lại từ bài giảng và bài đọc thêm của Hòa Thượng Thích Thông Triệt.

Tuệ Chiếu

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Tuesday, June 6, 202310:57 AM(View: 35)
Diệt sinh trong từng bước. Tâm vô trụ nơi thân. Tứ đại giờ bỗng huyễn. Vô sanh mỉm nụ cười.
Monday, June 5, 20237:24 PM(View: 25)
Thân cát bụi chỉ là phương tiện. Chẳng khác nào thuyền bơi qua sông. Cũng có lúc thuyền bơi lòng vòng. Theo dòng nước uốn cong qua bến.
Monday, May 29, 20233:30 PM(View: 85)
Muốn Tâm minh trong việc tu hành. Nhất định phải “Tham Thiền Nhập Định “. Muốn vậy phải điều Tâm thật tịnh. TỨC, phải điều cho thật mịn màng.
Tuesday, May 23, 20232:09 PM(View: 411)
Kỹ thuật Không Nói trở thành một công thức thực nghiệm vì dựa vào kết quả tự chứng của Thầy Thiền chủ, của Tăng Ni và các Thiền sinh. Tác dụng tối hậu của Ba-la-mật là “phương tiện chuyên chở người qua biển sinh tử đến Niết bàn, đạt được giải thoát tối hậu”. Như vậy, nếu khéo léo thực hành các Ba-la-mật qua Kỹ thuật Không Nói, người tu có khả năng đến bờ bên kia ngay trong một kiếp hay nhiều kiếp.
Tuesday, May 23, 20239:30 AM(View: 223)
Cám ơn những bó hoa xinh đẹp đã trao tặng đến các em như là một món quà tinh thần. Nhờ có Vô Thường mà các bông hoa có thể hồi sinh, đem lại những đoá hoa đầy hương thơm đầy màu sắc ấy ngõ hầu làm đẹp cho đời cho dù trước đó nó đã phải chịu đựng những tháng ngày lạnh lẽo của mùa đông.
Sunday, May 21, 20238:57 PM(View: 116)
Không đâu linh hiển bằng đây: Bên trong não bộ, thân này của ta. Đó là tấm thân ta-bà. Cũng là cát bụi, cũng là thịt xương!
Tuesday, May 16, 20234:30 PM(View: 121)
Hãy nhìn thẳng vào bức tranh tôi, Chân ngã! Tự thấy chân dung... đó mới chính là Chân. Thực hành mà không có tôi hành... mới là hành Thực. Cái nhìn thấy người vẽ tranh là Thực. Chân ngã vốn Thực và Chân, chẵng cần tin.
Monday, May 15, 20238:43 AM(View: 171)
Thân cát bụi trở về cát bụi. Hết duyên rồi, tàn rụi còn chi. Nội Tạng ! xin hãy hiến đi! Cứu người sống lại, còn chi thân mình!
Thursday, May 11, 202312:09 AM(View: 372)
Cầu cho tất cả chúng sanh. Sống đời an lạc, bạn lành đồng tu. Thân tâm thoát khỏi ngục tù. Chánh pháp Phật dạy ngàn thu vững bền.
Saturday, May 6, 20237:19 PM(View: 255)
Diệu kỳ cái thú Độc Cư. Trầm trong cõi tịnh, như như, bình bình. Một mình, một cõi, nín thinh. Nín thinh đến lúc lộ hình Tâm Đăng...
Wednesday, May 3, 202310:43 AM(View: 185)
Khởi tâm thiện bố thí một phần cơ thể trong khi mình đang còn sống và nhắc lại tâm thiện lành này trong lúc lâm chung là cận tử nghiệp thiện, thúc đẩy việc tái sinh vào các cỏi phước báu ở đời sau.
Monday, May 1, 20238:11 AM(View: 175)
Bơ vơ như những nhánh cây. Mùa thu lá chết, rơi ngay, lìa cành. Nhánh cây trơ trọi một mình. Vẽ nên cảnh một bức hình bơ vơ !
Sunday, April 30, 20239:34 PM(View: 145)
Già ơi! Già hởi già ơi! Sống vui cho trọn tuổi đời đáng yêu. Già ơi! Xin chào mi! Già ơi! Xin chào mi! Già ơi! Xin chào mi!
Monday, April 24, 20236:24 PM(View: 244)
Dẫu rằng vọng tưởng thấp cao Chân tâm tĩnh lặng trước sau "như là" Thấy đời trọn vẹn "như là" Không thêm, không bớt mới là tu tâm
Tuesday, April 18, 202311:29 AM(View: 337)
VÔ THƯỜNG chợt đến ai biết được. Hôm qua cười nói nay liệt tê. Duyên nghiệp đeo mang giàu nghèo KHỔ. Chấp NGÃ muôn đời vẫn cứ mê.
Sunday, April 16, 20231:29 PM(View: 191)
Tôi đang hưởng thú cô đơn. Giữa phố thị, mà như sơn cước miền. Đó là cô đơn Tâm Thiền. Chính tôi tự tạo một miền cô đơn!
Sunday, April 16, 20231:24 PM(View: 146)
Trường Sơn là dảy núi thiêng. Quanh năm, suốt tháng mây viền đầu non. Suối tuông róc rách reo dòn. Ào ào thác đổ, soi mòn rêu xanh.
Sunday, April 16, 202312:08 PM(View: 230)
Đừng tìm hạnh phúc trong vật chất. Đừng tìm hạnh phúc nơi người thương. Vì mình sẽ mất trong một thoáng. Ta quay về nương tựa trong Ta.
Sunday, April 9, 20235:05 PM(View: 214)
Cuộc đời tựa áng mây trôi. Buồn thương chi lắm man man ưu sầu. Thôi thì đất rộng trời cao. Thong dong tự tại an vui tháng ngày!
Sunday, April 9, 20232:42 PM(View: 219)
Tích rằng : Mua lại bao nhiêu ? Kỳ Đà Thái Tử nói điều giỡn chơi ! Đem vàng trải hết khắp nơi Ta sẽ bán lại tức thời một khi Ngài Cấp Cô Độc tức thì Đem vàng trải khắp, một ly không chừa.
Sunday, April 2, 20237:31 AM(View: 210)
Đố ai thấy được thằng TÔI. Trong Tâm ta đó, nó ngồi ở đâu? Thằng TÔI có không: sắc, màu? Có hình, có dáng, có cao, có lùn?
Wednesday, March 29, 20239:36 AM(View: 338)
Một lần đã đứng vững trước cái chết, tôi cám ơn Thiền Tánh Không đã giúp cho tôi vượt qua cái tâm sợ hãi, xin tri ân Thầy Thiền chủ đã tìm ra phương pháp tu tập thực hành rất cụ thể, tri ân Ni sư Triệt Như đã mang pháp đến cho chúng con, cũng cám ơn cô Như Chiếu rất nhiệt tình với cả nhóm và cám ơn các anh chị trong đạo tràng luôn gắn bó với tôi. Điều cuối cùng tôi xin nói là "Mỗi người chúng ta cần phải cố gắng tu tập ngay, trước khi quá muộn".
Sunday, March 26, 20237:17 PM(View: 290)
Dù có đi đâu Thầy vẫn bên con. Lúc đang ngồi Thiền con ở bên Thầy. Tỉnh Thức con đem vào cuộc sống. Thực hành theo mỗi bước chân đi.
Sunday, March 26, 20237:04 PM(View: 335)
Quán mở cửa sớm tinh sương. Nhà sư hành cước lỡ đường vào ăn. Bà già chủ quán hỏi rằng: Ba thời tâm điểm, Thầy ăn thời nào?
Wednesday, March 22, 20233:22 PM(View: 327)
Đây Kỳ Viên tịnh xá. Là Vườn ngài cấp cô độc. Nắng trời cao đẹp quá. Cúng dường chư Phật và chư tăng.
Sunday, March 19, 202312:41 PM(View: 382)
Lão mang “TÁM TÁM” trên lưng. Xin cho Lão được “tự mừng tuổi “ nghe. Lão hứa, Lão sẽ nín khe. Chỉ đọc nho nhỏ cho nghe bài này.
Sunday, March 12, 202311:52 AM(View: 383)
Sớm nào tôi cũng Điểm Tâm. Một viên Tĩnh Tọa, ướp sâm Không lời. Thêm sâm Không Ý, tuyệt vời. Giúp cho Não Bộ một trời tịnh yên.
Saturday, March 11, 20238:15 PM(View: 304)
Dã tràng em ơi, mơ gì trên biển? Trong cát vàng xây hạnh phúc bình yên. Em đâu biết sóng rì rào, êm dịu. Vẫn cuốn trôi đi hạnh phúc tròn đầy.
Wednesday, March 8, 20239:21 PM(View: 451)
Thì ra là vậy, nếu tôi không cười, cái tiếng cười quen thuộc của đứa con gái vốn đã “ghi vào” vùng nhận thức từ bao năm qua, chưa hẳn mẹ đã nhận ra tôi... Chính tiếng cười quen thuộc đó đã gợi lên hình ảnh đứa con thân yêu.
Wednesday, March 8, 202310:09 AM(View: 353)
Phật ở trong tâm của mọi người. Vẫn luôn chiếu sáng, vẫn rạng ngời. Vô minh che khuất, nên ô nhiễm. Phật đành mai một. Mãi luân hồi !
Sunday, March 5, 20239:04 PM(View: 532)
Thân cát bụi trả về cát bụi. Thần thức đi theo nghiệp trả vay. Hãy tu mau cho nghiệp bớt dầy. Ngày ra đi, lòng đầy thanh thản!
Thursday, March 2, 20231:18 PM(View: 574)
Chị Diệu Lai đã đi về cõi không có đến, không có đi, không có sanh, không có diệt, chỉ còn để lại trong tôi lòng ngưỡng mộ một người đã âm thầm đóng góp rất nhiều cho Đạo tràng và ra đi thanh thản, an lạc của một người tu Thiền.
Wednesday, March 1, 20238:13 AM(View: 245)
Nguyện cầu chiến tranh chấm dứt, trả lại thái bình ấm no, lòng người bớt tham lam, sân hận, si mê và biết sống đoàn kết, hài hòa, tương trợ, thương yêu nhau.
Sunday, February 26, 20233:46 PM(View: 219)
Men này, có chất Không Lời. Khi men đã thấm, cái “Tôi” cũng tàn. Men này là của Phật ban. Đến nay đã hơn hai ngàn rưởi năm.
Saturday, February 25, 20233:26 PM(View: 251)
Anh sẽ đưa em về xứ lạ. Em bàng hoàng chẳng biết nơi đâu. Vì nơi đây chẳng mang tên tuổi. Nhưng quả thật còn quá nhiệm mầu.
Wednesday, February 22, 202311:15 AM(View: 361)
Cho và Nhận là vòng tròn Nhân Quả. Thế gian này đâu chỉ riêng ta. Lẽ nào vay mà không có trả. Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.
Monday, February 20, 202310:40 PM(View: 270)
Monday, February 20, 20237:50 PM(View: 225)
Tuesday, February 14, 20232:41 PM(View: 383)
Vô Thường luôn ở bên ta, Vô Thường thắm thiết như là bạn thân. Vô Thường nhắc nhở ân cần, Sát na sinh diệt xin đừng lãng quên !
Saturday, February 11, 20233:31 PM(View: 305)
Ta thiền cùng trăng về. Bây giờ và ở đây. An trụ trong không lời, Tuyệt vời từng phút giây.
Wednesday, February 8, 202311:06 AM(View: 459)
Nay mượn lời thô thiển để diễn bày,- Như dùng que củi khô để vẽ lại cánh rừng xanh.- Chỉ là chủ quan của góc nhìn cá nhân.- Xin một lần nữa, chia sẻ cùng bạn đồng hành.
Monday, February 6, 20238:12 PM(View: 256)
Ý biết pháp trần là có chân tâm Quán tiền trán, cái biết không lời Niệm đến rồi đi, không phê bình Biết như vậy là có chân tâm
Sunday, February 5, 20236:18 PM(View: 236)
Tôi đã lầm, gieo mầm Vọng Tưởng Còn cho rằng, vui sướng Tâm này Tôi đã lầm, gieo mầm Nói Thầm Còn cho rằng, Tâm đầy phúc lạc
Wednesday, February 1, 20237:38 AM(View: 348)
Bài Kinh "Một sự dính mắc may mắn" đã giúp con biết sống trong hiện tại và nhờ đó bớt đau khổ phiền não. Con đến với lớp Căn bản này là một "May mắn hiếm có" vì đây là một cột mốc quan trọng đã giúp thay đổi cuộc đời con.
Tuesday, January 31, 20237:50 PM(View: 325)
Tôi may mắn có được 1 cuộc đời ổn định về vật chất, gia đạo hài hoà, không ba chìm bảy nổi so với những người bạn của mình, nhưng ngay từ lúc còn bé tôi đã có một cảm nhận rất mơ hồ về sự phù du cuả cuộc đời khi thấy những đám ma đi qua nhà mình, hay chứng kiến sự vui buồn, sướng khổ cuả những người chung quanh mình thay đổi nhanh như gió....
Tuesday, January 31, 20239:41 AM(View: 271)
Con xin thành kính Tạ Ơn Thầy Thiền Chủ Thích Thông Triệt đã đem hai từ “Không Nói” đến cho các thiền sinh, trong đó có con. Con xin ghi ơn Ni sư Triệt Như đã dắt tay đưa con vào mảnh đất thiền xanh mướt
Monday, January 30, 20236:55 PM(View: 520)
PRECUNEUS và KÝ ỨC: Một nén hương kính Thầy - Minh Tuyền
Sunday, January 29, 20235:42 PM(View: 224)
Người ơi, hãy vổ tay ca Bài ca không Nhớ, bài ca Quên đời Bài ca sắc diện sáng ngời Thong dong, tự tại một trời thênh tha
Sunday, January 29, 20231:49 PM(View: 373)
Nhạc Thiền: CHI RỒI CŨNG QUA - Nhạc: Võ Tá Hân Thơ- Thích Nhất Hạnh & Thích Tánh Tuệ -Trình bày: Như Hà- Tâm Chiếu
Wednesday, January 25, 20234:50 PM(View: 278)
NHỚ là chất “Dính” vô cùng, Muốn tẩy cho hết, phải dùng thuốc QUÊN, NHỚ là loại thích lênh đênh, Lềnh đềnh trong Não, thang thênh trong đầu.,
Tuesday, January 24, 20234:37 PM(View: 346)
Và rồi, sẽ thấy tánh không Chân như ở chỗ tánh không đây mà ... Biết cái hiện tại, đang là ... Cố công tìm kiếm không ra được gì,
Tuesday, January 24, 20232:27 PM(View: 355)
Tâm đời thường lang thang Quá khứ như mây ngàn Giăng ngang trên đầu núi Hết hợp rồi đến tan.
Tuesday, January 17, 20235:21 PM(View: 266)
Mười sáu năm trọn vẹn theo Thầy, theo Ni sư, tôi bắt đầu vào giai đoạn mới thực tập phần tiếp theo trên con đường tâm linh và cũng sẽ bắt đầu bằng cái Biết vào đầu xuân năm nay - Năm 2023, năm Con Mèo Quý. Thầy ơi! Xuân Biết!
Tuesday, January 17, 20238:13 AM(View: 235)
Đầu năm viết ĐÓA MAI VÀNG Như lời chúc TẾT ĐẠO TRÀNG khắp nơi Chúc hết thiền sinh, khắp trời Tròn năm tin tấn, mặt ngời sáng trong !!! Dù pháo Xuân nổ đùng đùng Mà Tâm vẫn tĩnh, ung dung tọa Thiền
Sunday, January 15, 20233:34 PM(View: 299)
Giữa Hư Không con người ta không có gì để nắm bắt, cũng không có gì để bám víu hay để trụ vào. Hư Không. Nó là Nó. Tự nó là vậy. Và muốn biết cuộc sống giữa Hư Không như thế nào, mỗi chúng ta phải tự trải nghiệm thì mới thật sự hiểu được.
Wednesday, January 11, 20231:42 PM(View: 391)
Xin cầu chúc nụ cười tươi nở Năm mới về phước cỡ đủ vừa Dư ăn dư mặc còn thừa Từ tâm bố thí người chưa đủ đầy.
Tuesday, January 10, 202312:42 PM(View: 260)
Năm cũ có thiên tai, ngheò khổ đến thế nào, con người vẫn hy vọng năm mới sẽ hạnh phúc no ấm hơn. Bởi thế mùa Xuân đồng nghĩa với Hy vọng, Tình yêu và Hạnh phúc. Tôi yêu mùa Xuân vì mùa Xuân mang lại cho tôi tất cả những thứ ấy, mà bạc tiền hay danh vọng không bán được cho tôi.
Tuesday, January 10, 20239:14 AM(View: 328)
Phật pháp rộng lớn sâu thâm Thấy ra khuyết điểm cái Tâm của mình Bấy giờ, nào biết phân minh Trải qua nghịch nạn thất kinh cả đời
Tuesday, January 3, 20233:18 PM(View: 311)
Đối với người Phật Tử hết lòng tu giải thoát, điều thiết yếu căn bản là cần thiết lập một nhận định rõ ràng về mục đích, phương pháp, và thước đo của người tu theo Đạo Phật.
Monday, January 2, 20238:20 AM(View: 257)
Bài thơ viết ngày đầu năm “TẾT TÂY”, kính tặng tròn năm bạn bè Bao nhiêu phiền lụy “cho de” Niềm vui thì giữ, khỏe re tâm mình !!!
Monday, January 2, 20238:17 AM(View: 398)
Khi Đông qua, lại đón XUÂN về Cầu Phúc Lộc tròn đủ phủ phê Quý Mão 23, đời an lạc Xã hội thanh bình, người hết mê.
Sunday, January 1, 20237:57 AM(View: 277)
Thursday, December 29, 20228:29 AM(View: 513)
KÍNH CHÚC: Chư tôn đức Tăng ni Tánh Không Quý Huynh đệ khắp các Đạo tràng Tánh Không Quý tác giả trên Diễn Đàn Cùng Nhau Tu học: NĂM MỚI 2023 Thân Tâm thường An Lạc
Wednesday, December 28, 202211:22 AM(View: 311)
Chào năm cũ, hân hoan mừng Xuân mới Tự dặn lòng sống tỉnh thức mỗi ngày Sống trọn vẹn trong phút giây hiện tại Đón mùa Xuân tươi thắm những nhành mai
Tuesday, December 27, 202210:37 PM(View: 300)
Ngoái nhìn lại trong Thiền Đường Tỷ, Huynh, Muội thân thương vô cùng Ngày Lễ Thầy đều cùng chung Cố dẹp mọi chuyện, để cùng về đây
Tuesday, December 27, 20226:07 PM(View: 387)
BÀI HỌC QUÉT LÁ - Thơ: Diệu Nhân (ĐT Tánh Không Saccamento) - Lời Cổ Nhạc và Trình bày: Tâm Minh (Marc Giang) (ĐT Tánh Không Toulouse, France) -. Cổ nhạc Nam Bộ - điệu Trăng Thu Dạ Khúc
Monday, December 19, 20228:56 PM(View: 330)
Rất nhiều nghiên cứu khoa học bệnh lý đã nói rõ nếu trong thức ăn có nhiều rau, trái cây thì sẽ làm giảm được những bệnh kinh niên kể cả những bệnh tim mạch và ung thư.
Monday, December 19, 20229:26 AM(View: 250)
Monday, December 19, 20228:53 AM(View: 290)
Đê đầu vọng bái Ân Sư Tử Sinh chia cách kể từ hôm nay Ơn Thầy mang nặng đôi vai Luôn luôn nhớ mãi, ngày ngày chẳng quên !”
Tuesday, December 13, 20226:50 AM(View: 304)
Tuesday, December 13, 20226:30 AM(View: 559)
Monday, December 12, 202212:57 PM(View: 370)
Sunday, December 11, 20226:26 AM(View: 308)
TƯỞNG NIỆM ÂN SƯ:
Tuesday, December 6, 20226:24 PM(View: 454)
Lý thuyết Ba Bộ Óc của ông MacLean là một trong những lý thuyết quan trọng nhất trong ngành khoa học não bộ với những hệ quả sâu sắc hướng dẫn chúng ta nghiên cứu thêm để biết được thế nào là sự hoạt động lý tưởng của bộ óc và của con người....
Tuesday, December 6, 20228:51 AM(View: 298)
Giờ biết trầm luân hay giải thoát Đều do tu tập sáu căn này, Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân và Ý Không dính sáu trần mới thật hay.
Monday, December 5, 20227:56 AM(View: 303)
Khách qua đò, cùng “Già” quỳ xuống Chắp tay hướng, về phía xa xa Đồng ép cạn đôi dòng dư lệ Nhỏ xuống thành thơ, khóc tiễn Ông !!!
Tuesday, November 29, 202211:52 AM(View: 287)
Huynh đệ ơi ! Xin tất cả Tống Biệt hết những cặn bã quá dơ Trong Não, lũy kiếp đến giờ Tống tất cả, cho hết dơ bạn nhá !!!
Monday, November 28, 20227:24 AM(View: 314)
Học lại lớp Căn bản lần thứ hai, con mới nhận ra rằng có những điều mình cứ ngỡ rằng đã biết, nhưng khi nghe lại vẫn thấm thía và ý nghĩa vô cùng. Giờ con mới hiểu vì sao Cô đã nghe Thầy giảng về Thiền Căn bản 26 lần không chán.
Thursday, November 24, 20227:27 AM(View: 507)
Wednesday, November 23, 20228:35 PM(View: 417)
Sunday, November 20, 20221:36 AM(View: 417)
Gà Lôi ! tội nghiệp dường bao ! Nghiệp chi mà phải sanh vào Gà Lôi ? Cúi xin cầu nguyện đất trời Làm sao xui khiến người đời thôi ăn !!!
Monday, November 14, 20224:27 PM(View: 321)
Trần gian là biển khổ Không bám-víu si-mê! Hình tướng đều vô ngã Không chấp lời khen chê..! Vô thường nơi cõi tạm Chẳng có gì trường tồn Không đam-mê vật-chất! Sống thanh-tịnh tốt hơn.,,
Thursday, November 10, 202210:37 AM(View: 481)
Thế kỷ thứ 6 - Thiền phái Tỳ-ni-đa-lưu-chi Thế kỷ thứ 9 - Thiền phái Vô Ngôn Thông
Wednesday, November 9, 202210:30 AM(View: 338)
Thân này thật quá mong manh Kiếp người như sợi chỉ mành treo chuông Mong sao có người tỏ tường Thấy “Cài TĨNH LẶNG”, chỉ đường đi nhanh !
Tuesday, November 8, 20221:36 PM(View: 467)
BIÊN KHÀO: Thử Tìm hiểu Thiền Tông Việt Nam Bài 1/4: PHẬT GIÁO VÀ THIỀN THỜI CỔ ĐẠI Ở VIỆT NAM H.L. Trần Văn Đạt
Friday, November 4, 202212:40 PM(View: 400)
Các bạn ơi, các bạn nào chưa từng chơi "game” Tâm Linh như tôi, hãy bước vào cuộc hành trình này nếu nhận thấy có nhu cầu thoát khổ về thân, tâm, hoặc có nhu cầu giác ngộ, tu tập để phát huy trí tuệ tâm linh hay có nhu cầu giải thoát, khi sống thì sống an nhiên tự tại và khi ra đi thì cũng tự tại mà ra đi, các bạn cần những “game” này. ...
Friday, November 4, 202212:32 PM(View: 303)
Tu thiền tâm giác ngộ Xả bỏ tham, sân, si! Biết cuộc đời giả tạm Không vướng mắc sầu bi!
Wednesday, November 2, 202210:45 AM(View: 468)
Phật pháp là gì? Là dạy cho ta không còn so sánh phân biệt giữa đây và đó, giữa ta và người, giữa yêu và ghét, đẹp và xấu, được và mất, v.v...
69,256