HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0244 Tuệ Chiếu: CỬA GIẢI THOÁT

Tuesday, August 10, 202112:34 PM(View: 1827)

 CỬA GIẢI THOÁT

 Cửa Giải Thoát


Trong Phật giáo, giải thoát nằm trong bốn phạm vi cơ bản: (1) Nghiệp giải thoát, (2) Tâm giải thoát, (3) Tuệ giải thoát, và (4) Thân được an tịnh lâu dài khi còn sống.

Trên căn bản, vị ấy dứt trừ được ngũ chướng, thoát khỏi ba độc tham, sân, si, phá được 4 thứ lậu hoặc (Dục Lậu, Hữu Lậu, Kiến LậuVô Minh Lậu), đoạn tận đắm trước ngũ dục (tài, sắc, danh, thực, thùy), tùy miên1 không còn, và dứt trừ được 10 dây trói buộc, tức Kiết sử2.

1. Nghiệp giải thoát. - Trên phạm vi sâu xa, con người thoát khỏi sự bao vây và thúc đẩy của năng lực tập khí hay lậu hoặc vốn tiềm tàng bên trong thân, tâm, và trí tuệ của mình. Đây là năng lực tạo ra những dây trói buộc cơ bản và nồng cốt nhất trong cuộc sống con người. Chính năng lực này làm cho con người không được tự do, tự tại, và lang thang mãi trong sáu cõi (lục đạo). Trong cuộc sống hiện tại, con người bị năng lực tập khí/lậu hoặc khống chế. Trong kiếp sống kế tiếp — sau khi chấm dứt mạng căn, con người lại tái sinh vào cảnh giới khác — năng lực này cũng chi phối con người, làm cho con người không thoát ra khỏi phiền não, khổ đau, vinh, nhục, họa, phúc, nước mắt, tranh chấp và thù hận. Bao lâu năng lực này còn hùng mạnh, bấy lâu con người vẫn không thoát khỏi những cảnh buồn, vui, vinh, nhục, toại nguyện, bất toại nguyện trong kiếp sống tạm bợ. Ba nghiệp thân, lời, và ý của con người vẫn bị chúng thúc đẩychi phối. Chính vì thế, tác dụng của Ba Cửa Giải Thoát trên phạm vi sâu xa là có khả năng làm kiệt quệ năng lực tập khí hay lậu hoặc. Cuối cùng chúng triệt tiêu tập khí hay lậu hoặc khỏi thân tâmnghiệp thức. Từ đó con người mới kinh nghiệm thế nào là đắc được Niết bàn khi còn sống. Đây gọi là nghiệp giải thoát.

Ngoài ra, tùy theo quan điểm giải thoát của A La Hán đạoBồ Tát đạo, người tu thiền có khả năng nhập Niết bàn vĩnh viễn hay trở lại thế gian để phụng sự nhân sinh.

2. Tâm giải thoát. - Trên phạm vi thực tiễn trong cuộc sống hằng ngày, con người sẽ nhận ra tâm mình thoát khỏi những si mê, chấp trước, dính mắc, đấu tranh điên đảo, tranh chấp, thù hận, tị hiềm nhỏ nhặt, ích kỷ, bè phái, ngã mạn, tự tôn, và đam mê trong những thú vui trần tục thấp hèn như bài bạc, hút xách, rượu chè, trụy lạc. Nói chung là thoát khỏi bốn thứ bệnh ngã chấp, ngã kiến, ngã ái, ngã dục hay thoát khỏi bốn thứ điên đảo: vô thường, khổ, vô ngã, và bất tịnh, hoặc hai thứ thường kiếnđoạn kiến.

Con người sẽ nhận ra tâm của mình trở nên trong sạch, thanh thản, hồn nhiên, an lạc, phóng khoáng, rộng lượng, bao dung, và có đầy đủ tâm bi, tâm từ, tâm hỉ, tâm xả với tất cả mọi người chung quanh hay với tất cả chúng sanh. Thấy như thật, biết như thật không bao giờ xa vắng tâm giải thoát. Cả hai là nền tảng tâm giải thoát. Dù sống trong đời, bị ràng buộc nhiều về vấn đề kinh tế, xã hội, trách nhiệm gia đình, và những nhiệm vụ công dân, tâm vị ấy vẫn không dính mắc với đời. Đây gọi là tâm giải thoát. Tâm này là nền tảng giải thoát của tuệ, thân, và nghiệp thức.

3. Tuệ giải thoát. - Trên phạm vi trí tuệ, con người sẽ không còn bị ràng buộc hay bị cột trói, hoặc bị chi phối bởi những thứ trí ngu si, đen tối, chậm chạp, cùn nhụt, nông cạn, ấu trĩ, mê tín, chấp trước, yếu đuối, luôn luôn dựa trên ý thức phân biệttrí năng suy luận nữa. Trí tuệ con người trở nên trong sáng, linh hoạt, bén nhạy, minh mẫn, sâu sắc, chủ động; có chánh kiến, chánh niệm, và chân trí. Chánh trí hay trí tuệ hoàn hảo (perfect wisdom) của con người lúc nào cũng hiện hữu trong 4 oai nghi. Con người thấu suốt được nguồn cội các quy luật nhân quả nghiệp báo, quy luật vô thường, quy luật xung đột, quy luật vô ngã, quy luật duyên sinh, quy luật như huyễngiả danh, giả có, tụ, tán, ly, hợp, thành, trụ, hoại, không; sanh, trụ, dị, diệt. Nói chung, con ngườinhận thức mới về dòng sinh diệt vạn hữu trong đó có thân, tâm, và những gì con người sở hữu hay con người liên hệ như bà con ruột thịt, xa gần, quê hương, đất nước. Con người không còn bị ảnh hưởng hay bị dao động bởi những cái nhìn thiển cận, mê tín, dị đoan, chấp trước, dính mắc theo truyền thống thế gian. Những khái niệm “Ta” và cái “của Ta” bị triệt tiêu. Từ trên cơ sở này con người phát triển được trí tuệ tâm linh sâu sắc trên nhiều mặt: từ trực giác trí (intuitive knowledge) đến siêu việt trí (transcendental wisdom), hay Nhất thiết trí, tức Toàn trí (All Knowledge); có những tầm nhìn xa, trông rộng bằng những trực giác bén nhạy, có cơ sở khoa học. Đây gọi là tuệ giải thoát.

4. Thân an tịnh. - Trên phạm vi sống trong cuộc sống hiện thực, con người kinh nghiệm các căn thanh tịnh, thần sắc trong sáng, thân được khỏe mạnh, ngăn ngừa hay tự chữa khỏi được bệnh tâm thể; không dính mắc về thân; đạt được nhân chứng; chủ động được nghiệp thức trước khi từ giả cõi đời. Đây là thân được an tịnh, thoát khỏi những ràng buộc về chấp thân năm uẩn

Đó là bốn phạm vi giải thoát cơ bản mà qua một trong Ba Cửa Giải Thoát người tu thiền sẽ kinh nghiệm được. Tuy nhiên, đây là trên mặt lý thuyết. Trên mặt thực hành để đạt được giải thoát thật vô cùng khó khăn. Vì muốn đi vào một trong ba cửa này, người thực hành phải trải qua hai kinh nghiệm căn bản:

Một là thông suốt cốt lõi ba nguyên lý Không, Vô Tướng, Vô Nguyện. Hai là kinh nghiệm nhận thức không lời để thể nhập một trong ba loại Định: Không Định, Vô Tướng Định, Vô Nguyện Định.

Ý NGHĨA CỬA GIẢI THOÁT

Hỏi: - Ý nghĩa Cửa là gì?

Đáp: - Trên mặt tâm linh trong Thiền Phật giáo, Cửa là ẩn dụ dùng để chỉ lối vào hay nơi ta phải đi qua hoặc điều mà ta phải ứng dụng hay pháp mà ta phải thực hành để đạt được những phương diện siêu vượt (transcendental aspects) trên các mặt thân, tâm, và trí tuệ.

Hỏi: - Ý nghĩa dụng ngữ (expression) “Cửa Giải Thoát” là gì?

Đáp: - Nếu phát tâm đi theo Con Đường Bồ Tát, dụng ngữ “Cửa Giải Thoát” dùng để chỉ cho phương pháp thực hành tác dụng đưa đến giải thoát tâm, thức, trí, thân con người khỏi những kềm tỏa của tập khí và khổ đau, phiền nãocon người đã trải qua kinh nghiệm trong cuộc sống hiện tại; chuẩn bị cho kiếp sống tốt đẹp trong tương lai. Còn phát tâm đi theo Con Đường A La Hán, toàn bộ tâm, thức, trí, và thân của ta chẳng những thoát khỏi mạng lưới bao vây của bốn nhóm lậu hoặc, gồm vô minh, dục, hữu, kiến trong kiếp hiện tại mà còn đưa đến chấm dứt kiếp tái sinh trong tương lai.

Hỏi: - Xin giải thích thêm về tác dụng đưa đến giải thoát tâm, thức, trí, và thân. Bốn phần này có khác với đề mục phạm vi giải thoát ở phần trước đã có nêu rồi không?

Đáp: - Không khác. Tuy nhiên, cũng xin bổ túc thêm cho rõ nghĩa. Tác dụng của “Cửa Giải Thoát” như sau:

Thứ nhất là đưa tâm con người thoát khỏi những cảnh lo âu, phiền muộn, sầu khổ, vui sướng tạm bợ, chấp trước, bám chặt hay dính mắc trước tất cả đối tượng của mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, và thân xúc chạm trong cuộc sống hằng ngày hiện nay. Nếu được như thế, tâm con người trở nên tỉnh ngộ, rồi giác ngộ. Con người không còn bị ràng buộc bởi những dính mắc vào các tướng. Bồ đề tâm ngày càng phát huy rộng lớn. Mạng lưới vô minh, vị kỷ, cá nhân chủ nghĩa, sống chỉ biết lo cho mình mà quên hết người chung quanh không còn bao phủ tâm nữa. Tâm trở nên thuần tịnh, thanh thản, an vui, phóng khoáng, rộng lượng, hòa hợp, cỡi mở, rộng rãi với tất cả mọi người. Tinh thần hướng đến các Ba la mật được kiện toàn trong tâm. Tâm không còn huân tập hay xông ướp thêm tập khí/lậu hoặc mới, đồng thời có khả năng loại dần tập khí hay lậu hoặc cũ. Đây là yếu tố quan trọng để chuyển đổi nghiệp thức con người trong khi còn sống; hỗ trợ cho năng lực trong sạch, thuần tịnh của nghiệp thức trước khi mạng căn chấm dứt trên cõi đời tạm bợ.

Thứ hai là đưa thức (tức ý thức) con người thoát khỏi dính mắc đối tượng để trở nên thuần tịnh. Trí năng hoàn toàn tỉnh ngộ. Đây là nguyên tắc tạo ra định lực, đồng thời tạo ra năng lực trong sạch cho ý thức. Trong khi còn sống, tự ngã hoàn toàn ở trong trạng thái thanh tịnh. Thấy như thật, biết như thật, nghe như thật không xa lìa trong bốn oai nghi. Khi tâm và thức trong sạch đưa đến thân và tâm được hài hòa cùng nhau. Môi trường sống không còn gây chướng ngại cho thân và tâm. Những chấp trước, dính mắc, si mê, điên đảo đều bị loại bỏ.

Nhờ thường xuyên sống trong trạng thái ý thức trong sạch, sau khi mạng căn chấm dứt, con người có khả năng chủ động nghiệp thức của mình trước khi lâm chung. Nói theo Thiền, đây là người tu đạt được trạng thái nhân chứng.  Tánh giác đã thực sự hiển lộ vững chắc.

Thứ ba là đưa trí thoát khỏi những lập luận, suy nghĩ, quan niệm, tính toán, nhận định theo truyền thống thế gian hoặc theo tình cảm hay tâm lý bất thường riêng biệt của cá nhân; từ đó tuệ trí (insight) được mở rộng, đưa đến chánh trí. Con người sống biết đủ và lúc nào cũng hướng thượng, cầu tiến; phát huy tinh thần tự lợilợi tha để hoàn tất sự nghiệp phụng sự nhân sinh theo tinh thần Bồ tát đạo.

Thứ tư là đưa thân đến trạng thái khỏe mạnh, da dẽ hồng hào, trong sáng, và ngăn ngừa hay dứt trừ được bệnh tâm thể. Năng lực hoạt động của thân trở nên linh hoạt, tháo vác, nhanh nhẹn. Thân hài hòa cùng tâm.  Phong thái của thân trở nên chững chạc hơn. Nhịp hoạt động để phụng sự nhân sinh trong các bối cảnh gia đình, xã hội, và cộng đồng được phát huy cao hơn và có nhiều hiệu quả. Trong cuộc sống đa dạng hiện tại, thân hòa hợp dễ dàng để thực hiện đầy đủ lý tưởng Bồ tát.

Tóm lại, dụng ngữ “Cửa Giải Thoát” dùng để chỉ cho phương pháp thực hành tác dụng đưa đến giải thoát tâm, thức, trí, thân con người khỏi những kềm tỏa của tập khí/lậu hoặc, và khổ đau, phiền não.

 

Chú Thích

1.     Tùy miên (anusaya), Tùy là đi theo, miên là ngủ. Nó là những phiền não hay đam mê ngủ ngầm (dormant passions) trong tâm.  Lục tùy miên gồm: tham, sân, si, vô minh, kiến, nghi.
2.     Mười kiết sử là:

Thân kiến (sakkāya-ditthi),
Hoài nghi (vicikicchā),
Giới cấm thủ (silabata-parāmāsa)
– Tham đắm vào cõi dục (kāma-rāga)
Sân hận (vyāpāda),
– Tham đắm vào cõi sắc (rūpa-rāga),
– Tham đắm vào cõi vô sắc (arūpa-rāga),
– Mạn (māna),
Trạo cử vi tế (uddhacca),
– Si vi tế (avijjā).

Chép lại từ bài giảng và bài đọc thêm của Hòa Thượng Thích Thông Triệt.

Tuệ Chiếu

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Monday, May 20, 20247:35 AM(View: 42)
Vị tu, khi đã ĐÁO BĨ NGẠN Liền tức khắc, cạn hết cả nguồn Tất cả phương tiện, bè, ghe, xuồng Bỏ lại bến, buớc luôn lên bờ!!!
Monday, May 20, 20247:20 AM(View: 242)
Thở là nguồn sống của sanh linh Hơi thơ là thọ mạng của mình Hơi thở đăng trình vô, ta biết! Hơi thở ra, triệt để lặng thinh!
Tuesday, May 14, 20243:46 PM(View: 306)
PHẢI CHĂNG LÀ ĐỊNH MỆNH? PHẢI CHĂNG SỐ MẠNG ĐÃ AN BÀI? ĐỊNH MỆNH, CÓ HAY KHÔNG? ĐỊNH LUẬT NHÂN QUẢ - NHÂN QUẢ, CÓ THAY ĐỔI ĐƯỢC KHÔNG?
Tuesday, May 14, 20243:43 PM(View: 118)
Ngày rằm trăng sáng lung linh Cỏ cây hoa lá, trông xinh đẹp nào! Lòng em sao thấy nao nao, Phật Đản lại đến, dâng trào niềm vui .
Tuesday, May 14, 20243:39 PM(View: 116)
Mừng Phật đản quay trở về tĩnh lặng Nhớ ơn Ngài gieo hạt giống từ bi Trong nước biển chỉ toàn là vị mặn Pháp của Ngài , vị Giải Thoát tử sinh !
Wednesday, May 8, 20243:52 PM(View: 239)
Gốc rễ của khổ đau nằm ở việc tìm kiếm sự thỏa mãn lâu dài từ những thứ không thể cung cấp sự thỏa mãn lâu dài. Sự thấu hiểu này không chỉ là bước đầu tiên trong hành trình thoát khổ mà còn là chìa khóa mở ra cánh cửa giải thoát, dẫn lối đến sự bình an và giác ngộ.
Wednesday, May 8, 20247:37 AM(View: 122)
Một sáng trời xanh mây trắng bay. Cả đời lo nắm nước trong tay. Sẽ mang được gì về bên ấy. Một cõi đi về, ai có hay!
Saturday, May 4, 20248:42 AM(View: 161)
Bài thơ viết, về TÌNH CỦA MẸ Dù tu Thiền, Tâm nhẹ từ lâu Nhưng hôm nay, bỗng thấy trong đầu Sức nặng nào, có thể so được!!!
Saturday, May 4, 20248:26 AM(View: 152)
Đã sống trong cõi tần ai Mấy ai tránh khỏi mượn vay, nghiệp trần Lũy kiếp, ta đã ngu đần Hôm nay Sám Hối, trả lần nghiệp vay
Wednesday, May 1, 202411:16 AM(View: 148)
Hôm nay 30 tháng 4 , 2024 kỷ niệm 3 năm ngày Thiền Đường Tánh Không bị cháy, đọc lại bài KINH LỬA CHÁY
Sunday, April 28, 202410:08 AM(View: 151)
Tôi già! thấy ai cũng già! Cho nên Lão xin thiết tha gọi mời Thương thân cát bụi cõi đời Ăn uống cẫn thận, thân đời khỏe nghe!
Sunday, April 28, 20249:12 AM(View: 130)
Ai Chê cũng chẳng giận, Ai khen cũng chẳng ưa, Mỗi ngày chẳng nắng mưa Hỏi : Hỏi đã THƯỜNG chưa ?
Wednesday, April 24, 202410:37 AM(View: 182)
Nếu như ta tâm niệm 5 điều này mỗi ngày, chắc chắn ta sẽ luôn là một công dân tốt, một phật tử thuần thành. Tâm niệm 5 điều này mỗi ngày chắc chắn sẽ giúp ta "thành công" trên con đường tu tập. Hóa ra "bí quyết" của Đức Thế tôn không quá khó, có phải không? Các bạn thử xem nhé!
Monday, April 22, 20249:03 AM(View: 192)
Vô tướng vô tâm thị Bát Nhã Chân Kinh vô tự ngộ Chân Như Trăng rằm vằng vặc soi đầu núi Hiển lộ toàn chân tỏa Diệu Như…
Monday, April 22, 20248:29 AM(View: 133)
TÂM , là một Cõi Đi - Về __ TÂM sanh vạn pháp, tứ bề đông tây...__ Vạn pháp rồi cũng về đây __ Cuối cùng cũng từ TÂM này, mà thôi
Monday, April 22, 20247:52 AM(View: 144)
Mắt là cửa sổ tâm hồn Măt mang rác rến đem dồn vào Tâm Mắt nhìn thì căng cái Tâm Tâm căng, tức là cái Tâm bị đì
Monday, April 15, 20244:58 PM(View: 664)
Trong tất cả mọi sắc thái mọi hoàn cảnh, mọi môi trường của đời sống qua thân, thọ, tâm, pháp đều có một cách thực hành giống nhau: thứ nhất tuệ tri như thật, thứ hai quán sát, khai triển cái tâm mình rộng ra là mình như vậy, người khác cũng như vậy và tất cả cái đang là đó đều sanh diệt, sanh diệt để không dính mắc với cái đang là và thứ ba là an trú chánh niệm như vậy, biết rõ như vậy là như vậy thì tâm mình dừng. Cho nên toàn thể ba bước đều sử dụng quán, định, tuệ hay là giới, định, tuệ cũng nằm trong con đường tu theo Kinh niệm xứ...
Sunday, April 14, 20249:09 PM(View: 213)
Đời người, như một dòng sông Thân như chiếc Lá, trên dòng nổi trôi Lá trôi mà chẳng tới nơi Như dòng định mênh cuốn lôi kiếp người ...
Sunday, April 14, 20248:51 PM(View: 211)
Đêm Hoa Đăng lung linh ánh nến Rực rỡ như vạn ánh Tinh Cầu Thiền Đường tợ không gian tròn bầu Chẳng khác nào đây là CUNG QUÃNG! ...
Monday, April 8, 202411:22 AM(View: 204)
TÂM XUẤT GIA Tâm ta nay đã xuất gia Dù rằng thân xác ở nhà quanh năm Xuất gia ở tại cõi Tâm Chùa là phương tiện, diệt mầm đa ngôn ...
Thursday, April 4, 20248:45 AM(View: 302)
Mỗi năm, chỉ một ngày Cùng nhau hẹn về đây Là một ngày trọng đại Tự tại bước chân về
Wednesday, April 3, 20248:12 PM(View: 266)
LUYỆN TÂM THANH BÌNH Tu hành thường lên núi cao Tránh cảnh phồn hoa rộn rịp Sợ rằng sẽ tạo nên dịp Tâm bị dính mắc cảnh trần ...
Wednesday, April 3, 202412:24 PM(View: 236)
Tuệ Huy trình bày chủ đề: Về ý nghĩa của Yoniso manasikāra - NHƯ LÝ TÁC Ý ngày 24 tháng 2, 2024 tại Thiền Đường Tánh Không nam Cali
Wednesday, April 3, 202412:11 PM(View: 197)
Tu không phải để "ĐƯỢC" mà là giúp ta "MẤT"..... Có chăng, cái "ĐƯỢC" duy nhất mà việc tu tập mang lại cho ta, đó là có được cái Tâm An - viên ngọc quý mà không bạc tiền nào có thể mua được.
Wednesday, March 27, 202411:42 AM(View: 318)
Giơ tay bắt ngọn gió đùa. Gió đâu! Chỉ thấy ngón thưa tay trần. Rõ ràng gió thổi rần rần. Gió chẵng bắt được, tay trần vẫn không...
Wednesday, March 27, 20247:38 AM(View: 424)
Lòng vui sướng vô cùng, sao lạ!. Tâm nhẹ như nắng Hạ pha Xuân. Tinh thần ta phấn chấn vô cùng. Có phải do những lời thăm hỏi?
Tuesday, March 26, 20245:01 PM(View: 324)
Nhà tôi, với những góc vườn. Lặng im, nho nhỏ, dễ thương lạ thường. Góc đây, là góc NỤ THƯƠNG. Hoa đua nhau nở, như đương mĩm cười...
Tuesday, March 26, 20242:55 PM(View: 287)
Muốn vượt qua được chướng ngại. Trước hết phải tập nhảy dài, nhảy cao! Đầu tiên tập nhảy qua hào, Qua mương, rảnh, không dùng sào chống, nghe!
Tuesday, March 19, 202411:52 AM(View: 608)
Chuyển đổi tâm, đó là trí tuệ và đó là con đường của Thiền Quán. Tuy tạm nói là Thiền Quán nó cũng là Thiền Tuệ mà cũng là Định và cũng là Giới nữa, khi mình biết sai mình chuyển đổi tốt hơn thì đó là Giới rồi. Khi mình thiên vị, mình ghét ai thì tâm mình không có khách quan, mình chuyển đổi lại cái thấy khách quan thôi thì đó là Vipassana là thiền Tuệ. Khi mình khởi ra cái ý muốn nói hay muốn làm một việc gì không đúng, mình dừng lại liền thì cái đó là Định rồi...
Tuesday, March 19, 202411:47 AM(View: 337)
Nhìn lên trống rỗng bầu trời. Cao xanh lồng lộng, không lời lặng thinh. Như qua biên giới tử sinh. Như đang thể nhập tâm linh tròn đầy.
Tuesday, March 19, 20248:50 AM(View: 377)
Tuệ Huy trình bày chủ đề: NỘI DUNG chính của TỨ THÁNH ĐẾ: 3 CHUYỂN - 12 HÀNH TƯỚNG Powerpoint/SLIDES bài giảng - VIDEO - và bài kinh liên quan đến bài học
Wednesday, March 13, 20241:10 PM(View: 572)
Wednesday, March 13, 20241:02 PM(View: 397)
Đời người như chiếc lá. Theo phong ba lìa cành. Rơi vào lòng đất lạnh. Xong rồi, cuộc tử sinh...
Wednesday, March 6, 20249:44 AM(View: 885)
Làm việc tốt và chỉ nhắm đến bào mòn cái Ta và đoạn trừ cái Tham. Và sau cùng, tu Phước mà thiếu tu Huệ, thiếu thực tập thiền định theo thánh giáo Như Lai, thì mãi mãi chìm đắm trong sanh tử.
Tuesday, March 5, 20247:23 PM(View: 365)
Kiến thức này có ích lợi khi đọc vào tạng kinh Nikaya vì Đức Phật là bậc thầy về việc sử dụng các ẩn dụ để dạy cho chúng ta hiểu các khái niệm rất khó nắm bắt ví dụ như Samsara và Nibbana.
Tuesday, March 5, 20245:45 PM(View: 366)
Tự động cải thiện ảnh của bạn bằng AI. (Trí thông minh nhân tạo) Đơn giản chỉ cần tải lên và trải nghiệm kết quả ngay lập tức
Monday, March 4, 202411:09 AM(View: 440)
Tôi chỉ là người “Ở ĐỢ” Trong thân tạm bợ cõi đời Dẹp Tâm còn lắm nỗi trôi Mỗi giây, mỗi phút không ngơi
Thursday, February 29, 20241:39 PM(View: 433)
Tất cả đều do Nhân Duyên mà sanh khởi lên, Chúng sẽ mau chóng dễ dàng cũng do Nhân Duyên mà đoạn diệt. Tất cả phơi bày thật rõ ràng như thế như thế: Cái gì có bản chất sanh ra, cái đó có bản chất đoạn diệt! Nhưng Xả này tồn tại. Đây là pháp môn vô thượng căn tu tập.
Monday, February 26, 20249:07 PM(View: 308)
Tâm phàm phu chứa đầy dấu HỎI ( ? ) Cùng dấu THAN ! Nhưng không dấu THÔI ( ./ ) Nên bao kiếp vẫn còn nổi trôi Trong “Lục Đạo”, luân hồi sinh tử.
Sunday, February 18, 20248:48 PM(View: 711)
Chùa đông người vang vọng tiếng cầu kinh Chợ Tết Hội Xuân, trăm hoa khoe sắc Bol-sa diễn hành, điểm tô muôn mặt Mừng Xuân đón Tết về, đượm thắm tình.
Thursday, February 15, 20244:58 PM(View: 627)
Thiền trong Xuân hay Xuân trong Thiền. Tết đến, Xuân về... Rồi lại đi! Còn lại trong ta những ảnh hình... Năm nào cũng chỉ sống như thế, Biết đến bao giờ thoát được ra?
Tuesday, February 13, 20241:03 PM(View: 414)
PHÁT LÒNG TỪ BI Làm sao phát lòng TỪ BI ? Để Từ Bi dẫn ta đi hết đường Xin hãy luôn luôn, thường thường Nhìn thú bị giết! Máu đương chang hòa! Trước cảnh giết! Thú thét la! Từ bi sẽ phát, nếu mà xót thương
Tuesday, February 13, 20241:03 PM(View: 351)
NGHINH XUÂN, Mai vàng khoe sắc trổ, ĐÓN TẾT, rực rỡ đóa Hồng Đào, Nhân gian pháo nổ đón chào, THIỀN VIỆN nghi ngút ngạt ngào khói hương.
Thursday, February 8, 20241:13 PM(View: 471)
Như một truyền thống: Kính mời Chư Tôn Thiền Đức,Thân mời quý Cô Bác, quý anh chị Thiền Sinh cùng Gia Đình và tất cả Thân Hữu cùng về THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG 13071 Brookhurst St., Suite 197 - Garden Grove, CA 92843 10 giờ sáng ngày chủ nhật mùng 2 TẾT (nhằm 11 tháng 2, 2024) chúng ta cùng nhau LỄ PHẬT, chúng ta cùng nhau MỪNG XUÂN MỚI. Hoặc quý vị có thể tham dự trên ZOOM theo LINK
Wednesday, February 7, 20249:56 AM(View: 647)
"Ý Như Vạn Sự" Là tác Ý sâu để nhận ra cái tánh Như của Vạn Sự. Là cho lối sống tùy duyên thuận pháp, thõng tay vào chợ giữa giòng đời, Là cho phép vạn sự tự vận hành theo nguyên lý của chính nó, Là vô ngã vì không có chủ ý mong muốn vạn sự theo ý của chính mình.
Wednesday, February 7, 20249:19 AM(View: 376)
Có bạn, tôi đi giửa cuộc đời vững chải, thong dong, không bị gió đời đánh gục. Có bạn, tôi thêm sức mạnh đối diện cùng bệnh khổ. Có bạn vào giờ phút cuối đời, khi không có ai ngay cả những người tôi thương yêu nhất, không còn gì kể cả những gì tôi quý giá nhất, chỉ còn lại bạn cùng tôi đi qua cửa tử. Sẽ không có ai hết. Trừ bạn, bạn hiền của tôi.
Tuesday, February 6, 20249:53 AM(View: 453)
Mùa xuân là khởi đầu, là hy vọng. Lời chúc đầu xuân đến với bạn vào những thời khắc chuyển giao một năm mới đều là những lời tốt đẹp. Chúc thành công, may mắn. Chúc mọi sự an lành. Chúc ước mơ thành hiện thực. Chúc phú quý đại lợi. Chúc an khang thịnh vượng. Và dễ thương nhất là lời chúc " Vạn sự như ý ".
Monday, February 5, 202410:51 AM(View: 288)
Xuân về mến chúc bạn hiền Sống đời An Lạc -như nhiên hài hòa Tâm hồn thanh thản thong dong Thương đời ,mến đạo -chung lòng dựng xây
Monday, February 5, 202410:47 AM(View: 289)
Xuân về trong chốn Thiền môn Thiền sinh khắp chốn đồng bôn tập về Cùng nâng ly rượu Bồ Đề Cùng nhau tất cả hướng về Ân Sư
Tuesday, January 30, 20246:36 PM(View: 419)
Tết nay xin chúc bình an Xuân về đem lại muôn ngàn niềm vui Mọi người chia xẻ ngọt bùi Hài hòa cuộc sống, lau chùi tâm linh.
Thursday, January 25, 20242:24 PM(View: 578)
Đừng kéo lê cuộc đời mình với những tính toán, âu lo. Hãy tự cho mình một cơ hội có một không hai trong đời: Thiền, bạn sẽ không bao giờ nuối tiếc, vì chắc chắn bạn sẽ có được cái Tâm An - viên ngọc quý mà không bạc tiền nào có thể mua được…
Monday, January 22, 202412:18 PM(View: 340)
Mỗi ngày “ bỏ ống”, vài mươi phút Đứng đi tích trữ, vài mươi giây Tâm ta sẽ chứa đầy AN TỊNH Cứ vậy, ta sẽ được bạc nghìn !
Monday, January 22, 202412:11 PM(View: 1473)
Sát sinh hại vật làm vui thú Nghiệp duyên quả báo, sẽ không lường !
Monday, January 15, 20248:50 AM(View: 868)
Mừng Xuân đón Tết Giáp Thìn Niềm vui đầy ắp trong tim mọi người Trẻ thơ luôn nở nụ cười Hương Xuân tỏa khắp đất trời tĩnh im
Sunday, January 14, 20249:17 AM(View: 422)
Người từ cát bụi tới đây Về đâu ai biết ? mai này hóa thân!
Tuesday, January 9, 20247:20 PM(View: 520)
Chữ định là samādhi, được định nghĩa là citta ekkagatta. Citta này có nghĩa là tâm. Ekkagatta này tách ra làm đôi có chữ ekka nghĩa là “một” còn gatta thì giống như động từ “to go” trong tiếng Anh có nghĩa là đi tới. Như vậy ekkagatta nghĩa là cái tâm của chúng ta nó đi tới cái trạng thái chỉ có “một”. Tuy nhiên, cái yếu tố một của citta ekkagatta này chỉ là yếu tố cần thôi chứ chưa có phải đủ của định trong Phật giáo.
Monday, January 8, 20244:39 PM(View: 436)
Ni Sư về Thiền Viện Chân Như Cho chúng con chiêu thức tuyệt vời Nhắm mắt nhìn, tâm thấy trống rỗng Mỡ mắt nhìn ra thấy rỗng không
Sunday, January 7, 20248:19 AM(View: 388)
Cung kính lạy Ngài HUỆ NĂNG Xin chứng minh, cho Thiền Đăng con ngời!!! Kính đê đầu bái lạy Người Kính xin Ngài độ suốt đời Tánh Không
Monday, January 1, 202412:28 PM(View: 399)
Mùa Xuân này, buồn lắm người ơi Tổ Đình tôi thiếu vắng một Người Một vị Thầy! muôn đời khả kính Thầy tôi đó ! nay có còn đâu !
Monday, January 1, 202411:20 AM(View: 655)
CHÚC cho mọi người vui đón Xuân MỪNG năm mới đến dịp cuối tuần NĂM nay vui Tết, xin kính chúc MỚI đẹp muôn điều đến với Xuân
Tuesday, December 26, 202310:36 AM(View: 505)
Có gì đâu vướng mắc Ta bà Nhớ lời thầy dạy-sáng ngời trong tâm "Qua dòng nước, bàn chân không dính nước" "Sống trong đời - Định huệ chẳng rời ta"
Tuesday, December 26, 202310:31 AM(View: 842)
ĐỜI KHỔ, chuyện khủng kinh sao tả Thân VÔ THƯỜNG kể cả vạn sinh Chỉ có CĂN NHÀ TÂM LINH Tự ta tu học, CHÍNH MÌNH ngộ ra!
Sunday, December 24, 20232:18 PM(View: 391)
“ Dòng xúc cảm viết đầy trang giấy Ngồi nhớ Thầy, từ bấy đến nay Giữa lòng Tổ Đình đong đầy Cuộc đời pháp lữ của Thầy độ nhân “
Wednesday, December 20, 20237:49 AM(View: 487)
Kho tàng là Phật tánh trong mỗi chúng sanh, là khả năng giác ngộ. Khi thật sự giác ngộ rồi, thì không ai còn chạy đi tìm cầu hạnh phúc ở bên ngoài. Kho tàng là Tánh Giác trong mỗi con người, là khả năng thành Phật. Mà một khi đã thành Phật thì vượt thoát mọi đau khổ, buồn vui.
Monday, December 18, 202312:08 PM(View: 514)
Tình nghĩa hai Thầy trò đã vượt Qua lằn ranh giới của đời thường Mới khiến những lời thơ của con Bật lên thành tiếng khóc thương Thầy !!!
Wednesday, December 13, 202310:32 AM(View: 810)
Sau khi chứng ngộ Đức Phật đã đi bộ đến khu Vườn Nai để giảng cho năm anh em tôn giả Kiều Trần Như những bài pháp đầu tiên, trong đó có bài kinh Vô Ngã Tướng. Trong bài kinh này, Đức Phật phân tích các thành phần ngũ uẩn của một người gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức và chứng minh rằng chúng đều vô thường, khổ và do đó không thích hợp để đồng nhất với một "ngã" (attan). Trong khi nghe bài kinh này, tâm của nhóm năm vị được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không còn chấp thủ.
Monday, December 11, 20238:17 AM(View: 425)
“Ơn Thầy báo mộng năm xưa Thuốc trong mình đó, sao mua ngoài nầy”
Sunday, December 10, 20234:48 PM(View: 862)
Một pháp Thiền cho thời hiện đại Có những điểm đặc sắc nói trên, nhưng thực ra dòng Thiền Tánh Không chính là sự khai triển hiện đại của truyền thống Thiền nguyên thủy của Phật giáo. Thiền sinh tu tập pháp “không lời” bằng những cách quen thuộc như “không nói thầm trong não”, “không định danh đối tượng”, “không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng”
Wednesday, December 6, 20232:33 PM(View: 624)
Thầy mình, một vị Thiền Sư Tánh Không hiển lộ, tướng như mây trời. Kinh ! Người không nói một lời Mà như đã nói vạn lời Tâm Kinh.
Wednesday, December 6, 20239:49 AM(View: 481)
Lần đầu tiên con được duyên lành về thăm xứ Phật. Được đặt chân tới Ấn Độ nơi mà con hằng ao ước một lần trong đời con có thể viếng thăm.
Tuesday, December 5, 202312:51 PM(View: 1176)
Ngày Lễ Tạ Ơn là ngày sum họp gia đình và cũng là ngày bắt đầu mùa lễ hội rộn ràng kết thúc năm cũ sắp qua và chào đón năm mới sắp đến ở Hoa Kỳ.
Tuesday, December 5, 202311:46 AM(View: 1161)
Theo lịch sinh hoạt của Đạo tràng Nam Cali thì hôm nay là một ngày nhập thất chuyên tu tại Tổ đình Tánh Không. Tuy nhiên ngày hôm nay đặc biệt có thêm buổi lễ quy y cho hai bạn đồng tu là Lê Văn Hoàng và Trương Thùy Thanh Trúc. Hai bạn này là những thành viên mới của Đạo tràng Nam Cali.
Sunday, December 3, 20238:28 AM(View: 473)
Tuy chưa một lần hội ngộ Tiếng vang Thầy lồng lộng giữa hư không Một ngọn lau gầy còm cỏi Ngã xuống, chấn động cả thiên thu
Tuesday, November 28, 20239:53 AM(View: 479)
Nín thinh, không lộ nét đau. Miệng điểm nụ cười ngọt ngào lắm thay! Một câu nói, nay mới hay: “Thân đau, Tâm chẳng đau” đây chính là!
Monday, November 27, 202310:44 PM(View: 761)
Đại duyên đã đến với NHƯ VÂN. Ly gia cắt ái, giải thoát cần. Tâm Quan tỉnh ngộ, đời biển khổ. Tánh Không cội phúc, trọn Tứ Ân.
Monday, November 27, 202312:38 PM(View: 622)
Hành trình này rất ích lợi cho sư tu tập vì cảm thấy gần gũi Đức Phật hơn vì Ngài cũng là một người bình thường tuy là Hoàng tử mà đã bỏ hết để trải nghiệm nhiều cách tu trước khi Đại giác ngộ.
Monday, November 27, 202312:31 PM(View: 710)
Chuyến đi hành hương nầy 50 người mà con chưa quen 46 người....và con thật vui được gặp những bạn mới rất dễ thương, thanh tú, dễ chịu làm cho cuộc hành trình rất vui vẻ. Con xin cảm ơn Cô đã không ngại tổ chức chuyến đi nầy để mở mắt chúng con trên con đường tu
Monday, November 27, 202312:21 PM(View: 451)
Những ngày đầu đến đây, trên đường mắt thấy tai nghe những cảnh đời khốn khó, ngạc nhiên là tiếng niệm Phật và chuông cũng phát ra từ đây! Con thầm nghĩ, nếu mình đến đây để cầu xin, van vái thì mình và họ chẳng khác gì nhau đâu, có khác là khác về hình tướng bên ngoài mà thôi.
Monday, November 27, 202312:13 PM(View: 497)
Mười hai ngày hành hương đã qua đi nhanh chóng. Bây giờ, ngồi ở nhà, con có cảm tưởng như đã trải qua một giấc mơ. Cũng may nhờ những hình ảnh trong điện thoại, nên biết chắc mình không mơ. Giấc mơ hành hương đất Phật đã đủ duyên nên thành tựu.
Monday, November 27, 202312:06 PM(View: 533)
Từng thánh tích con đi qua gợi nhớ lại cuộc đời người cha của con. Người đã từ bỏ tất cả, chấp nhận gian khổ để tự mình tìm kiếm con đường giải thoát. Ngài giác ngộ, giáo hóa chúng sinh.
Monday, November 20, 20239:11 AM(View: 546)
Hôm nay Giổ Thầy, nhớ lại Chẳng thấy bụi phấn của ai bay bay Mắt như “ ươn ướt” “ cay cay”! Tâm ta đang đong tràn đầy nhung nhớ !!!
Monday, November 20, 20238:29 AM(View: 640)
OHBM: là chữ viết tắt của Organization for Human Brain Mapping. Năm nay là năm thứ 16, mỗi năm họ tổ chức đại hội tại một quốc gia khác nhau. Số người tham dự rất đông, khoảng trên 3000 người đủ mặt từ các nước, đa số là người trẻ, trong đó đăc biệt chỉ có một thầy tu.
Sunday, November 12, 202310:41 AM(View: 822)
CON LÀ LẠC - TỊNH Kính dâng TẤM LÒNG đệ tử nhớ ơn THẦY mình !
Sunday, November 5, 20238:10 AM(View: 519)
Hôm nay đây, được nhân duyên đải Gặp vị Thầy soi sáng Tâm trần Thầy còn chỉ biết bao nhiêu lần Đường nào đi, và nơi nào đến !
Thursday, November 2, 20239:55 AM(View: 612)
chỉ trong 9 ngày qua đã có 17,823 lượt xem, 248 like và rất nhiều comment của huynh đệ khắp nơi thương quý Thầy
Wednesday, November 1, 20234:23 PM(View: 914)
Lời ngõ: Trong kỳ kết tập kinh điển lần thứ ba khoảng 236 năm sau khi Phật nhập diệt, Ngài Mục Kiền Liên Tu Đế (Moggaputta Tissa) đã định nghĩa Định là Nhất tâm (citta ekkagatta). Định nghĩa này khiến cho việc thực hành Thiền định về sau bị sai lệch và nhầm lẫn với các loại thiền ngoại đạo. Bài viết này được phiên tả lại từ bài giảng của Tuệ Huy trong buổi sinh hoạt Đạo tràng của Nam Cali.
Wednesday, November 1, 20233:50 PM(View: 498)
Trâu tôi, là Trâu Điên Không hiền, mà quá dữ Nhưng cũng phải chịu thua Theo cách chăn trâu này!!!
Monday, October 30, 20238:18 AM(View: 759)
Người thực hành tứ niệm xứ là người: 1. Đang thực hành con đường độc nhất đưa tới sự thanh tịnh, trí tuệ, và giải thoát cho chính mình. 2. Là người biết kiểm soát những thứ có thể kiểm soát (tức là thân, thọ, tâm pháp) và biết không cần kiểm soát những thứ không thể kiểm soát (tức là sắc thanh hương vị xúc pháp)
Thursday, October 26, 20237:10 PM(View: 800)
Hôm nay thắp nén hương Tâm Khóc người tiểu đệ, lòng thương miên trường Nay đệ đã thoát vô thường Nguyện hương linh sớm về nương Phật Đài
Tuesday, October 24, 202312:19 PM(View: 1048)
Thu về lá rụng Cây rồi nghỉ đông Đời người mùa thu Biết đổ về đâu.
69,256