HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Thích Không Chiếu: : THIỀN ĐỊNH VÀ MÃ SỐ

Thursday, July 29, 201012:00 AM(View: 10554)

THIỀN ĐỊNH VÀ MÃ SỐ

DẪN NHẬP

Ngày xưa có anh ALIBABA nghe lóm được “mật mã” : “Hột mè, Hột mè, mở cửa ra.”. Anh ta lẻn vào kho tàng của bọn cướp, lấy được một mớ châu báu.

Ngày nay, gửi tiền, ngân phiếu vào nhà băng, được cấp thẻ nhựa. Dùng thẻ nầy vào máy ATM, bấm đúng mã số PIN, rút ra được số tiền muốn lấy (không quá số tiền ký gửi).

MÃ SỐ LÀ GÌ ?

Là con số, chữ, hay lời, tắt gọn chỉ dành cho người đã quy định, để làm chìa khóa rút tiền, mở hộp an toàn cất giữ vật quý.

chủ đề của Thiền Định, chủ đề trừu tượng, Trí năng, Ý thức, Ý căn không làm sao chứng nghiệm, thể nhập được.

Ví dụ: Chân Như là cái không tên, không lời, không hình tướng, không phẩm chất, không thuộc tính, ngôn ngữ, suy tư không đạt tới được . Tuy nhiên, Chân Như là một thực tại, là tinh túy của hiện tượng thế gian, không phải một siêu hình trong tưởng tượng.

Chân Như là cái Như Vậy, do Đức Phật với Tâm Như (TaThà) nhận ra, chứng ngộ quả vị Chánh Đẳng Giác (tuần lễ tứ 5) về Lý Duyên Khởi.

LÀM SAO THỂ NHẬP CHÂN NHƯ ?

A)- THÀNH LẬP KÝ ỨC MÃ SỐ:

Chân Như là cái Như Vậy, không tên, không lời, không thể nghĩ bàn, chúng ta chỉ dùng mã số 2 từ “Không Nói” (thầm trong não). Khi Tâm ta không nói thầm vững chắc đến khi trở thành Nhận Thức Không Lời “NHƯ VẬY”, hay tâm TATHÀ, Tâm Như ta sẽ trực nhận cái NHƯ VẬY của hiện tượng thế gian.

B)-THÀNH LẬP KÝ ỨC THẦM LẶNG:

Có 4 giai đoạn, mỗi giai đoạn có nhiều bước.

GIAI ĐOẠN 1:

- Nói ra lời K.N……KN……KN….

(Tầm là ta tự nói; Tứ là hình ảnh từ ký ức khởi lên)

Trong khi nói Không Nói….. không có Tứ hay Niệm khởi lên giữa 2 từ KN….KN….., ta vẫn có cái Biết mà không có lời nói thầm hay Tứ khởi lên. Đó là niệm Biết Không Lời của Tánh Giác.

- Cũng tập như trên, thay vì nói ra lời, ta nói thầm KN….KN…., Vẫn giữ niệm Biết Không Lời.

- Giai đoạn một nầy có thể tập khi ngồi thiền hay trong bốn tư thế (đi, đứng, nằm, ngồi ) bất cứ lúc nào rảnh rỗi.

Tập càng nhiều càng cất giữ vào Ký Ức Thầm Lặng vững chắc.

GIAI ĐOẠN 2 : Thầm Nhận Biết:

- Nói rõ hơn, ở bước nầy, dù nhắm mắt, vẫn giữ trạng thái Không Nói nhưở bước một, mà có cái Biết rõ ràng mình đang không nói thầm Không Nói.

- Bước nầy để củng cố “Thầm Nhận Biết” (không lời) cho thật vững chắc.

Tức là Nhị Thiền hay Định không Tầm không Tứ. Trong Định nầy có Acetylcholine và Dopamine tiết ra, ta cảm thấy khoan khoái, nhẹ nhàng, hỷ lạc, vui thích từ trong tâm, càng tập nhiều Định không Tầm Không Tứ càng vững chắc, có thể một thời thiền 1 giờ, chỉ một vài niệm xẹt vô liền biến mất.

- Từ chỗ Thầm nhận Biết không nội dung ở bước 3, chúng ta tiến lên Thầm Nhận Biết có nội dung ở bước 2.

Tức là ta chỉ ôn lại “hình dung trạng thái Không Nói” ở bước 2.

Bước nầy khác với bước 3 ở 2 điểm:

Bước nầy rất dễ tập, nếu ta có Định Không Tầm Không Tứ vững chắc.

Chỉ cần thêm trong cái Biết thầm lặng là mình đang ở trong trạng thái “Không Nói”

GIAI ĐOẠN 3: Tỉnh thức Biết

- Thầm Nhận Biết “Không Nói” đã vững chắc. Chỗ khác nhau rất nhỏ là ngồi thiền, có Định Không Tầm Không Tứ vững chắc, và có cái Biết rõ ràng bên ngoài, bên trong , với trạng thái “Không Nói”.

C.- THÀNH LẬP VÀ GỢI LÊN KÝ ỨC HIỂN MINH:

GIAI ĐOẠN 4: Nhận Thức Biết Như Vậy:

Đây là kết quả của bước 2 /Giai đoạn 3, tức là Tỉnh Thức Biết Trống Rỗng hay “Tỉnh Thức Biết Như Vậy”

Ở giai đoạn nầy, ta dùng Nhận Thức Gợi Lên về trạng thái “Tỉnh Thức Biết Như Vậy” . Khi ấy :

- Tầm Tứ không động

- Thọ Tưởng không khởi

- Hơi Thở tự động dừng từng chập

tức ba hành Thân hành, Ý hành, Thân hành đều yên lặng.

Đó là trạng thái TÂM NHƯ VẬY hay Tâm Tathà

Nếu Tâm nầy được gợi lên từng chập sẽ kích thích vùng Nhận Thức Không Lời, tiềm năng giác ngộ từ lần bật lên : gọi là Phản Xạ Thụ Động.

TÓM KẾT

A)-Với Tâm Tathà, chúng ta sẽ nhận ra cái Như Vậy (TathaTà) của mọi hiện tượng thế gian vốn nó Như Vậy, Không lìa, Không khác với Tâm Tathà, gọi là “THỂ NHẬP CHÂN NHƯ”

B)- Dùng Nhận Thức Gợi Lên để kích thích tiềm năng giác ngộ, ta sẽ từ lần phát huy trí tuệ tâm linh (trí huệ tự phát hay trí huệ Bát Nhã) ta sẽ có sáng kiến mới, trí sáng tạo sanh khởi, có tri giác, trực giác, từ trường tâm Bi. .v.v.

C)- Trong tầng định sâu, 3 hành không động, lậu hoặc tập khí sẽ chóng bị tẩy rửa, nhân tố luân hồi bị triệt tiêu, chúng ta lần lượt đi đến THOÁT KHỔ - GIÁC NGỘ -GIẢI THOÁT.

Con đường tâm linh trước mặt do Đức Phật vạch ra , do Thầy khai triển, tuy khó nhưng khả thi. Nếu chúng taý chíchịu khó dụng công miên mật, đều đặn, sẽ có ngày thành tựu.

Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi Khó vì lòng người ngại núi e sông... Dù khó cho mấy mà đi đúng Pháp chẳng chóng thì chầy cũng thành công.

KHÔNG CHIẾU

Mùa an cư 2009

Dec-3-2009

blank

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Thursday, September 23, 2010(View: 13250)
Bài Chia Xẻ Kinh Nghiệm, Trích tập san Tánh Không 2008.
Monday, August 2, 2010(View: 12517)
Bài Chia Xẻ Kinh Nghiệm Toàn Năng, Thiền sinh Tánh Không
Thursday, July 29, 2010(View: 11661)
Bài Chia Xẻ Kinh Nghiệm Sư Cô Triệt Như
Sunday, July 11, 2010(View: 11189)
Bài Chia Xẻ Kinh Nghiệm Thuần Ngộ, Thiền sinh Tánh Khộng
Sunday, July 11, 2010(View: 10545)
Bài Chia Xẻ Kinh Nghiệm Phương Diệu, thiền sinh lớp 1 khóa IV
69,256