HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

NỘI DUNG TU HỌC - Khóa TÂM LÝ HỌC PHẬT GIÁO - Lớp CAO CẤP 3

Saturday, June 5, 201012:00 AM(View: 9542)

KHÓA TÂM LÝ HỌC PHẬT GIÁO


Lớp CAO CẤP 3:

1- Học thuyết vô ngã trong Phật giáo Nguyên thủy

2- Thành phần tâm lý trong Phật giáo Nguyên thủy.

3- Ngũ uẩn (khai triển).

4- Ý nghĩa tôn giáo trong Phật giáo Nguyên thủy.

5- Tâm sở và những chất nước hóa học trong cơ thể.

6- Nghiệp và qui luật nghiệp.

7- Niết bàn trong Phật giáo Nguyên thủy.

8- Đạo đức trong Phật giáo.


3- Nhân tố đưa đến luân hồi sinh tử

4- Ba khoa căn bản trong 2 hệ Phật giáo: uẩn - xứ - giới

5- Căn

6- Hữu vi pháp- Vô vi pháp

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Saturday, June 5, 2010(View: 10217)
NỘI DUNG TU HỌC - Khóa TÂM LÝ HỌC PHẬT GIÁO - Lớp CAO CẤP 4
Saturday, June 5, 2010(View: 10064)
NỘI DUNG TU HỌC - Khóa TÂM LÝ HỌC PHẬT GIÁO - Lớp CAO CẤP 2
Saturday, June 5, 2010(View: 13423)
NỘI DUNG TU HỌC - Khóa TÂM LÝ HỌC PHẬT GIÁO - Lớp CAO CẤP 1
69,256