HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  NỘI DUNG TU HỌC - Khóa TÂM LÝ HỌC PHẬT GIÁO - Lớp CAO CẤP 3

  Saturday, June 5, 201012:00 AM(View: 7359)

  KHÓA TÂM LÝ HỌC PHẬT GIÁO


  Lớp CAO CẤP 3:

  1- Học thuyết vô ngã trong Phật giáo Nguyên thủy

  2- Thành phần tâm lý trong Phật giáo Nguyên thủy.

  3- Ngũ uẩn (khai triển).

  4- Ý nghĩa tôn giáo trong Phật giáo Nguyên thủy.

  5- Tâm sở và những chất nước hóa học trong cơ thể.

  6- Nghiệp và qui luật nghiệp.

  7- Niết bàn trong Phật giáo Nguyên thủy.

  8- Đạo đức trong Phật giáo.


  3- Nhân tố đưa đến luân hồi sinh tử

  4- Ba khoa căn bản trong 2 hệ Phật giáo: uẩn - xứ - giới

  5- Căn

  6- Hữu vi pháp- Vô vi pháp

   

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  Saturday, June 5, 2010(View: 7964)
  NỘI DUNG TU HỌC - Khóa TÂM LÝ HỌC PHẬT GIÁO - Lớp CAO CẤP 4
  Saturday, June 5, 2010(View: 7793)
  NỘI DUNG TU HỌC - Khóa TÂM LÝ HỌC PHẬT GIÁO - Lớp CAO CẤP 2
  Saturday, June 5, 2010(View: 10548)
  NỘI DUNG TU HỌC - Khóa TÂM LÝ HỌC PHẬT GIÁO - Lớp CAO CẤP 1
  1,258,409