HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  NỘI DUNG TU HỌC: Khóa BÁT NHÃ - Lớp Trung Cấp 4

  Saturday, June 5, 201012:00 AM(View: 11516)

  KHÓA BÁT NHÃ
  LỚP TRUNG CẤP 4:

  1- Lý thuyếtthực hành Tứ niệm xứ

  2- Phật tánh

  3- Thực hành củng cố Định niệm hít vào thở ra, Chân như định hay Không định.   

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  Saturday, June 5, 2010(View: 11085)
  NỘI DUNG TU HỌC: Khóa BÁT NHÃ - Lớp Trung Cấp 2
  Saturday, June 5, 2010(View: 13755)
  NỘI DUNG TU HỌC: Khóa BÁT NHÃ - Lớp Trung Cấp 1
  1,258,931