HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

NỘI DUNG TU HỌC: Khóa BÁT NHÃ - Lớp Trung Cấp 4

Saturday, June 5, 201012:00 AM(View: 13935)

KHÓA BÁT NHÃ
LỚP TRUNG CẤP 4:

1- Lý thuyếtthực hành Tứ niệm xứ

2- Phật tánh

3- Thực hành củng cố Định niệm hít vào thở ra, Chân như định hay Không định. 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Saturday, June 5, 2010(View: 13919)
NỘI DUNG TU HỌC: Khóa BÁT NHÃ - Lớp Trung Cấp 2
Saturday, June 5, 2010(View: 16619)
NỘI DUNG TU HỌC: Khóa BÁT NHÃ - Lớp Trung Cấp 1
69,256