HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  NỘI DUNG TU HỌC: Khóa BÁT NHÃ - Lớp Trung Cấp 3

  Saturday, June 5, 201012:00 AM(View: 11003)
  KHÓA BÁT NHÃ
  LỚP TRUNG CẤP 3:


  1- Huyễn

  2- Ba la mật

  3- Thực hành : thể nhập chân như bước 4 và 5/ thể nhập Không bước 4 và 5

  4- Ba cửa giải thoát: Không định- Vô tướng định- Vô nguyện định


  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  Saturday, June 5, 2010(View: 11084)
  NỘI DUNG TU HỌC: Khóa BÁT NHÃ - Lớp Trung Cấp 2
  Saturday, June 5, 2010(View: 13755)
  NỘI DUNG TU HỌC: Khóa BÁT NHÃ - Lớp Trung Cấp 1
  1,258,409