HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

NỘI DUNG TU HỌC: Khóa BÁT NHÃ - Lớp Trung Cấp 3

Saturday, June 5, 201012:00 AM(View: 13936)
KHÓA BÁT NHÃ
LỚP TRUNG CẤP 3:


1- Huyễn

2- Ba la mật

3- Thực hành : thể nhập chân như bước 4 và 5/ thể nhập Không bước 4 và 5

4- Ba cửa giải thoát: Không định- Vô tướng định- Vô nguyện định


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Saturday, June 5, 2010(View: 13919)
NỘI DUNG TU HỌC: Khóa BÁT NHÃ - Lớp Trung Cấp 2
Saturday, June 5, 2010(View: 16619)
NỘI DUNG TU HỌC: Khóa BÁT NHÃ - Lớp Trung Cấp 1
69,256