HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

NỘI DUNG TU HỌC: Khóa BÁT NHÃ - Lớp Trung Cấp 2

Saturday, June 5, 201012:00 AM(View: 13930)
KHÓA BÁT NHÃ
LỚP TRUNG CẤP 2:

1- Tiến trình thành đạo của Đức Phật: khai triển tuần lễ thứ 4 và 5

2- Khai triển nhận thức

3- Lý thuyết về chân như

4- Lý thuyết về Không

5- Thực hành Thiền Huệ: mức độ Bát nhã: Chân như hay Không, bước 1- 2- 3

6- Thực hành Thiền Định: Định niệm hít vào thở ra bước 4 và 5- Không nói bước 4 và 5.

7- Lý duyên khởi

8- Tứ diệu đế- Bát chánh đạo

9- Khai triển ngũ uẩn

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Saturday, June 5, 2010(View: 16632)
NỘI DUNG TU HỌC: Khóa BÁT NHÃ - Lớp Trung Cấp 1
69,256