HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0210 Tuệ Huy :THẾ NÀO LÀ NGƯỜI CƯ SĨ PHẬT GIÁO ĐÚNG NGHĨA THEO LỜI DẠY CỦA THẾ TÔN

Wednesday, May 19, 202110:01 PM(View: 770)

THẾ NÀO LÀ NGƯỜI CƯ SĨ PHẬT GIÁO ĐÚNG NGHĨA
THEO LỜI DẠY CỦA THẾ TÔN
DD0210 Tuệ Huy THẾ NÀO LÀ NGƯỜI CƯ SĨ PHẬT GIÁO ĐÚNG NGHĨA THEO LỜI DẠY CỦA THẾ TÔN


Tuệ Huy-Tô Đăng Khoa

 

Dẫn nhập:
Giáo Pháp của Thế Tôncon đường chỉ có một mục đích duy nhất là thoát Khổ, là con đường duy nhất không có ngã rẽ từ Sanh Tử Luân Hồi đến Niết Bàn. Bài viết ngắn này cô động những phẩm chất cao quý của một người Cư Sĩ đúng nghĩa theo lời dạy của Thế Tôn. Những ai cố gắng rèn luyện chính mình theo phẩm chất của người Cư Sĩ này sẽ thoát Khổ và là Người Con chân thật của Đức Phật.

 

Đây là vị đệ tử cư sĩ của Đức Phật, vị ấy sống tại gia. Vị ấy đã thiết lập niềm tin vững chắc trong sự tỉnh thức của Đức Phật. Vị ấy sống tự rèn luyện từ hành động và lời nói, cử chỉ của mình. Vị ấy sống biết hổ thẹn, xấu hổ, thấy lỗi của mình trong những việc nhỏ nhặt. Vị ấy sống nuôi dưỡng tâm từ đối với tất cả loài hữu tình. Vị ấy sống rộng lượng, biết hy sinh và cho đi.

 

Đây là cách thực hành Giáo Pháp của vị ấy:

  1. Vị ấy luôn nắm lấy cơ hội để lắng nghe Giáo Pháp - lời của Đức Phật, và các bậc Thiện Tri Thức đã thức tỉnh.
  2. Nhưng không phải chỉ có lắng nghe: Vị ấy quyết chí ghi nhớ Pháp đã được nghe. Vị ấy cố gắng ghi nhớ nó, giữ nó trong tâm trí của mình: Bởi vì vị ấy biết rằng, nhờ vậy vị ấy luôn luôn suy ngẫm về Pháp, luôn luôn hướng tâm tới Pháp, để hiểu Pháp một cách sâu sắc, và sống tùy Pháp mọi lúc mọi nơi.
  3. Bằng cách thực hành nhiều lần như vậy, vị ấy thành tựu Chánh Kiến, Chánh Tư Duy và rõ biết Pháp. Vị ấy nhận ra: Pháp là quy luật tự nhiên, muốn thoát khổ, vị ấy phải tuệ tri như thật đối với tất cả Pháp, đúng như lời di huấn tối hậu của Thế Tôn như vầy:  “Tất Cả Pháp là ANNICA (không thể duy trì theo đúng sở nguyện của mình), chúng ta phải luôn luôn TINH TẤN, CẨN TRỌNG THẨM SÁT không được nhìn lầm điều này”
  4. Nhờ thành tựu Chánh Kiến, Chánh Tư Duy như vậy, cuộc sống của vị ấy được hài hòa trọn vẹn với Pháp. Vị ấy sống thành tựu nếp sống tùy duyên thuận Pháp

Vị ấy tự mình kinh nghiệm và rõ biết chắc chắn rằng toàn bộ cuộc sống của mình đang được tác độngchuyển hóa bởi sự kỳ diệu của Pháp vì Pháp luôn luôn hướng thượng, đưa người thực hành Pháp đi lên, cụ thể là:

  1. Trong công việc của mình, vị ấy siêng năng, chăm chỉ trong bổn phận, không tranh chấp với bất cứ ai trong đời.
  2. Về tài chính, vị ấy sống luôn biết đủ, chi tiêu những gì cần thiết, tránh nợ, và rõ biết lợi ích của việc tiết kiệm.
  3. Vị ấy lưu tâm chăm sóc tốt sức khỏe vật chấttinh thần của cha mẹ, bảo bọc tương kính người bạn đời và cùng nhau cân nhắc chú tâm đến việc nuôi nấng và giáo dục con cái. Do biết cách thu xếp cuộc sống theo bổn phận của một người cư sĩ tại gia một cách thiện xảo như vậy, cuộc sống thế tục của vị ấy được cân bằng: tâm vị ấy không bị chi phối bởi đời sống thế tục.

 

Thời gian còn lại vị ấy dành hết cho đời sống tinh thần của mình.  Ít nhất mỗi tuần một lần, mặc vào bộ đồ lam tượng trưng cho sự tinh khiết của người cư sĩ, vị ấy dành ra một ngày cho sự im lặng của bậc Thánh. Vị ấy cho phép tâm của mình tự thanh tịnh trong sự tĩnh lặng cao quý này của thân, khẩu và ý. Vị ấy biết, một ngày sống trong sự im lặng của bậc thánh, được đi theo bước chân của các vị A La Hán, của Thế Tôn, giá trị hơn bất kỳ tài sản thế gian nào.

Mỗi ngày, vị ấy tự nhắc nhở mình về Pháp đã được học: vị ấy gìn giữ cho ngôn ngữ về Pháp được trong sángđơn giản (qua việc ghi nhớ những lời của Đức Phật Nguyên Thủy được viết ra từ ngôn ngữ gốc Pali).

Vị ấy gìn giữ lời dạy của Thế Tôn như gìn giữ Pháp Nhãn của mình. Vị ấy tránh xa tất cả tranh luận, không liên hệ đến mục đích về Pháp, vị ấy rõ biết: Pháp đã được Thế Tôn khéo thuyết (hoàn thiện ở gian đoạn đầu -tức là Giới, hoàn thiện ở giai đoạn giữa -tức là Định, hoàn thiệngiai đoạn cuối -tức là Tuệ, đầy đủ văn đầy đủ nghĩa), thiết thực hiện tại, không có thời gian, có khả năng hướng thượng, chỉ do người trí tự tu, tự chứng, tự nhận thức.

Mỗi buổi sáng trước khi bắt đầu một ngày mới, vị ấy khẳng định lại niềm tin của mình trong sự giác ngộ của đức Phật và sự tuyên bố, minh thị của Ngài về Pháp. Vị ấy phát nguyện sẽ tự mình độc hành độc bộ đi theo con đường này một cách nghiêm chỉnh suốt kiếp này. Suốt ngày trong 4 oai nghi, vị ấy bình tĩnh ghi nhận về ý nghĩa của tất cả Pháp đúng như vị ấy đã được học: Vị ấy nhận rõ tất cả Pháp: Đây là Vô Thường, đây là Khổ, đây là Vô Ngã. Đây là Chánh Kiến của vị ấy.

 

Vị ấy biết, từ sự cân bằng và sống biết đủ của đời sống tại gia và tự tin nơi Pháp sẽ đưa đến hoan hỷ, từ hoan hỷ sẽ đưa đến an lạc. Đây là sự an lạc không liên hệ đến sự tham dục. Niềm an lạc bên trong này sẽ dẫn vị ấy an trú vững chắc, bình tĩnh nơi Sơ Định. Vị ấy thực hành tùy Pháp, tuần tự tịnh chỉ tất cả các Hành, vốn như người thợ xây nhà làm cho hiện hữu tất cả các Pháp hữu vi. Vị ấy làm cho tịnh chỉ lời nói, tầm tứ, thọ tưởng, và hơi thở ra vô. Vị ấy tự thân kinh nghiệm lần đầu tiên sự an lạc tối thượng do sự tịnh chỉ các Hành đưa đến. Nhưng trên tất cả, vị ấy biết không có niềm vui nào cao hơn sự nhận thức (trực nhận) sự vô thường của sáu giác quan, sáu căn và sáu thức, sự trực nhận về khổ, sự sanh khởi, sự đoạn diệt, và con đường đưa tới sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn.

 

Vị ấy trực nhận về Tánh Duyên Khởi của Tất Cả. Vị ấy trực nhận “Y Duyên Khởi Pháp Tánh” , tức là Pháp Tánh Bổn Trụ, Không Thể Không Như Vậy, Không Thể Khác Như Vậy.  Vị ấy nhận thức rõ ràng như vậy. Sau khi xác nhận Pháp Tánh vốn Y Duyên Khởi Như Vậy, tâm vị ấy an trú trong  xả (một trạng thái bình thản trước vô thường của Hữu Vi Pháp).  Sau khi an trú Xả, vị ấy hướng tâm tới sự thanh tịnh do ly tham đối với 18 giới;  nhờ  niệm thanh tịnh, tâm vị ấy trở nên an tịnh ngay trên trú xứ của nó (tức là 18 giới: 6 căn, 6 trần, 6 thức) và an trú Bất Động, Vô Tướng Tâm Định.

Vị ấy tuệ tri như sau:  “Đây là tịch tịnh, đây là thù thắng, tức là sự tịnh chỉ tất cả các Hành, sự từ bỏ tất cả Sanh Y, sự ái diệt, sự ly tham, đoạn diệt, Niết Bàn

 Đối với vị ấy, không có việc gì đáng làm hơn thế nữa!

 Đối với đời sống hiện tại, vị ấy vẫn mặc quần áo Lam, sống giữa vợ và các con, tham gia vào các việc có lợi ích cho xã hội. Vị ấy sống tùy Pháp, tùy duyêncăn cơ người đối diện, chia sẻ lại kinh nghiệm của chính mình về con đường dẫn đến Hữu Dư Niết Bàn như đã được chỉ ra bởi các đấng Giác Ngộ.

Đây chính là người cư sĩ của Đức Phật. Từ Pháp hoá sanh, là người thừa tự Pháp, không thừa tự vật chất.

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Reader's Comment
Saturday, May 22, 20218:16 AM
Guest
Mọi vật đều thay đổi.
Tâm ta luôn biến đổi.
Ai nhận thức không lời.
Chỉ Annica mà thôi.
Tâm nơi nhận thức khởi.
Pháp tánh Không không rời.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
97,354