HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0186 Tuệ Vinh Thơ: NGÀY TRUYỀN THỐNG TÁNH KHÔNG

Thursday, April 8, 202111:22 AM(View: 1042)
NGÀY TRUYỀN THỐNG TÁNH KHÔNG 
Tue Vinh Ngay TruyenThong
Anh em bốn biển một nhà,
Năm châu cách trở, tuy xa mà gần,
Sắc màu có khác vẫn thân,
Tâm linh mái ấm, đâu phân biệt gì .
Nhớ ngày Truyền Thống lịch ghi,
Tháng Tư mồng Bốn , liền đi về nhà1.
Tự thân tu nghiệm Phật Đà,
Sao bằng Huynh Đệ, Ta-Thà2 cùng tu .
Bế tắc Thầy chỉ điểm mù,
Thăng hoa cuộc sống, đường tu tiến dần,
Khắc ghi "KHÔNG NÓI" chuyên cần,
Tứ thời vận dụng, Phật ân đây là !
Thầy còn gỡ rối cho ta,
Những ai tu mãi, càng xa ngôi Nhà3 .
Biển khổ lại cứ la cà,
Thật là uổng phí, tâm ta lụy phiền .
Huynh Đệ nay có Đạo thiêng,
Úc, Âu, Phi, Mỹ, Á Thiền Tánh Không4 .
Thắp lên ngọn đuốc Huyễn, Không
Chân Như siêu việt, là ông chủ Nhà5 .
Anh em dù ở gần xa,
Hãy về sum họp, Tổ Nhà Tâm Linh6 .
Học tu bảo pháp tâm kinh,
Nguyện mong rao giảng, thuyết minh Đạo Vàng7 .

Tuệ Vinh

 
Chú thích :
1 Nhà Tâm Linh - Tổ Đình Tánh Không
2 Phật Tánh
3 Chơn Tâm, Phật Tánh
4 Thiền Tánh Không đã phát triển, truyền bá khắp năm châu (Úc, Âu, Phi, Mỹ, Á).
5 Đắc Pháp, Ngộ Đạo
6 Tổ Đình Tánh Không
7 Sứ mệnh tự giác, giác tha của cư sĩ Giáo Thọ Thiền Tánh Không .
 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
147,272