HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0177 Tuấn Trang: BẠN LÀ TÔI

Monday, April 5, 20218:41 PM(View: 679)

BẠN LÀ TÔI

 blank

Ta đã gặp nhau từ vạn kiếp
Duyên đến duyên đi không cố định
Nhưng cùng nhau đủ được duyên lành
Thiền Tánh Không ngồi chung học Pháp
Sách tấn nhau tu tập hành trì 
Trong cuộc đời này là có hẹn.
 
Rồi bất chợt ngàn năm một thuở
Chị Covid sầm sập đến thăm
Chẳng xin phép ngang nhiên đột nhập
Gây cách ly, cướp bao mạng sống
Vậy nên xem là bạn hay thù?
blank
Bạn hay thù do ở tâm ta
Tôi thì xem Cô Vi là bạn
Chị giúp tôi nhập thất tu thiền
Vì đời cư sĩ cứ lăng xăng 
Bao lâu tâm tôi chưa toàn tịnh
Tại, bị, rồi trôi theo dòng đời 
 
Nay nhờ chị giữ chân mọi người 
Tôi bắt buộc ngồi yên một chỗ
Thay vì oán hận, tôi cảm ơn 
Sợ chết ư, ai mà chẳng sợ
Ngộ rồi thì chết sống xá chi
 
Tôi chỉ biết thời gian còn sống
Gột rửa sao cho bớt tham sân
Mong nếm chút vị hương Giải thoát 
Tâm an không mê mờ vọng tưởng 
blank
Tâm Như tôi lấy đã bút danh
Khi tập tành múa cọ vẽ tranh
Nhưng nào biết gì đâu thuở ắy
Nay nghĩ lại sao toàn danh giả
 
              Bạn Như Chiếu, Như Nguyên, Tâm Như...
Thầy Giác Như, Sư Bà Triệt Như
Cùng đưa tôi đến với Như Như
Chốn Chân Như bất khả tư nghì
mục đích cuối cùng phải đạt.
blank
Núi Tu Di trên đầu ngọn cỏ
Huống chi bản chất bạn và tôi
Bạn và tôi tuy hai mà một!

 

Tuấn Trang
(ĐT Montreal)
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
147,272