HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0152 Thơ Tuệ Vinh : ĐỜI là VÔ THƯỜNG - KHỔ

Wednesday, February 24, 20212:53 PM(View: 984)

ĐỜI là VÔ THƯỜNG - KHỔ

DD0152 Thơ Tuệ Vinh ĐỜI là VÔ THƯỜNG - KHỔ 

Khi BỊ SANH trong đời đau khổ 

Mãi luân hồi đâu ngộ lý chơn 

Gieo bao nghiệp báo oán hờn 

Tương quan nhân quả nguồn cơn đọa đày

Thiền Căn Bản, từ nay thức tỉnh 

Vững lòng tin tôn kính Như Lai

Noi gương theo gót chân Ngài 

Lòng con như được kề đài sen thơm.

Sống ở đời áo cơm ăn mặc 

Giữ đủ dùng để nhắc nhở ta

Gắng tu sớm trở về Nhà 

Vô sanh bất tửTa Bà khổ đau!

. . .

Hoa đẹp hôm nay, mai sẽ tàn.

Không gì trường cửu, để cưu mang.

Nghiệp báo luôn theo mình mãi mãi

Tạo phúc đường tu, mới vững vàng

Ngày đêm gắng giữ thân tâm ý, 

Nay được thân người, chớ lang thang.

Mau mau, duyên nghiệp đâu tha thứ

Cố gắng tu trì, hưởng lạc an.

. . .

Đi về đâu, ba cõi sáu đàng?

Nôi xưa mở úp, chuyện thế gian

Nương nhờ Pháp Phật, chiêu Thầy Tổ 

Thoát nhẹ nghiệp duyên, hưởng lạc an

Nôi xưa có phải đến lần nữa 

Tinh tấn tu hành để mở mang

Tham sân si ám quyết đoạn diệt 

Vòng tròn Chu Dịch sẽ mở toang.

. . .

Hạnh phúc thay, ta được làm người,

Quán thân mới thấy rõ thực hư,

Ngũ căn không đủ, nhân quả báo.

Khổ nghiệp đọa đày, trước con ngươi.

Tín tâm Phật dạy, điều nhân đức,

Ngũ giới hành trì, thoát nghiệp dư.

Cầu mong nhân thế đều hiểu rõ,

Làm sao để được nụ cười tươi !

. . .

"Thương người như thể thương thân "

Sống đời nên trải lòng nhân, tâm từ 

Khi nhìn những cảnh bao người 

Vất vả lao động, thân hư tật nguyền. 

Cả đời tâm trí đâu yên 

Ngày đêm khổ cực kiếm tiền mưu sinh

Làm người đã khó theo Kinh

Ngũ căn trọn đủ, kết tinh tu trì

Thấy người ta phải nghĩ suy

Vô thường chợt đến, diễn y đến mình 

Gốc rễ ở chỗ tâm linh

Làm lành lánh dữ, tạo sanh quả lành!

Cầu cho tất cả chúng sanh
Sống đời an lạc, bạn lành đồng tu
Thân tâm thoát khỏi ngục tù
Chánh pháp Phật dạy ngàn thu vững bền
.

 

Tuệ Vinh

 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
121,500