HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD054 VIDEO Tuệ Chiếu: CHƯỚNG NGẠI CƠ BẢN của THIỀN

Wednesday, October 14, 20207:27 AM(View: 2194)

Thiền sinh Giáo Thọ Tuệ Chiếu 
trình bài đề tài
CHƯỚNG NGẠI CƠ BẢN của THIỀN

Đạo tràng Nam Cali thực hiện

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
149,408