HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

ĐỨC PHẬTPHẬT PHÁP

Thursday, September 10, 202012:12 AM(View: 1824)
ĐỨC PHẬTPHẬT PHÁP
Sách căn bản tìm hiểu Phật giáo Nguyên Thủy
  • Đại Đức Narada Maha Thera, biên soạn (1980)
  • Phạm Kim Khánh Việt dịch, (1998)
  • Diệu Pháp Âm diễn đọc 

Bấm số 662- 705
662. Tiểu Sử Đại Đức Narada
663. Lời Mở Đầu

Phần I - ĐỨC PHẬT
664. 01 Từ Đản Sanh Đến Xuất Gia
665. 02 Chiến Đấu Để Thành Đạt Đạo Quả
666. 03 Đạo Quả Phật
667. 04 Sau Khi Thành Đạo
668. 05 Cung Thỉnh Đức Phật Truyền Bá Giáo Pháp
669. 06 Kinh Chuyển Pháp Luân - Bài Pháp Đầu Tiên
670. 07 Truyền Bá Giáo Pháp
671. 08 Đức Phật Và Thân Quyến 1
672. 09 Đức Phật Và Thân Quyến 2
673. 10 Những Người Chống Đối Và Những Vị Đại Thí Chủ
674. 11 Những Đại Thí Chủ Trong Hàng Vua Chúa
675. 12 Con Đường Hoằng Pháp
676. 13 Đời Sống Hằng Ngày Của Đức Phật
677. 14 Đức Phật Nhập Đại Niết Bàn

Phần II - PHẬT PHÁP
678. 15 Phật Giáo Là Gì?
679. 16 Vài Đặc Điểm Của Phật Giáo
680. 17 Bốn Chân Lý Thâm Diệu, Hay Tứ Diệu Đế
681. 18 Nghiệp Báo
682. 19 Nghiệp Là Gì?
683. 20 Sự Báo Ứng Của Nghiệp
684. 21 Tính Chất Của Nghiệp
685. 22 Khởi Thủy Của Đời Sống Là Gì?
686. 23 Đức Phật Và Vấn Đề Thần Linh Tạo Hóa
687. 24 Do Đâu Tin Có Tái Sanh
688. 25 Thập Nhị Nhân Duyên
689. 26 Những Hình Thức Sanh Và Tử
690. 27 Những Cảnh Giới
691. 28 Hiện Tượng Tử Sanh
692. 29 Cái Gì Đi Tái Sanh? - Lý Vô Ngã
693. 30 Trách Nhiệm Tinh Thần
694. 31 Nghiệp Chuyển Lên Và Nghiệp Chuyển Xuống
695. 32 Nghiệp Báo Và Tái Sanh Với Người Phương Tây
696. 33 Niết Bàn
697. 34 Đặc Tánh Của Niết Bàn
698. 35 Con Đường Niết Bàn (I)
699. 36 Con Đường Niết Bàn (II)
700. 37 Chướng Ngại Tinh Thần
701. 38 Con Đường Niết Bàn (III)
702. 39 Phẩm Hạnh A-la-hán
703. 40 Lý Tưởng Của Bồ Tát Hay Bồ Tát Đạo
704. 41 Ba-la-mật
705. 42 Tứ Vô Lượng Tâm
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
200,109