HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Kinh Trường Bộ

Wednesday, September 16, 20209:10 PM(View: 2608)
Kinh Trường Bộ
(Dīgha Nikāya)
Mục lục Kinh Trường Bộ (Dīgha Nikāya) hiện có 34 mục, gồm 34 tiểu mục.

Bấm số 4 - 52

Tập 1
01.    Kinh Phạm võng (Brahmajāla sutta)  
02.    Kinh Sa-môn quả (Sāmannaphala sutta)
03.    Kinh A Ma Trú (Ambattha sutta)
04.    Kinh Chủng Đức (Sonadanda sutta)
05.    Kinh Cứu-la-đàn-đầu (Kūtadanta sutta)
06.    Kinh Ma-ha-li (Mahāli sutta)
07.    Kinh Cha-li-da ((Jāliya sutta)
08.    Kinh Ca-diếp Sư tử hống (Kassapa-Sīhanāda sutta)
09.    Kinh Bố-sá-bà-lâu (Potthapāda sutta)
10.    Kinh Tu-bà (Subha sutta)
11.    Kinh Kiên Cố (Kevaddha sutta)
12.    Kinh Lô-hi-gia (Lohicca sutta)
13.    Kinh Tam minh (Tevijja sutta)
14.    Kinh Đại bổn (Mahàpadàna sutta)
15.    Kinh Đại duyên (Mahànidàna sutta)
16.    Kinh Đại Bát-Niết-Bàn (Mahāparinibbāna sutta)
17.    Kinh Đại Bát-Niết-Bàn (tt)

Tập 2
18.    Kinh Đại Thiện Kiến vương (Mahàsudassana sutta)
19.    Kinh Đại Thiện Kiến vương (tt)
20.    Kinh Xa-ni-sa (Janavasabha sutta)
21.    Kinh Đại Điển Tôn (Mahàgovinda sutta)
22.    Kinh Đại Điển Tôn (Mahàgovinda sutta) (tt)
23.    Kinh Đại hội (Mahàsamaya sutta)
24.    Kinh Đế Thích sở vấn (Sakka-panha sutta)
25.    Kinh Đế Thích sở vấn (Sakka-panha sutta) (tt)
26.    Kinh Đại Niệm xứ (Mahàsatipatthana sutta)
27.    Kinh Đại Niệm xứ (Mahàsatipatthana sutta) (tt)
28.    Kinh Tệ-túc (Pàyàsi sutta)
29.    Kinh Tệ-túc (Pàyàsi sutta) (tt)
30.    Kinh Tệ-túc (Pàyàsi sutta) (tt)
31.    Kinh Ba-lê (Pàtika sutta)
32.    Kinh Ba-lê (Pàtika sutta) (tt)
33.    Kinh Ưu-đàm-bà-la sư tử hống (Udumbarikà-Sìhanàda sutta)
34.    Kinh Ưu-đàm-bà-la sư tử hống (tt)
35.    Kinh Chuyển luân Thánh vương Sư tử hống (Cakkavati-Sīhanāda sutta)
36.    Kinh Chuyển luân Thánh vương Sư tử hống (Cakkavati-Sīhanāda sutta) (tt)
37.    Kinh Khởi Thế Nhân Bổn (Agganna sutta)
38.    Kinh Khởi Thế Nhân Bổn (Agganna sutta) (tt)
39.    Kinh Thanh tịnh (Pāsādika sutta)
40.    Kinh Thanh tịnh (Pāsādika sutta) (tt)
41.    Kinh Tướng (Lakkhana sutta)
42.    Kinh Tướng (Lakkhana sutta) (tt)
43.    Kinh Giáo Thọ Thi-ca-la-việt (Sigālovāda sutta)
44.    Kinh Giáo Thọ Thi-ca-la-việt (Sigālovāda sutta) (tt)
45.    Kinh Phúng Tụng (Sangīti sutta)
46.    Kinh Phúng Tụng (Sangīti sutta) (tt)
47.    Kinh Phúng Tụng (Sangīti sutta) (tt)
48.    Kinh Phúng Tụng (Sangīti sutta) (tt)
49.    Kinh Thập Thượng (Dasuttara sutta)

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
198,188