HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  DD017- Thơ Không Lạc: THẦY TÔI

  Tuesday, August 11, 20203:17 PM(View: 580)
  THẦY TÔI
                                                                                                                     Kính dâng Giác Linh Thầy
  DD017 ThayToi
  Một dáng đi, thong dong tự tại
  Một nụ cười, vô ngại vô ưu
  Thầy tôi, một vị Thiền Sư
  Tánh Không hiển lộ, tướng như mây trời
   
  Người đi đứng như lời dạy bảo
  Tiếng nói cười như chỗ độ đời
  Kinh ! Người không nói một lời
  Mà như nghe cả vạn lời Tâm kinh
   
  Mang hạt giống Tánh Không Thiền Pháp
  Vân trình gieo khắp nẽo năm châu
  Võn vẹn chỉ có một câu :
  Bí kíp” Không Nói”, nhiệm mầu lắm thay !
   
  Nay Người đã xum vầy cõi Phật
  Chốn Niết bàn, bệ kiến Như Lai
  Chúng thiền sinh, ở dưới này
  Tiếp tục “Không Nói”, ngày ngày định Tâm
   
  Lũ chúng con, đê đầu kính bái
  Tưởng nhớ Thầy, trải tấm lòng son
  Nguyện ôm pháp học cho tròn
  Tánh Không Thiền Pháp quyện tròn chư TÂM !
                                     
                                          Không Lạc
   
  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,258,405