HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD016- Tuệ Chiếu: Phương Thức Thực Hành Qua Bài Bát Nhã Tâm Kinh

Wednesday, August 5, 202012:52 PM(View: 5233)

Phương Thức Thực Hành
Qua Bài Bát Nhã Tâm Kinh

 Phuong Thuc Thuc Hanh qua Bai BatNhaTamKinh

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh: Skt: Mahāprajñāpāramitāhridaya-sūtra: The Perfect Illumination of Heart Sermon; cũng gọi là Bát Nhã Tâm Kinh: Skt: Prajñāhridaya sūtra

Là một bản văn rất ngắn, gồm 262 chữ Trung quốc, do ngài Huyền Trang dịch từ bản gốc bằng tiếng Sanskrit vào năm 649. Tại Nhật, bản kinh tối cổ này được lưu trữ tại chùa Hōryū-ji, Yamoto từ năm 609. Bản kinh ngắn này thường được tụng đọc vào mọi thời khóa tu tập trong nhiều các tông phái Phật giáo Phát Triển.

Kinh này mô tả Bồ tát Quán Thế Âm (Avalokiteśvara) đã lấy những lời chỉ bảo của đức Phật phủ nhận vạn pháp, và làm cho ý thức không còn đối tượng để tánh giác được có mặt. Mục đích của nó là tẩy sạch mọi dấu vết ảo giác của ngũ uẩn (pañca khandhā), thập nhị xứ (dvādasāyatanāni: the twelve sense spheres), thập bát giới (aṭṭhādasadhātuyo: the eighteen elements) (lục căn, lục trần, lục thức), thập nhị nhân duyên, bốn chân lý, và cuối cùng cả “trí” lẫn “đắc” (Wisdom and gain), để làm cho tâm thoát khỏi nhị nguyên; đưa tâm trở về trạng thái tĩnh lặng của chính nó. Đây là trạng thái Không đã nội tại trong nhận thức hay trạng thái Tâm Vô Tướng, Vô Nguyện. Nó cũng chính là trạng thái Niết bàn. Từ trên cơ sở này, tiềm năng giác ngộ mới có điều kiện biểu lộ đầy đủ, phiền não và khổ đau mới thực sự chấm dứt, giải thoát mới trở thành hiện thực. Vì lẽ khi tâm phàm tục đã thoát khỏi mọi ý niệm hai bên, tâm tự nó cũng sẽ biến dạng mà họp lại thành một thể thống nhất trong bản tánh thanh tịnh của chính nó. Đây là sự chứng đạo hay sự đạt được giác ngộ (realization of Truth or attainment of Enlightenment).

Ở đây chúng ta không có ý diển giải lại bài kinh theo kiểu hàn lâm hay truyền thống mà chỉ muốn tìm ra những phương thức thực hành đem lại kết quả thiết thực cho chúng ta là những thiền sinh mới bắt đầu trên con đường tu tập.

căn cơ còn yếu nên chúng ta sẽ tránh không sử dụng những khái niệm trừu tượng như tánh không, tướng không, chân như, niết bàn… Trước khi vào bài kinh chúng ta cần ôn lại 3 đặc tính hay tam pháp ấn của thế giới hiện tượng đó là vô thường, khổ và vô ngã. Thật ra 3 đặc tính này là 3 cách nhìn khác nhau về thế giới hiện tượng.

-          Về mặt thời gian thì mọi hiện tượng sẽ thay đổi theo thời gian theo tiến trình sinh trụ hoại diệt hay sanh già bệnh chết gọi là vô thường.

-          Về mặt không gian thì mọi hiện tượng luôn luôn chuyển động không ngừng và biến dịch theo tương quan nhân quả mà không theo ý muốn của ai cả nên gọi là khổ hay bất toại nguyện.

-          Về mặt cấu tạo thì mọi hiện tượng đều do nhiều duyên hay nhiều điều kiện tạo thành. Không có 1 duyên hay 1 điều kiện nào là chủ thể hay cốt lõi xuyên suốt nên gọi là vô ngã. Mỗi nhân và duyên trong một lúc có thể là nhân và duyên chủ động (dominant) nhưng cũng chỉ là nhất thời. Ở đây ngay cả nguyện lực tái sanh của các vị Lạt ma hay Bồ tát cũng bị tác động bởi nhân và duyên nên sự tái sinh trở lại cũng dễ bị trắc trở như chuyện của Ngài Ban Thiền Lạt Ma Gendun Choekyi Nyima xảy ra năm 1995. Thời Đức Phật thì không có chủ trương tái sanh trở lại.

Do đó, khi nhắc đến một đặc tính của tam pháp ấn nên hiểu là gồm luôn hai đặc tính còn lại.

Trở lại bài kinh ở 2 đoạn đầu, từ “Quán Tự Tại… cho đến … diệc phục như thị”. Đoạn văn này dạy cho chúng ta cách thoát khổ. Khi bị hỏi bất chợt làm sao để thoát khổ; đôi khi chúng ta sẽ trả lời dần lân hay lòng vòng như là phải tu theo Đức Phật, tu thiền, tu theo Tứ Niệm Xứ, tu theo bát chánh đạo… Ngay đoạn mở đầu của bài kinh Bát Nhã, chư Tổ đã xác định rõ ràng muốn thoát khổ thì phải xem xét 5 uẩn. Đây chính là con đường độc nhất để thoát khổ mà 5 anh em Ngài Kiều Trần Như đã nghe và chứng ngộ qua bài Kinh Vô Ngã Tướng do Đức Phật đã giảng giải trong vườn nai. Sau này, khi giảng cho các Tỳ kheo gồm đủ mọi căn cơ khác nhau, Đức Phật dạy cách thực hành Tứ Niệm Xứ cũng là phương thức xem xét 5 uẩn mà thôi. Chính 5 uẩn làm ngăn che khả năng thấy rõ sự thật (nên cũng được gọi là 5 ấm) khiến chúng ta khổ và luân hồi triền miên. Chúng ta chỉ cần tin theo lời Phật và chư Tổ; nương theo trí tuệ đó và không còn cố chấp cho thân tâm (5 uẩn) này là TA, của TA hay chính là TA nữa. Theo kinh Vô Ngã Tướng hay Tứ Niệm Xứ thì cả 5 uẩn này đều là Không đồng nghĩa với đặc tánh vô ngã, vô thường và khổ. Tất cả đều do điều kiện (duyên) mà có và tất cả luôn biến hoại, xung độtsanh diệt. Nếu chấp “có TA” vào một trong 5 uẩn thì phải “có TA” sanh diệt theo chúng.

Tóm lại ở đoạn đầu của Kinh, hể còn một chút hơi hướng TA, của TA hay chính là TA nào trong 5 uẩn thì phải khổ và bị tái sanh là điều hiển nhiên. Đây cũng là thước đo mức độ thoát khổ của chúng ta.

Thứ hai, muốn thoát khổ thì phải luôn nhìn vào 5 uẩn chứ không thể nương nhờ hay cầu nguyện một ai cả; đây chính là con đường độc nhất đưa đến thoát khổ. Câu thần chú ở bước này là phải luôn tự nhắc nhở là không có TA, của TA hay chính là TA trong bất cứ 1 uẩn nào cả. Đây cũng có thể gọi là phương pháp tu nhanh và thực tiển vì chúng ta làm theo lời dạy của bậc giác ngộ cũng tương tự như khi chúng ta học và áp dụng những phát minh hay khám phá của các nhà bác học vào trong cuộc sống vậy. Chúng ta không cần phải mất thời gian khám phá hay phát minh lại.

Ở đoạn 3, bắt đầu từ “Xá Lợi Tử… cho đến tam miệu tam bồ đề.” Đoạn này quan trọng nhất là câu “thị chư pháp không tướng”. Các đoạn sau chỉ là kết quả hay đặc tính mà thôi. Vậy làm sao giải mã được cái gì không có tướng thì mới tìm ra phương thức tu tập được. Chúng ta đều thuộc thế giới hiện tượng nghĩa là đều có tướng nên khi hỏi cái gì không tướng thì dễ đưa đến bế tắc và thường dễ bị rơi vào các cạm bẩy của các khái niệm trừu tượng.

Ở lớp Thiền căn bản chúng ta đều được học bài 3 sắc thái biết: Biết của Ý căn/ Trí năng, Ý thức và Tánh giác. Tánh giác hay cái biết không lời là cái biết mà không có hiện tướng dù vẫn còn sử dụng giác quan. Nó không phải là cái thức sanh diệt của 5 uẩn. Cái thức sanh diệt chỉ có mặt khi có đối tượng trong khi cái biết của tánh giác tức là cái biết không lời dù có hay không có đối tượng đều biết và có mặt thường trực. Chính nhờ cái biết không sanh diệt (nhận thức không lời) này các vị chứng ngộ mới có thể nhìn xuyên suốt các kiếp luân hồi (túc mạng minh).

Trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật đã giảng đến các tánh biết này cho ngài Anan như sau: “Đức Thế Tôn co duỗi cánh tay, nắm mở bàn tay, phóng quang hai bên tả hữu; đầu ngài Anan có lay động theo sự phóng quang của Đức Phật, nhưng tánh thấy vẫn không hề lay động, thay đổi.

Phật vạch rõ tánh nghe thường hằng của ta luôn luôn tồn tại, không gián đoạn theo âm thanh ngoại cảnh, Đức Phật lại cho đánh chuông để khai ngộ, nhưng ngài Anan chỉ nhận là nghe khi chuông ngân còn phát tiếng, và hết nghe khi chuông im lặng.”

Đến các lớp trung cấp chúng ta được học về nhận thức biết không lời và bản đồ nhận thức1. Nhận thức biết không lời chính là cái không tướngnhận thức biết này hoàn toàn trống rỗng, không tư duy, khái niệm, không phản ứng, không phán đoán, không quyết định. Đây chính là chỗ không thể nghĩ bàn, ngoài phạm vi lý luận. Nhận thức biết không lời chính là bổn lai vô nhất vật mà Lục Tổ nói đến. Là bản lai diện mục của thượng tọa Huệ Minh. Là cái vô tâmthiền sư Suzuki dạy cho đệ tử: “Trong "thấy, nghe, nghĩ, biết" theo thường tình thế gian đều có lời, tức hữu tâm. Đây là sự biểu lộ những sắc thái của tâm thức (mental consciousness). Thí dụ, đang thấy, tất nhiên có cái thấy, và đây là vì có cái không thấy (the not-seeing); như vậy chính cái thấy là của vô tâm. Đang nghe, chính là có cái đang nghe, và đây là vì có cái không nghe (the not-hearing). Như vậy, chính cái nghe là của vô tâm. Đang nhớ (remembering), chính là có cái đang không nhớ (the not-remembering). Như vậy, chính cái đang nhớ là của vô tâm. Đang làm, tất nhiên có cái đang làm, và cái làm này thực ra là không làm; cái đang làm chính là của vô tâm. Cho nên, ta nói thấy, nghe, nhớ, nhận ra, tất cả đều là của vô tâm. Trong Thiền tông cũng gọi là cái không biết nó khác với cái không biết của thế tục vì nó chính là cái biết không hiện tướng do hoàn toàn không lời, không khởi niệm.

Tóm lại đoạn này giới thiệu đến nhận thức biết không lời chính là cái không tướng không sanh diệt, không nhơ sạch, không thêm bớt và vắng bặt mọi khái niệm của 5 uẩn, 6 căn, 6 trần …v.v. Như vậy, nương theo đoạn kinh này chúng ta tìm được phương thức thực hành rốt ráo là nhắm đạt đến chỗ không lời, không khái niệm. Trong dòng thiền Tánh Không có kỹ thuật thực hành “Không Nói” gồm 7 bước2: từ biết có lời, đến thầm nhận biết, tỉnh thức biết và nhận thức biết không lời.

Đoạn 4, bắt đầu từ “Cố tri Bát Nhãchân thật bất hư.” Đoạn này cho ta câu thần chú đưa đến hoàn toàn thoát khổ là luôn tự nhận biết “nhận thức biết không lời” tức là cố tri Bát Nhã. Thực hành bước đầu bằng cách gợi ý hay khởi ý “không nói” cho đến khi thành lập được nhận thức gợi lên trạng thái không nói. Nghĩa là thiền sinh thực hành cho đến khi nhận biết đang ở yên trong trạng thái không nói thường trực mà không cần phải làm thêm gì nữa. Vì trạng thái này chính là trạng thái yên lặng và vốn tự đầy đủ của chính nó (vô nguyện, vô tác.)

KIẾN TÁNH

Như nước “gặp” nước,

Như cây trong rừng cùng với rừng,

Niệm biết hoàn toàngặp” chính nó.

Cả hai không khác:

Không đồng cũng không dị,

Không đến cũng không đi.

Như người họa sĩ

Vẽ một bức tranh,

Đứng trong tranh

ngắm nhìn:

Tranh trong tranh,

Kiến Tánh!

(Thơ Hòa Thượng Thích Thông Triệt, Lớp Trung cấp I Bát Nhã, 12/12/1999)


Đoạn cuối cùng giúp cho những hành giả nếu chưa nắm bắt được phương thức tu tập qua bài kinh vẫn có được câu thần chú “yết đế…tát bà ha” để giúp tâm bớt vọng đọng gọi là phương thức dùng đơn niệm biết có lời để dừng những suy nghĩ về quá khứ, hiện tạivị lai giúp tâm bớt dao động, sợ hãi, buồn lo.

Kết lại, bài Bát Nhã Tâm Kinh giúp cho hành giả biết được phương thức thực hành đưa đến thoát khổ thực sự đó chính là luôn nhìn bằng tuệ giác vào 5 uẩn không còn lầm chấp 5 uẩn gồm sắc thọ tưởng hành thức là TA, hay của TA, hay chính là TA nữa. Không cầu xin hay nương tựa ai mà phải tự lực một cách nhiệt tâm, chánh niệmsáng suốt. Thần chúbước đầu này chính là luôn tự nhắc nhở: Đây không phải là TA, của TA, chính là TA.

Câu thần chú đưa đến rốt ráo chính là ‘Cố tri Bát Nhã” nghĩa là nhận thức gợi lên trạng thái không nói rồi an trú trong trạng thái không nói. Trạng thái này vốn dĩ không có tên nên muốn gọi sao cũng được.

Cuối cùng là câu thần chú “Yết đế, yết đế… tát bà ha” làm quà tặng cho những người chưa thực hành được 2 bước trên cũng có chút lợi lạc khi đọc bài kinh Bát Nhã này.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Xin hồi hướng công đức đến khắp tất cả,

Thành phố Orange, tháng 4 năm 2020

Tuệ Chiếu

Chú thích:

1Bản đồ nhận thức gồm:

1.       Nhận thức ngữ nghĩa (semantic cognition)
2.       Nhận thức thủ tục (procedural cognition)
3.       Nhận thức tình tiết (episodic cognition)
4.       Nhận thức gợi lên (evocative cognition)

27 bước: 7 bước an trú trong Tâm Tathā (Kỹ thuật thực hành)

 

 

 

 

 

Reader's Comment
Wednesday, May 17, 20231:46 PM
Guest
Ai có thuộc lòng Bát Nhã Tâm kinh và thực hành 7 bước an trú trong Tâm Tathā
thì mới thấy bài này thật đặc biệt. Tri ân anh Tuệ Chiếu
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Thursday, February 15, 20244:58 PM(View: 276)
Thiền trong Xuân hay Xuân trong Thiền. Tết đến, Xuân về... Rồi lại đi! Còn lại trong ta những ảnh hình... Năm nào cũng chỉ sống như thế, Biết đến bao giờ thoát được ra?
Tuesday, February 13, 20241:03 PM(View: 75)
NGHINH XUÂN, Mai vàng khoe sắc trổ, ĐÓN TẾT, rực rỡ đóa Hồng Đào, Nhân gian pháo nổ đón chào, THIỀN VIỆN nghi ngút ngạt ngào khói hương.
Thursday, February 8, 20241:13 PM(View: 176)
Như một truyền thống: Kính mời Chư Tôn Thiền Đức,Thân mời quý Cô Bác, quý anh chị Thiền Sinh cùng Gia Đình và tất cả Thân Hữu cùng về THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG 13071 Brookhurst St., Suite 197 - Garden Grove, CA 92843 10 giờ sáng ngày chủ nhật mùng 2 TẾT (nhằm 11 tháng 2, 2024) chúng ta cùng nhau LỄ PHẬT, chúng ta cùng nhau MỪNG XUÂN MỚI. Hoặc quý vị có thể tham dự trên ZOOM theo LINK
Wednesday, February 7, 20249:56 AM(View: 197)
"Ý Như Vạn Sự" Là tác Ý sâu để nhận ra cái tánh Như của Vạn Sự. Là cho lối sống tùy duyên thuận pháp, thõng tay vào chợ giữa giòng đời, Là cho phép vạn sự tự vận hành theo nguyên lý của chính nó, Là vô ngã vì không có chủ ý mong muốn vạn sự theo ý của chính mình.
Wednesday, February 7, 20249:19 AM(View: 117)
Có bạn, tôi đi giửa cuộc đời vững chải, thong dong, không bị gió đời đánh gục. Có bạn, tôi thêm sức mạnh đối diện cùng bệnh khổ. Có bạn vào giờ phút cuối đời, khi không có ai ngay cả những người tôi thương yêu nhất, không còn gì kể cả những gì tôi quý giá nhất, chỉ còn lại bạn cùng tôi đi qua cửa tử. Sẽ không có ai hết. Trừ bạn, bạn hiền của tôi.
Tuesday, February 6, 20249:53 AM(View: 110)
Mùa xuân là khởi đầu, là hy vọng. Lời chúc đầu xuân đến với bạn vào những thời khắc chuyển giao một năm mới đều là những lời tốt đẹp. Chúc thành công, may mắn. Chúc mọi sự an lành. Chúc ước mơ thành hiện thực. Chúc phú quý đại lợi. Chúc an khang thịnh vượng. Và dễ thương nhất là lời chúc " Vạn sự như ý ".
Monday, February 5, 202410:51 AM(View: 97)
Xuân về mến chúc bạn hiền Sống đời An Lạc -như nhiên hài hòa Tâm hồn thanh thản thong dong Thương đời ,mến đạo -chung lòng dựng xây
Monday, February 5, 202410:47 AM(View: 90)
Xuân về trong chốn Thiền môn Thiền sinh khắp chốn đồng bôn tập về Cùng nâng ly rượu Bồ Đề Cùng nhau tất cả hướng về Ân Sư
Tuesday, January 30, 20246:36 PM(View: 192)
Tết nay xin chúc bình an Xuân về đem lại muôn ngàn niềm vui Mọi người chia xẻ ngọt bùi Hài hòa cuộc sống, lau chùi tâm linh.
Thursday, January 25, 20242:24 PM(View: 321)
Đừng kéo lê cuộc đời mình với những tính toán, âu lo. Hãy tự cho mình một cơ hội có một không hai trong đời: Thiền, bạn sẽ không bao giờ nuối tiếc, vì chắc chắn bạn sẽ có được cái Tâm An - viên ngọc quý mà không bạc tiền nào có thể mua được…
Monday, January 22, 202412:18 PM(View: 139)
Mỗi ngày “ bỏ ống”, vài mươi phút Đứng đi tích trữ, vài mươi giây Tâm ta sẽ chứa đầy AN TỊNH Cứ vậy, ta sẽ được bạc nghìn !
Monday, January 22, 202412:11 PM(View: 559)
Sát sinh hại vật làm vui thú Nghiệp duyên quả báo, sẽ không lường !
Monday, January 15, 20248:50 AM(View: 598)
Mừng Xuân đón Tết Giáp Thìn Niềm vui đầy ắp trong tim mọi người Trẻ thơ luôn nở nụ cười Hương Xuân tỏa khắp đất trời tĩnh im
Sunday, January 14, 20249:17 AM(View: 160)
Người từ cát bụi tới đây Về đâu ai biết ? mai này hóa thân!
Tuesday, January 9, 20247:20 PM(View: 282)
Chữ định là samādhi, được định nghĩa là citta ekkagatta. Citta này có nghĩa là tâm. Ekkagatta này tách ra làm đôi có chữ ekka nghĩa là “một” còn gatta thì giống như động từ “to go” trong tiếng Anh có nghĩa là đi tới. Như vậy ekkagatta nghĩa là cái tâm của chúng ta nó đi tới cái trạng thái chỉ có “một”. Tuy nhiên, cái yếu tố một của citta ekkagatta này chỉ là yếu tố cần thôi chứ chưa có phải đủ của định trong Phật giáo.
Monday, January 8, 20244:39 PM(View: 219)
Ni Sư về Thiền Viện Chân Như Cho chúng con chiêu thức tuyệt vời Nhắm mắt nhìn, tâm thấy trống rỗng Mỡ mắt nhìn ra thấy rỗng không
Sunday, January 7, 20248:19 AM(View: 174)
Cung kính lạy Ngài HUỆ NĂNG Xin chứng minh, cho Thiền Đăng con ngời!!! Kính đê đầu bái lạy Người Kính xin Ngài độ suốt đời Tánh Không
Monday, January 1, 202412:28 PM(View: 211)
Mùa Xuân này, buồn lắm người ơi Tổ Đình tôi thiếu vắng một Người Một vị Thầy! muôn đời khả kính Thầy tôi đó ! nay có còn đâu !
Monday, January 1, 202411:20 AM(View: 354)
CHÚC cho mọi người vui đón Xuân MỪNG năm mới đến dịp cuối tuần NĂM nay vui Tết, xin kính chúc MỚI đẹp muôn điều đến với Xuân
Tuesday, December 26, 202310:36 AM(View: 307)
Có gì đâu vướng mắc Ta bà Nhớ lời thầy dạy-sáng ngời trong tâm "Qua dòng nước, bàn chân không dính nước" "Sống trong đời - Định huệ chẳng rời ta"
Tuesday, December 26, 202310:31 AM(View: 594)
ĐỜI KHỔ, chuyện khủng kinh sao tả Thân VÔ THƯỜNG kể cả vạn sinh Chỉ có CĂN NHÀ TÂM LINH Tự ta tu học, CHÍNH MÌNH ngộ ra!
Sunday, December 24, 20232:18 PM(View: 172)
“ Dòng xúc cảm viết đầy trang giấy Ngồi nhớ Thầy, từ bấy đến nay Giữa lòng Tổ Đình đong đầy Cuộc đời pháp lữ của Thầy độ nhân “
Wednesday, December 20, 20237:49 AM(View: 253)
Kho tàng là Phật tánh trong mỗi chúng sanh, là khả năng giác ngộ. Khi thật sự giác ngộ rồi, thì không ai còn chạy đi tìm cầu hạnh phúc ở bên ngoài. Kho tàng là Tánh Giác trong mỗi con người, là khả năng thành Phật. Mà một khi đã thành Phật thì vượt thoát mọi đau khổ, buồn vui.
Monday, December 18, 202312:08 PM(View: 331)
Tình nghĩa hai Thầy trò đã vượt Qua lằn ranh giới của đời thường Mới khiến những lời thơ của con Bật lên thành tiếng khóc thương Thầy !!!
Wednesday, December 13, 202310:32 AM(View: 571)
Sau khi chứng ngộ Đức Phật đã đi bộ đến khu Vườn Nai để giảng cho năm anh em tôn giả Kiều Trần Như những bài pháp đầu tiên, trong đó có bài kinh Vô Ngã Tướng. Trong bài kinh này, Đức Phật phân tích các thành phần ngũ uẩn của một người gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức và chứng minh rằng chúng đều vô thường, khổ và do đó không thích hợp để đồng nhất với một "ngã" (attan). Trong khi nghe bài kinh này, tâm của nhóm năm vị được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không còn chấp thủ.
Monday, December 11, 20238:17 AM(View: 212)
“Ơn Thầy báo mộng năm xưa Thuốc trong mình đó, sao mua ngoài nầy”
Sunday, December 10, 20234:48 PM(View: 453)
Một pháp Thiền cho thời hiện đại Có những điểm đặc sắc nói trên, nhưng thực ra dòng Thiền Tánh Không chính là sự khai triển hiện đại của truyền thống Thiền nguyên thủy của Phật giáo. Thiền sinh tu tập pháp “không lời” bằng những cách quen thuộc như “không nói thầm trong não”, “không định danh đối tượng”, “không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng”
Wednesday, December 6, 20232:33 PM(View: 372)
Thầy mình, một vị Thiền Sư Tánh Không hiển lộ, tướng như mây trời. Kinh ! Người không nói một lời Mà như đã nói vạn lời Tâm Kinh.
Wednesday, December 6, 20239:49 AM(View: 270)
Lần đầu tiên con được duyên lành về thăm xứ Phật. Được đặt chân tới Ấn Độ nơi mà con hằng ao ước một lần trong đời con có thể viếng thăm.
Tuesday, December 5, 202312:51 PM(View: 940)
Ngày Lễ Tạ Ơn là ngày sum họp gia đình và cũng là ngày bắt đầu mùa lễ hội rộn ràng kết thúc năm cũ sắp qua và chào đón năm mới sắp đến ở Hoa Kỳ.
Tuesday, December 5, 202311:46 AM(View: 918)
Theo lịch sinh hoạt của Đạo tràng Nam Cali thì hôm nay là một ngày nhập thất chuyên tu tại Tổ đình Tánh Không. Tuy nhiên ngày hôm nay đặc biệt có thêm buổi lễ quy y cho hai bạn đồng tu là Lê Văn Hoàng và Trương Thùy Thanh Trúc. Hai bạn này là những thành viên mới của Đạo tràng Nam Cali.
Sunday, December 3, 20238:28 AM(View: 264)
Tuy chưa một lần hội ngộ Tiếng vang Thầy lồng lộng giữa hư không Một ngọn lau gầy còm cỏi Ngã xuống, chấn động cả thiên thu
Tuesday, November 28, 20239:53 AM(View: 308)
Nín thinh, không lộ nét đau. Miệng điểm nụ cười ngọt ngào lắm thay! Một câu nói, nay mới hay: “Thân đau, Tâm chẳng đau” đây chính là!
Monday, November 27, 202310:44 PM(View: 449)
Đại duyên đã đến với NHƯ VÂN. Ly gia cắt ái, giải thoát cần. Tâm Quan tỉnh ngộ, đời biển khổ. Tánh Không cội phúc, trọn Tứ Ân.
Monday, November 27, 202312:38 PM(View: 410)
Hành trình này rất ích lợi cho sư tu tập vì cảm thấy gần gũi Đức Phật hơn vì Ngài cũng là một người bình thường tuy là Hoàng tử mà đã bỏ hết để trải nghiệm nhiều cách tu trước khi Đại giác ngộ.
Monday, November 27, 202312:31 PM(View: 421)
Chuyến đi hành hương nầy 50 người mà con chưa quen 46 người....và con thật vui được gặp những bạn mới rất dễ thương, thanh tú, dễ chịu làm cho cuộc hành trình rất vui vẻ. Con xin cảm ơn Cô đã không ngại tổ chức chuyến đi nầy để mở mắt chúng con trên con đường tu
Monday, November 27, 202312:21 PM(View: 281)
Những ngày đầu đến đây, trên đường mắt thấy tai nghe những cảnh đời khốn khó, ngạc nhiên là tiếng niệm Phật và chuông cũng phát ra từ đây! Con thầm nghĩ, nếu mình đến đây để cầu xin, van vái thì mình và họ chẳng khác gì nhau đâu, có khác là khác về hình tướng bên ngoài mà thôi.
Monday, November 27, 202312:13 PM(View: 295)
Mười hai ngày hành hương đã qua đi nhanh chóng. Bây giờ, ngồi ở nhà, con có cảm tưởng như đã trải qua một giấc mơ. Cũng may nhờ những hình ảnh trong điện thoại, nên biết chắc mình không mơ. Giấc mơ hành hương đất Phật đã đủ duyên nên thành tựu.
Monday, November 27, 202312:06 PM(View: 323)
Từng thánh tích con đi qua gợi nhớ lại cuộc đời người cha của con. Người đã từ bỏ tất cả, chấp nhận gian khổ để tự mình tìm kiếm con đường giải thoát. Ngài giác ngộ, giáo hóa chúng sinh.
Monday, November 20, 20239:11 AM(View: 300)
Hôm nay Giổ Thầy, nhớ lại Chẳng thấy bụi phấn của ai bay bay Mắt như “ ươn ướt” “ cay cay”! Tâm ta đang đong tràn đầy nhung nhớ !!!
Monday, November 20, 20238:29 AM(View: 419)
OHBM: là chữ viết tắt của Organization for Human Brain Mapping. Năm nay là năm thứ 16, mỗi năm họ tổ chức đại hội tại một quốc gia khác nhau. Số người tham dự rất đông, khoảng trên 3000 người đủ mặt từ các nước, đa số là người trẻ, trong đó đăc biệt chỉ có một thầy tu.
Sunday, November 12, 202310:41 AM(View: 544)
CON LÀ LẠC - TỊNH Kính dâng TẤM LÒNG đệ tử nhớ ơn THẦY mình !
Sunday, November 5, 20238:10 AM(View: 310)
Hôm nay đây, được nhân duyên đải Gặp vị Thầy soi sáng Tâm trần Thầy còn chỉ biết bao nhiêu lần Đường nào đi, và nơi nào đến !
Thursday, November 2, 20239:55 AM(View: 399)
chỉ trong 9 ngày qua đã có 17,823 lượt xem, 248 like và rất nhiều comment của huynh đệ khắp nơi thương quý Thầy
Wednesday, November 1, 20234:23 PM(View: 583)
Lời ngõ: Trong kỳ kết tập kinh điển lần thứ ba khoảng 236 năm sau khi Phật nhập diệt, Ngài Mục Kiền Liên Tu Đế (Moggaputta Tissa) đã định nghĩa Định là Nhất tâm (citta ekkagatta). Định nghĩa này khiến cho việc thực hành Thiền định về sau bị sai lệch và nhầm lẫn với các loại thiền ngoại đạo. Bài viết này được phiên tả lại từ bài giảng của Tuệ Huy trong buổi sinh hoạt Đạo tràng của Nam Cali.
Wednesday, November 1, 20233:50 PM(View: 293)
Trâu tôi, là Trâu Điên Không hiền, mà quá dữ Nhưng cũng phải chịu thua Theo cách chăn trâu này!!!
Monday, October 30, 20238:18 AM(View: 489)
Người thực hành tứ niệm xứ là người: 1. Đang thực hành con đường độc nhất đưa tới sự thanh tịnh, trí tuệ, và giải thoát cho chính mình. 2. Là người biết kiểm soát những thứ có thể kiểm soát (tức là thân, thọ, tâm pháp) và biết không cần kiểm soát những thứ không thể kiểm soát (tức là sắc thanh hương vị xúc pháp)
Thursday, October 26, 20237:10 PM(View: 613)
Hôm nay thắp nén hương Tâm Khóc người tiểu đệ, lòng thương miên trường Nay đệ đã thoát vô thường Nguyện hương linh sớm về nương Phật Đài
Tuesday, October 24, 202312:19 PM(View: 828)
Thu về lá rụng Cây rồi nghỉ đông Đời người mùa thu Biết đổ về đâu.
Monday, October 23, 20238:55 AM(View: 384)
Ý như là một vị Đại Tướng Đang điều quân, gữa chốn sa trường NÓI, chỉ là những tên lính thường Luôn thi hành theo những mệnh lệnh
Sunday, October 22, 20235:49 PM(View: 406)
Nhân duyên lành nhiều đời kiếp của Huynh Hiện tại Tánh Không tu học nhiệt tình Chánh niệm, Tánh Giác Huynh nhận thức Biết Đạo tràng Ca-li nguyện tiễn Sư Huynh.
Tuesday, October 17, 20237:28 PM(View: 410)
Ngày nay, chúng ta được nghe Chánh pháp, được diện kiến các Chánh tăng ni, được thực hành cùng các bạn đồng tu, được sống hòa hợp trong Đạo tràng để cùng nhau tinh tấn. Chúng ta phải biết trân quí những điều này, phải cố gắng tu tập, đừng để uổng phí mỗi phút giây, bởi vì chúng ta đang có được những điều hạnh phúc nhất.
Tuesday, October 17, 202311:25 AM(View: 571)
NHÌN sóng vỗ ì ầm bờ cát. Tỏa bọt bèo chiều nhạt nắng xa. Ánh dương như tiếc chiều tà. Biển khơi gió lộng bài ca vô thường...
Tuesday, October 17, 202311:18 AM(View: 323)
Đường trường, chạy bộ, một cuộc đưa. Trên lối Tâm Linh, dưới mái chùa. Thiền sinh, là người đua, chạy bộ. Quyết tâm, bền chí, một cuộc đua...
Tuesday, October 17, 202311:17 AM(View: 325)
Không đâu linh hiển bằng đây. Bên trong Não Bộ, thân này của ta. Đó là tấm thân ta bà. Cũng là cát bụi, cũng là thịt xương!
Wednesday, October 11, 202310:21 AM(View: 677)
Chú ý trống rỗng là kỹ thuật thuộc Thiền Định và Thiền Huệ. Kỹ thuật này nghe lạ tai trong Thiền, nhưng có nhiều tác dụng rất sâu sắc. Cơ bản là nó chận đứng nghiệp xấu, không huân tập hạnh xấu, sống phù hợp theo giáo huấn của Phật, và làm cho tâm cá nhân thoát ra khỏi những điều kiện mà cá nhân đã bị điều kiện hóa trước đây.
Monday, October 9, 20232:18 PM(View: 391)
Lão HUỲNH nay đã già rồi. Bỗng nhiên nhớ lại một thời Huy Lynh*. Lão nhìn vào kính tử sinh. Thấy Không Lạc bước đăng trình về quê...
Wednesday, October 4, 20236:20 PM(View: 462)
Thế là từ nay Tôi đã là một người con của Phật và tôi có pháp danh mới là Tâm Minh. Tôi sẽ cố gắng nguyện Quy Y Tam Bảo, và nguyện thọ trì ngũ giới mà trong buổi lễ Quy Y Ni Sư đã ban cho.
Tuesday, October 3, 202310:25 AM(View: 500)
Tử Thần, hiện đang ở đâu? Phải chăng hiện đang trong đầu chúng ta! Dưới nhiều hình thức, như là : GIẬN HỜN, TỨC BỰC..... cùng là TỴ GANH....
Wednesday, September 27, 202310:32 AM(View: 971)
Nhất tâm nghĩa là chỉ có một tâm. Nhưng thế nào là nhất tâm đúng với ý nghĩa định trong Thiền Phật giáo? Đó là sự hiện hữu của tánh giác. Vì tánh giác là biểu tượng của tâm không hai: không chủ thể và không khách thể.
Sunday, September 24, 202310:31 AM(View: 412)
Sau đêm ấy, trong mơ. Một giấc mơ kỳ diệu!. Như ẩn dụ, Thầy biểu: Tự bào chế linh đơn!
Thursday, September 21, 20239:50 AM(View: 776)
Thiền là lối sống tỉnh thức với cái biết trong sạch và sự yên tĩnh bên trong. Với cái biết trong sạch đó, tâm được thoát khỏi sự tham đắm khổ não, và trải nghiệm một trạng thái bình an thật sự. Trong thiền, sự thực hành buông bỏ diễn ra trong nhiều giai đoạn, từng bước, từng bước một. Mục tiêu của thiền là trở về với sự tĩnh lặng vốn có, với cái biết trong sáng của chân tâm.
Tuesday, September 12, 202311:26 AM(View: 695)
Niệm Phật như nước Cam Lồ. Rửa sạch tất cả bợn dơ tâm mình. Niêm Phật, phải niệm thật tình. Niệm mà không nghĩ cho mình phước thêm...
Tuesday, September 12, 202311:22 AM(View: 556)
Làm sao biết đuợc ta tu đúng. Để tiếp tục những bước ung dung. Để quyết tâm, đi cho đến cùng. Trên con đường tâm linh đã chọn?
Monday, September 4, 20239:53 AM(View: 497)
Hơi thở là mạng sống, là Pháp môn, là nền tảng trí tuệ, là niềm yêu thích khi nhớ về.
Sunday, September 3, 202312:35 PM(View: 504)
Kỳ diệu thay, đèn đêm không thắp. Mà rực rỡ như ánh trăng rằm. Khắp Cỗ Thành, yên tịnh, lặng câm. Sự tĩnh lặng, làm sao tả được!
Wednesday, August 30, 20239:50 AM(View: 664)
Còn hơi thở thì còn tu tập; Còn tu tập, thì khả năng phát huy trí tuệ, và cơ hội giải thoát còn. Hãy thở và biết mình đang thở.
Saturday, August 26, 20232:28 PM(View: 602)
Tôi ơi! sao không hạ thủ công phu. Để sau sát na, sẽ được huy hoàng. Mà cứ tà tà, để le lói mãi. Rồi sẽ tiếc rẽ cho một đời tu!
Saturday, August 26, 20232:23 PM(View: 465)
Chất xúc tác, như là diêm quẹt. Đến duyên rồi, lửa xẹt bừng tâm. Tận đáy, biển, sông, hố, hố, đầm... Cũng thấy rõ, đâu là viên ngọc!
Wednesday, August 23, 20239:27 AM(View: 774)
Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã một lần tự hỏi "Có con đường nào dẫn ta đến bình an, hạnh phúc?", cũng đã từng loay hoay tìm cho mình một con đường tâm linh. Ở tuổi chiều tà bóng xế, khi cơm ăn áo mặc không còn là nỗi lo lớn lao nữa, thì con người ta có khuynh hướng tìm cho mình một con đường "hướng thượng".
Monday, August 21, 20237:32 PM(View: 815)
Rất nhiều nghiên cứu khoa học bệnh lý đã nói rõ nếu trong thức ăn có nhiều rau, trái cây thì sẽ làm giảm được những bệnh kinh niên kể cả những bệnh tim mạch và ung thư.
Monday, August 21, 20238:50 AM(View: 523)
Hoa Bông Giấy nở đầy trắng đỏ. Nhụy vàng tươi liếc ngó trời xanh. Lung linh giọt sương long lanh. Đêm qua còn đọng trên cành, lá, hoa...
Monday, August 21, 20238:18 AM(View: 436)
Trước khi Phật nhập diệt Vì thương xót chúng sinh Dạy những lời tuệ giác Khuyên bảo thật chân tình.
Sunday, August 20, 20238:40 PM(View: 624)
Cửu Tự Linh, vô cùng linh hiển. Gặp chướng duyên, hãy niệm trong đầu. Tức thì! Tức khắc! không lâu!. Bao nhiêu phiền não như hầu tiêu tan...
Wednesday, August 16, 20238:46 PM(View: 1102)
Tôi thực sự tin rằng VÔ THƯỜNG hiển hiện mọi nơi, trong mỗi góc cạnh của đời sống quanh ta, đâu ai ngờ rằng chỉ ngày hôm trước chúng tôi còn họp mặt vui vẻ thì hôm sau chúng tôi lại phải cùng nhau chia sẻ một nỗi lo sợ kinh hoàng như thế nào. Thế mới thấy tất cả những niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc hay khổ đau nhất nhất đều mong manh như bọt nước…
Monday, August 14, 20231:12 PM(View: 696)
Có nhiều lý thuyết về sự phát triển của bộ óc. Nhưng lý thuyết Ba Bộ Óc của ông Paul MacLean (1990) giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về sự tiến hóa của bộ óc. Ông MacLean là một bác sĩ tâm thần. Ông quan tâm tới khoa học não bộ vì ông hiểu ra rằng muốn giúp được bệnh nhân của mình, ông cần phải hiểu bộ óc của họ làm việc như thế nào, tại sao nó không làm việc tốt, chứ không phải là vấn đề giản dị cho đúng liều lượng thuốc mà thôi.
Monday, August 14, 202311:08 AM(View: 519)
Tôi không biết vẽ bằng tay. Dùng thơ thiền họa, bức này CHÂN DUNG. Kính tặng pháp hữu khắp cùng. Cùng tôi chiêm ngưởng CHÂN DUNG họa thiền.
Monday, August 14, 202311:04 AM(View: 510)
Rồi đây, ai cũng phải đi. Rời khỏi thế giới thị phi ta bà. Vì đây là cõi tạm mà. Cũng là quán trọ, mà ta ngụ cùng.
Monday, August 7, 20233:33 PM(View: 447)
Nụ Cười Thiền, không riêng ai cả. Mà chung tất cả, người tu thiền. Ai hiểu được, điểm nụ cười liền. Đó là lúc, Thiền Đăng bừng tỏa!
Monday, August 7, 20233:29 PM(View: 417)
Sơn nhân trầm cảnh tịnh. Giữa bốn bề mông minh. Bao la và bát ngát. Vô biên với vô bờ...
Monday, July 31, 202311:08 AM(View: 587)
Tu mà hiển lộ Từ Bi. Tự nhiên ta biết ta đi đúng đường. Tình yêu trong cõi vô thường. Là tình ích kỷ ta đương chất đầy.
Monday, July 31, 202311:03 AM(View: 585)
Xin đừng mở lửa Hỏa Lò. Mỗi khi nghe tiếng nhỏ to rầy rà. Cái TA thích mở lắm nha. Hãy kềm chế nó, nói là: đừng nên!
Wednesday, July 26, 202310:10 AM(View: 609)
Dinh dưỡng tự nhiên là sử dụng những thứ có sẵn trong tự nhiên không qua nấu, nướng, xào… Do vậy con người nên ăn đúng với thức ăn của con người tức là rau củ hạt và trái cây tươi sống.
Monday, July 24, 20234:14 PM(View: 726)
Ai dám nói chơi với thiền. Chợt vui cầm bút vẽ thiền chơi. “Bút chạm vườn như, hoa lá thắm. Thơ gieo tâm lặng, ý trong veo”.
Monday, July 24, 20234:07 PM(View: 802)
Ngồi chơi phải thật ngồi chơi. Ngồi mà không có một lời nói năng. Miệng khép lại hai hàm răng. Lưỡi thì thư giản để tăng không lời.
Thursday, July 20, 202310:18 AM(View: 1281)
Chúc Mừng khóa BN4-2023. Chúc mừng tất cả thiền sinh Năm khóa tu học giáo trình Tánh Không Ni Sư (Triệt Như) cố gắng gieo trồng Từ bi trí tuệ Phật tông độ đời.
Monday, July 17, 20232:12 PM(View: 532)
Tọa Thiền đừng mong lâu nhiều. Tới đâu hay đó, sẽ nhiều lắm thay! Mỗi ngày một chút, tích đầy. Nhiều ngày tích tụ sẽ đầy “ba lô”.
Sunday, July 9, 20233:53 PM(View: 776)
Cứ giữ Tâm “vô thưởng vô phạt”. Thấy Như Thật mọi vật chung quanh. Dù ồn ào Tâm vẫn vắng tanh. Có rộn rịp, Tâm như bàn thạch.
Wednesday, July 5, 20238:05 AM(View: 584)
“ Đây là cách luyện Tế Bào Não Chùm” Nơ Ron “ cùng bảo nhau rằng Ổng muốn im, mình tĩnh lặng nghe Vậy ta hãy tạo vùng tĩnh tịch ! “
Sunday, June 25, 202310:36 AM(View: 733)
Không khởi niệm nói thầm trong não. Không van xin cho riêng mình nụ cười. Không cầu xin cho riêng mình hạnh phúc. Thầm biết ngay sát-na đang là. Sống rỗng lặng tự tại an nhiên. Gieo không lời trổ quả vô sanh.
Sunday, June 25, 202310:18 AM(View: 537)
Nguyện lòng sẽ không sát sanh nữa. Hướng tâm về ngưỡng cửa Thiền môn. Kiếp tới không làm loài cá luôn. Để con người không bị mang nghiệp.
Monday, June 19, 20233:20 PM(View: 795)
Tinh tấn siêng năng học đạo mầu. Cho lòng thông suốt lý cao sâu. Cho thân thoát khỏi vòng tục lụy. Cho trí sáng ngời - bớt khổ đau.
Monday, June 19, 20233:06 PM(View: 680)
Hôm nay là Ngày Của Cha. Nhớ Cha, thì Cha đã ra khỏi đời! Lòng con bỗng thấy “vời vời”. Thương Cha, nhớ Mẹ biết đời nào quên!!!
Wednesday, June 14, 20239:08 AM(View: 664)
Mỗi chúng ta đều có khả năng tạo hạnh phúc cho chính bản thân. Hãy cố gắng lìa xa ái dục và tự tìm cho mình niềm vui giải thoát.
Sunday, June 11, 20235:08 PM(View: 655)
Khi nhân duyên lần lần hội đủ. Tức khắc liền, Thấy đủ suốt thông. Nếu mong, thì biền biệt xa xăm. Không mong, sẽ trong tầm mắt Thấy!
Tuesday, June 6, 202310:57 AM(View: 585)
Diệt sinh trong từng bước. Tâm vô trụ nơi thân. Tứ đại giờ bỗng huyễn. Vô sanh mỉm nụ cười.
Monday, June 5, 20237:24 PM(View: 620)
Thân cát bụi chỉ là phương tiện. Chẳng khác nào thuyền bơi qua sông. Cũng có lúc thuyền bơi lòng vòng. Theo dòng nước uốn cong qua bến.
69,256