HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

NGHI THỨC THIỀN TÔNG: LỄ PHẬT LỄ TỔ

Tuesday, March 31, 20209:35 AM(View: 2729)

NGHI THỨC LỄ PHẬT LỄ TỔ

(Ba tiếng chuông họp chúng trước chánh điện)

(Chủ lễ quỳ nguyện hương, đại chúng đứng chắp tay lắng nghe)

 

 

TÁN PHẬT (khánh, đứng tụng)

Đại từ, Đại bi thương chúng sinh…khánh

Đại hỷ, đại xả, cứu hàm thức…k

Tướng đẹp sáng ngời dụng trang nghiêm… k

Chúng con chí tâm thành đảnh k …lễ (chuông,  1 xá)

 

-Chí tâm đảnh lễ k Tất cả chư Phật ba đời tột hư không khắp pháp  k…giới (chuông ,  1 lạy, nhịp 1 khánh: đứng lên, thỉnh nhiều khánh:xá).  Nhịp 1 chuông:  Xướng tiếp:

-Chí tâm đảnh lễ k…tất cả Chánh Pháp ba đời tột hư không khắp pháp k…giới (chuông,  1 lạy,nhịp 1 khánh: đứng lên, thỉnh nhiều khánh: Đại chúng xá .Nhịp 1 chuông :tiếp      

 -Chí tâm đảnh lễ…k Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời tột hư không khắp pháp k… giới (2 chuông dứt bài, nhịp 2 khánh:lạy, nhịp 2 khánh: đứng lên, thỉnh nhiều  khánh=xá) 

*Vô chuông mõ: Đại chúng đứng. Duy Na nhịp nhẹ trên miệng chuông  2 tiếng nhỏ xong bắt đầu vô:

-Bong…Bong…..Bong  (chuông: Duy Na)

-Cốc…Cốc…..Cốc (mõ: Duyệt Chúng)

-Bong…Cốc…Bong…Cốc…Bong…Cốc

-Cốc…Cốc Cốc…Cốc  tiếp theo tụng liền bài Tán Pháp

 

TÁN PHÁP (mõ, đứng tụng)

 

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn 

Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp 

Nay con nghe thấy vâng gìn giữ

Nguyện hiểu nghĩa chơn Đức Thế…Tôn (chuông)

Quy kính Phật, Bồ Tát trên hội Bát Nhã… 

Quy kính Phật, Bồ Tát trên hội Bát Nhã…

Quy kính Phật, Bồ Tát trên hội Bát… Nhã

(chuông, xá 1 xá, nhịp  chuông:  vô liền bài Bát Nhã Tâm Kinh: Ma-Ha…

 

                         

BÁT NHÃ TÂM KINH (tụng mõ)

Ma-Ha Bát-Nhã Ba-La Mật-Đa Tâm-Kinh

Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba-La- Mật-Đa thời chiếu kiến Ngũ Uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. (1 chuông)

Xá Lợi Tử, Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc, Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc. Thọ, Tưởng, Hành, Thức diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử!  Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm.  Thị cố không trung vô Sắc, vô Thọ, Tưởng, Hành, Thức, vô Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý. Vô Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp,  vô Nhãn giới, nải chí vô Ý Thức giới, vô Vô Minh, diệc vô Vô Minh tận, nải chí vô Lão Tử, diệc vô Lão Tử tận. Vô Khổ, Tập, Diệt, Đạo, vô Trí diệc vô Đắc. (1 chuông)

vô sở đắc cố, Bồ-đề-tát-đỏa y Bát-Nhã-Ba-La-Mật-Đa cố tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố vô hữu khủng bố viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn. Tam thế chư Phật y Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa cố, đắc A-Nậu-Đa-La Tam-Miệu Tam Bồ-Đề. (1 chuông)

Cố tri Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chơn thiệt bất hư.

Cố thuyết Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa chú tức thuyết chú viết:

“Yết-đế, yết-đế, Ba-La-yết-đế, Ba-La-Tăng yết-đế Bồ-đề Tát-Bà Ha” (1 chuông)

“Yết-đế, yết-đế, Ba-La-yết-đế, Ba-La-Tăng yết-đế Bồ-đề Tát Bà Ha”  (1 chuông)

“Yết-đế, yết-đế, Ba-La-yết-đế, Ba-La-Tăng yết-đế Bồ-đề Tát Bà… Ha” (2 chuông: báo hiệu dứt bài, xá 1 cái)-Nhịp 1 chuông  tiếp tục:

 

LỄ PHẬT TỔ (khánh)

Chí tâm đảnh lễ…Quá Khứ Phật Tỳ Bà…Thi (1chuông, 1lạy, nhịp khánh: đứng lên, thỉnh nhiều khánh:xá, xướng tiếp

Chí tâm đảnh lễ…Hiện Tại Phật Thích Ca Mâu…Ni (1chuông, 1lạy)

Chí tâm đảnh lễ ...Vị Lai Phật Di Lặc…Tôn (1chuông, 1lạy)

Chí tâm đảnh lễ…Tổ Sư Đại Ca…Diếp (1chuông, 1lạy)

Chí tâm đảnh lễ…Tổ Sư A …Nan (1chuông, 1lạy)

Chí tâm đảnh lễ…Tổ Sư Bồ Đề Đạt…Ma (1chuông, 1lạy)

Chí tâm đảnh lễ kTổ Sư Huệ …Khả (1chuông, 1lạy)

Chí tâm đảnh lễ kTổ Sư Huệ …Năng (1chuông, 1lạy)

Chí tâm đảnh lễ kTổ Sư Trúc Lâm Đại Đầu… Đà  (1chuông, 1lạy)

Chí tâm đảnh lễ kTổ Sư Pháp…Loa (1chuông, 1lạy)

Chí tâm đảnh lễ kTổ Sư Huyền…Quang (1ch, 1lạy)

Chí tâm đảnh lễ...Tất cả chư vị Tổ Sư ẤnĐộ,Trung Hoa Việt…Nam (2 chuông báo hiệu dứt bài,  1 lạy )

 

  

VĂN SÁM HỐI (mõ hoặc mõ và khánh)

Chúng con đồng đến trước Phật đài,

Tâm thành đảnh lễ mười phương Phật,

Tất cả Bồ - Tát trong ba  đời,

Thanh văn Bích-chi chúng Hiền Thánh,

Đồng đến chứng minh con phát lồ: (Chuông)

Bao nhiêu tội lỗi trong nhiều kiếp,

Ba nghiệp gây nên chẳng nghĩ lường,

Nổi chìm lăn lộn trong ba cõi,

Tội ác chiêu hoài không biết dừng,

Hôm nay tỉnh giác con sám hối, (Chuông)

Hổ thẹn ăn năn mọi lỗi lầm,

Cầu xin chư Phật đồng chứng giám,  

Bồ-Tát Thanh-Văn thảy hộ trì 

Khiến con tội cũ như sương tuyết,

Hiện tại đời con đang sống đây,

Tuy có duyên lành gặp Phật pháp,

Mà đã gây nên lắm nghiệp khiên.

Lòng còn chứa chấp tham kiêu mạn.

Sân si tật đố hạnh tà mê,

Miệng nói điêu ngoa thêm dối trá,

Gạt lường ác khẩu lời vu oan,

Sát sanh hại vật thân gây tạo,

Thương tổn sanh linh để lợi mình,

Tam Bảo chứng minh con sám hối. (Chuông)

Dứt tâm tương tục kể từ đây,

Không hề tái phạm dù lỗi nhỏ,

Nguyện gìn ba nghiệp như giá băng,

Nguyện đạt chân tông giáo viên đốn,

Kiến tánh viên minh tâm nhất như.

Vọng tình ngoại cảnh dường mây khói,

Nghiệp thức vốn không trí sáng ngời,

Liễu sanh thoát tử không ngăn ngại,

Tam giới ra vào độ chúng sanh.

Thuyền từ chống mãi không dừng nghỉ,

Đưa hết sanh linh lên giác ngạn,

Công đức tu hành xin hồi hướng,

Tất cả chúng sinh đều Niết -bàn

Vào nhà chư Phật ngồi tòa báu,

Mặc áo Như-Lai chứng Pháp thân,

Đồng phát Bồ- Đề tâm bất thối,

Đồng ngộ vô sanh pháp giới chân,

Đồng lên Phật quả vào Diệu giác,

Đồng nhập chân như thể sáng… tròn.

 

Chủ lễ xướng  một mình (đại chúng lắng nghe)

Tánh tội vốn không do tâm tạo,

Tâm nếu diệt rồi tội sạch trong

Tội trong tâm diệt cả đều không,

Thế ấy mới là chân sám… hối.

(đại chúng đồng tụng theo)

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ… Tát (chuông)

Nhịp 1 chuông. Ba tiếng mõ (cốc, cốc, cốc) tụng tiếp:

 

TAM QUY (mõ)

-Tự quy y Phật…đương nguyện chúng sanh, hiểu thấu đại đạo, phát vô thượng…tâm.(1 chuông, lạy xuống , nhịp khánh đứng dậy, nhiều khánh xá,

cốc cốc cốc: vô tiếp

-Tự quy y Pháp…đương nguyện chúng sanh, thâm nhập ba tạng, Trí Huệ như…biển (chuông, lạy…)  

 

cốc cốc cốc: vô tiếp:

-Tự quy y Tăng... đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không…ngại. 2 chuông: báo dứt,  1 lạy,nhịp khánh: đứng lên, nhiều khánh: xá,

 

Sau đó tất cả đứng tụng:

TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN (mõ)

Chúng sinh vô biên, thệ nguyện độ

Phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn

Pháp môn vô lượng, thệ nguyện học

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

tụng tiếp liền bài Hồi Hướng:

 

HỒI HƯỚNG (mõ)

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tửchúng sanh

Đều trọn thành Phật…đạo

(đánh 3 tiếng chuông chấm dứt buổi lễ, xá 3 xá)

 

Buổi Lễ Hoàn Mãn

Ghi Chú:  Khi bắt đầu buổi lễ:

Duy Na: thỉnh 3 tiếng chuông tập họp chúng vào chánh điện.

Duyệt Chúng: người  thỉnh  mõ hoặc khánh hoặc mõ+khánh.

Chủ Lễ: đứng trước bàn Phật nguyện hương

 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256